ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6304102318   นางสาววรางคณา   โสภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6306102340   นางสาวทักษิณา   มะโนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102373   นางสาวภัทรภร   แสงศรีจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102394   นางสาวสุธิดา   ปานทองคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6401101366   นายสหรัฐ   วงษ์ลคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6406101359   นางสาวนภัสกร   อภิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102404   นายณัฐวัช   ฉุนหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6412106314   นายวิโพ   โตเชอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106321   นางสาวเกวลิน   ศรีพบบุญดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6419102501   นางสาวกมลพรรณ   โชคชูพันธุ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6422102009   นางสาวพรวนัช   เปอลอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422102019   นางสาวอัญวรรณ   อุสวะโสภากุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6501122004   นายกษิดิ์เดช   ปานชู : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126326   นายเกียรติศักดิ์   แซ่ลิ้ม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6504101356   นายปัญจพล   พวกอินแสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101415   นางสาวปรียาภรณ์   อัครคชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102328   นางสาวบุญชิตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504108302   นางสาวจิดาภา   พิมพ์ทอง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 6ชั่วโมง
6504108304   นางสาวชนัดดา   จันดาหาญ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 6ชั่วโมง
6504108316   นางสาวสุนิสา   ตระกูลศรี : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 6ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101482   นางสาวหทัยชนก   ใจติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105410   นางสาวยุวดี   จะหา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506103081   นายพงศกร   คำชลทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103366   นางสาวธนัญญา   เกิดพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103369   นางสาวธัญชนก   วงค์บุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103371   นางสาวธัญพิชชา   แซ่ย่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6506105020   นายธีรภัทร   ชัยหวัง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105021   นางสาวนราพร   ชุมภูสืบ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105044   นายสุธีร์   อินชาญ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101031   นายศิขรินทร์   มัชฉิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6522101317   นายกันตพงศ์   วุฒินันท์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101336   นางสาวชนิตา   จันทร์ฉนวน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101450   นางสาวศุคณฑา   สมสุด : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101453   นางสาวศุภวรรณธ์   วัดศรี : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง