ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104329   นางสาวพัชราพรรณ   เจริญวงศ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101322   นางสาวณัฐชยา   สามัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6305105319   นางสาวณัฐวดี   พุ่มชะเอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101358   นางสาวรมย์นลิน   ใยน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101386   นางสาวโสรยา   อ่อนตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6322101392   นางสาววรกมล   เถาว์พิมาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101393   นางสาววรนุช   พนาจำปาสถิต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101399   นางสาววรัชยา   เมืองตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6322101400   นางสาววริศรา   เขียวน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6322101401   นางสาววศินี   เวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101402   นางสาววัทนวิภา   ใหม่ทองดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6401113302   นางสาวชมพูนุช   เย็นอารมย์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101532   นางสาวณัฐธิดา   นาวี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406103045   นางสาวนาถอนงค์   กองคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103074   นางสาวรุจิรดา   ทวีกิจพัฒนกุล : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 2ชั่วโมง
6409101003   นางสาวกฤษณา   ลือผะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6409101004   นางสาวกลิ่นเกสร   มณีปรีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101028   นางสาวปนัดดา   อ่ำหลุบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6409101058   นางสาวสุดารัตน์   ประดับขุนเขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101073   นางสาวธันยา   หน่อวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6409101074   นายนครินทร์   ทรายกันคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6501122013   นางสาวช่อทิพย์   ผ่องสติปัญญา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6503103343   นางสาวธมกร   นิวรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103396   นางสาวหทัยภัทร   แก้วมี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6506102620   นางสาวอันติมา   แก้วดอนไพร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103041   นางสาวฐิติพร   วงศ์ไชยนิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103082   นางสาวพรทิพย์   สายสุพรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103095   นางสาวภัทรินทร์   เที่ยงชัย : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103114   นางสาววริศรา   จันทร์สิทธิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6506103135   นางสาวอรไท   จองคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506104311   นางสาวไข่ดาว   รายคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6506104427   นายศาสตรา   เกิดลาภ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104452   นางสาวสุภาสินี   สายคงทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104455   นางสาวหทัยชนก   รักเงิน : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104457   นางสาวอจิรวดี   ขาวฉลาด : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104461   นางสาวอภิญญา   โหมดแถม : การบริหารการเงินและการลงทุน 5ชั่วโมง
6506105308   นางสาวจุฬารัตน์   ภักดี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105344   นางสาววิมลณัฐ   ผลสิน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101334   นางสาวธัญรดา   วังทะพันธุ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6522101317   นายกันตพงศ์   วุฒินันท์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101415   นายภูเบศ   ด้วงทอง : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6522101448   นางสาวศิริอาภา   พรทศพล : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6522101449   นางสาวศิวนันท์   อุดทา : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง
6522101450   นางสาวศุคณฑา   สมสุด : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6522101453   นางสาวศุภวรรณธ์   วัดศรี : สัตวศาสตร์ 5ชั่วโมง