ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6304302005   นางสาวธันย์ชนก   เอื้ออาจิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101320   นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101322   นางสาวชฎาพร   เพชรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101323   นางสาวชฎาภรณ์   ศักดิ์คงนันทกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101326   นางสาวชนัสรา   ธนะภพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101330   นางสาวชาลีนา   สาเหล่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101331   นางสาวซารีน่า   หะจิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101380   นางสาวเพียงดาว   อินพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101382   นางสาวภัสรา   กุลธรดิลก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101387   นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101392   นายวชิราวุฒิ   ป้องกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101395   นางสาววริยาภรณ์   หล่อประเสริฐกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101397   นางสาวศศิกานต์   ไชยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101398   นางสาวศศิกานต์   บุญเปี่ยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101404   นางสาวศีตลา   ไชยมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101407   นายสรวิศ   ดวงตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101408   นายสรวิศ   ธีระศิลป์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101413   นางสาวสุธาสินี   พิมพิสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101414   นางสาวสุธิดา   ประชุมรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101422   นางสาวอธิษฐาน   คำภีระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101425   นางสาวอรอมล   วงศ์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101427   นางสาวอัจฉรา   เจียชะรัมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101428   นางสาวอัจฉราภร   อัศวมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101442   นายสุทจิรานุทักษ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101451   นางสาวนภวรรณ   สิงห์สุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102377   นางสาวรวิสุดา   กองทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306104307   นางสาวณัฐณิชา   เปลี่ยนสันเทียะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6309101325   นายปรียาภัทร์   ทรงชนะพิพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102305   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องสุนันท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102311   นางสาวพรรณภัค   สุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102320   นางสาวศิริพิมพ์   ไทยลา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101375   นางสาวปภาดา   สวรรค์น้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101394   นายภัทรพงศ์   บรรดิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101412   นางสาวศิริขวัญ   คำไหว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101439   นางสาวอินธิรา   สีต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101446   นางสาวขนิษฐา   ศรไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406103050   นางสาวปานชีวา   ไชยประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103080   นางสาววรรณิกา   เทียนโสมแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6409102301   นางสาวกมลลักษณ์   อินทร์จันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102302   นางสาวกฤษติยา   ชูวงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102306   นางสาวธนกาญจน์   คุ้มพร้อม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102311   นางสาวสาริกา   สมบูรณ์ศรีสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102312   นางสาวสุชานันท์   สองปอน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102315   นางสาวจิรัชญา   วิธี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102317   นางสาวชลิตา   นันทะเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102319   นางสาวฑิฆัมพร   ปงจันตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102323   นางสาวปริณรัตน์   อริเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102324   นางสาวพัชรา   เซคาต้า : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102326   นางสาวพิชยา   ศรีรักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102331   นางสาวสุกัญญา   เคนดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102332   นางสาวพิมพ์ลภัส   บุญหล้า : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6414102421   นางสาวพัณณิตา   ผูกพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102425   นายพิบูลย์   วะสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104303   นางสาวชไมพร   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104308   นายภูริภัทร   ขำเดช : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104309   นายภูวดล   ปินตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104310   นายรัตพล   ตะเวที : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104311   นางสาววารุณี   เป็นบุญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104312   นางสาวศรีวิมลรัตน์   จันทร์ประสิทธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104313   นายสุรพรชัย   สุระคนธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104315   นายเสรฐวุติ   เหล่าศักดิ์ศรี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104318   นายสุทธิราช   มังคะวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504102302   นางสาวกมลวรรณ   โจทย์ครบุรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102303   นางสาวกรรณิกา   ดอกบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102308   นางสาวกุลปริยา   ปิ่นสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102317   นางสาวณัฐกาญจน์   กัลยารัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102322   นายธราเทพ   พาลี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102324   นายนนทิกร   บุญเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102327   นางสาวนิรินธนา   ยากรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102328   นางสาวบุญชิตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102336   นางสาวพิชชาพร   ณเชียงใหม่ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102339   นางสาวภคพร   สุนทรแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102345   นายรณกร   ปากหวาน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102354   นางสาวสุชัญญา   จ๋าก๋าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102360   นายเจษฎา   ทรงชัยพิพัฒน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101395   นายบวรลักษณ์   อ่อนสุระทุม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101001   นางสาวกาญจนา   ยาวิละ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101003   นางสาวจุฑารัตน์   อินต๊ะซาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101006   นางสาวณพาพร   มาลาคำดวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101007   นางสาวณัฐกฤตา   วงษ์สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101010   นางสาวเทพินทร์   จุนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101015   นางสาวเบญจวรรณ   อัฒมาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101017   นายพฤษชาติ   แสนเขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101018   นางสาวพิมพกา   บัดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101025   นายศุภศิลป์   ไชยราช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101026   นางสาวสัณห์สิริ   กันทะยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101028   นางสาวสุวัจณี   ไผ่อาสินวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101029   นางสาวอมรรัตน์   ตันธะดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101033   นางสาวรมิดา   ทนันไชยชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101332   นายจักเจษฎาพล   ชินศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101353   นายชยานนท์   สุยะพล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101377   นายณัฐดนัย   แซ่ฟ่าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101477   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101481   นางสาวภัทรวรินทร์   สีหลักคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101539   นายสรพัศ   ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101564   นายอดิศักดิ์   แย้มพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102316   นางสาวกัณภัค   โพธิสัตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102419   นางสาวธัญชนก   หล่อเนตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102435   นางสาวนัทชานันท์   มูลศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102455   นางสาวเบญจวรรณ   ชาวเวียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102496   นางสาวพิมพ์พิศา   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102498   นางสาวพิมพ์ศิริ   สุทธิวนาสกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102501   นางสาวณิชชาภัทร   สิทธิยศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102503   นางสาวพุธิตา   ใจมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102510   นางสาวภัทรจาริน   บุรีขันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102583   นางสาวศุภวรรณ   ปุรณะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102584   นางสาวสณฑกานต์   แซ่เจี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102586   นางสาวสวิตตา   นาคสังข์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102617   นางสาวอัญชลี   เจริญวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102620   นางสาวอันติมา   แก้วดอนไพร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506104384   นางสาวปี   ลุงเอ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104429   นางสาวศิริประภา   สงค์รัตน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104461   นางสาวอภิญญา   โหมดแถม : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105339   นายราชัน   รื่นสุข : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102425   นางสาวนันณภัทร   ธัญญเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง