ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306101314   นางสาวคำหลาว   ลุงยอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101320   นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101322   นางสาวชฎาพร   เพชรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101323   นางสาวชฎาภรณ์   ศักดิ์คงนันทกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101341   นางสาวณัฐวดี   อินสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406103417   นางสาวปุณณภา   จี๋แก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6501222007   นายพิพัฒน์   วงค์ริน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6506101017   นายพฤษชาติ   แสนเขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506105019   นางสาวธิดารัตน์   ทาเหล็ก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105030   นางสาวภัคฑ์ฌิตา   ปินเตป : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105032   นายมนัสนันท์   เพชรชัชวาลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105035   นางสาววณิชชยา   สิริภานุวงค์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105036   นางสาววรรณิสา   แผ่นทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105037   นางสาววริสรา   บุญลับ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105041   นายศักรินทร์   เสาร์งาม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105042   นางสาวศิริลักษณ์   ชูเที่ยง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105043   นางสาวสลิลทิพย์   พิศาลมงคลรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105045   นายอดิวิชญ์   ทารินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105048   นางสาวอัมพวัน   พันธ์ศรี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง