ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6505105341   นางสาวณัฐณิชา   ณ ลำพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102364   นางสาวชาลิสา   มีเมล์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506103438   นางสาวเมธาวี   เกตุทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103439   นางสาวยุพเรศ   ทองคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103440   นางสาวรัชนีกร   จตุราศรีบริสุทธิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103441   นายรัฐฐกฤษฏ์   สนธิกิจพล : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103443   นายเรืองศักดิ์   สีขาว : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103459   นายวุฒิพงศ์   รื่นรมย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103466   นายศุภกร   บุญมา : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103502   นางสาวอรนิดา   วัฒโน : บัญชี 4ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101354   นางสาวปิลันธน์   น้อยอุ่นแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง