ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004501002   นางสาวจันทร์เพ็ญ   สะระ : พันธุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102441   นายธีรพัฒน์   นามขันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301125331   นายภูริวิทย์   พรหมตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125320   นายยุทธพิชัย   แสนคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125331   นายจักริน   ญาณรัชชเมธี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125340   นายจตุรพงศ์   สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125346   นายสีหเดช   เปาอินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501102301   นางสาวกนกพร   ทองพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102311   นางสาวกัญญาภัค   หาญพล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102314   นางสาวกาญจนธัช   พลับพลา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102323   นายคมชาญ   ศิริภัทรนุกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102332   นางสาวจิรนันท์   ภู่ใหม่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102333   นางสาวจิราภา   สุขอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102338   นายเจษฎาภรณ์   ระโส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102341   นายชนกันต์   จองตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102349   นายชวนันท์   แวงไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102352   นายชาตรี   วนิชทองคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102358   นางสาวณัฏฐณิชา   ราชแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102361   นางสาวณัฐธิดา   สลุงอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102364   นายณัฐวุฒิ   แซ่ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102366   นายณัทณพงศ์   กู้เกียรติสกุลมั่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102369   นายทศวร   ทิวรักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102370   นางสาวทิพย์เกสร   กลิ่นประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102379   นายธนวัฒน์   คุณเที่ยง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102389   นายธันวา   ยืนยง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102392   นางสาวธิดาวรรณ   ศรีคำบู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102395   นายธีรพล   เหลือสาคร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102398   นายธีรวัฒน์   แซ่เดี่ยว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102401   นายนรชัย   ตุ้ยดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102404   นางสาวนาถรพี   กาญจนสอาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102416   นายปรเมษฐ   สุขมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102422   นายปริวัฒน์   ศุกลสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102440   นางสาวพฤษภา   หิตมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102447   นายพีระพัฒน์   อ่อนปาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102448   นายพุฒิพงศ์   เสนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102461   นายภูเบศร์   ปาลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102464   นายภูเศรษฐี   แก้วเกษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102466   นายมานวรรธน์   ทวีอภิรดีเสนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102470   นายยศพล   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102473   นางสาวรัชติกาล   ชาสงวน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102476   นางสาวรุ่งทิพย์   ผมงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102479   นายวทัญญู   เสาระวะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102489   นายวันชัย   คีรีแก้วสูง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102491   นายวิชัยยุตม์   พุดเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102492   นางสาววิภาวนี   บัวบาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102498   นางสาวศศิธร   จันทร์อิฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102508   นายสหรัฐ   นิลกำแหง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102511   นางสาวสิราภัทร   มิ่งแม้น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102514   นายสุชาครีย์   ชมเชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102519   นางสาวสุพิชชา   กันทะแต้ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102520   นางสาวสุภาพร   เพ็ชรชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102523   นางสาวหยาดพิรุณ   เยาวเรศ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102526   นางสาวอรปรียา   ทองอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102529   นางสาวอัจฉริยา   ยะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102532   นางสาวเอื้อมพร   เทพมาลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102533   นายรัชนิลกาลน์   นิลคง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102538   นายธนาคม   พรมอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102540   นายพุทธิกาญจน   พวงสุวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102542   นายภูวเรศ   คำลำปาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102547   นายอนุรักษ์   ผ้าห่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102551   นายฐิติกร   คงวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102554   นายรชต   มารอด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102557   นายเจมส์   มาร์ฟี่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102558   นายสุทธิชาติ   ศรีสุพรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501126561   นายเสฏฐวุฒิ   รัตนกฤษฎาธาร : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126564   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126596   นางสาวกฤษณาทิพย์   ชูช่วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง