ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101301   นางสาวกนกภรณ์   คำเฮียง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101302   นางสาวกมลลักษณ์   เลิศวิลัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101305   นางสาวกัลยพัชร   จ่ายจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101306   นางสาวจรรยา   ดอกพิกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101311   นายดุริยะ   ชื่นสงวน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101312   นายเดชดนัย   กุลใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101314   นายธนกร   นิลคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101318   นายนนธนรัฐ   สุขผล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101322   นางสาวบุษกร   พนาพัฒน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101323   นายปฏิพัทธ์   คิดอ่าน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101325   นายปุณยวีร์   จินะโต้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101330   นายระพีพัฒน์   ระวังพรมราช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101332   นางสาวรัชดากร   โสดา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101333   นางสาวรุ่งอรุณ   ปรืมประสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101335   นายวชิรวิทย์   คำสุหล้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101340   นางสาวสุขฤทัย   วิเชียรจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101342   นายสุรยุทธ   บุตรดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101345   นางสาวอริสรา   มธุรส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101346   นายอัครชา   มะติยาภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101348   นายพงศ์พล   ดวงวงศ์พร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101349   นางสาววิชุดา   สืบชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101352   นางสาวบัณฑิตตา   บุญผ่อง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301105311   นางสาวฐิติยาภรณ์   ญาณะตัน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125317   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125331   นายภูริวิทย์   พรหมตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125347   นางสาวออมสิน   ปินคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301126301   นายกฤษฎา   ทองคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126306   นายนวฤทธิ์   จันทร์ผ่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126309   นายศุภกิตต์   สิทธิธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6306101387   นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103358   นางสาวพนิดา   บริสุทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 6ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 6ชั่วโมง
6312106328   นายวีรภัทร   ปิ่นปั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6322101368   นายพงศกร   ทองนอก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101440   นายฐิติพงษ์   กองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101021   นางสาวณัฏฐณิชา   นามแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101040   นายประพันธ์   แซ่ย่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101072   นายภูมิพัฒน์   แปลงนารี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101303   นางสาวกมลชนก   เมืองนาค : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101304   นางสาวกมลลักษณ์   แสนว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101305   นายกฤตชนะ   เหมืองจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101306   นายกลาง   ลุงกอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101311   นางสาวชลธิชา   ชื่นตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101312   นางสาวชลิดา   ไตรยวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101314   นายฐาปนา   ทองมนต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101317   นายต่อตระกูล   ดอนโอฬาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101318   นายธีรภัทร   ดีขามป้อม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101320   นายนัฐตพล   ภูทองเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101321   นางสาวนิชานนท์   ทับไธสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101324   นายปรุฬห์วิชญ์   วงโค้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101331   นายพีรศุษม์   นาพรหม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101332   นางสาวเพชรมณี   กางนอก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101333   นายภาณุพงษ์   พงษ์สมบัติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101336   นางสาวมนัสชนก   วงค์ษา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101338   นายฦาชา   บำรุงเชื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101341   นางสาววันนิชา   กล้าแข็ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101347   นางสาวศิริรชา   มหาบัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101349   นายสงกรานต์   แสนใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101353   นางสาวสุรีย์นภา   เสาร์ละวะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101364   นางสาวพลอยชมพู   จำวิเศษ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101366   นายสหรัฐ   วงษ์ลคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113302   นางสาวชมพูนุช   เย็นอารมย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113305   นางสาวเนตรชนก   น้ำเงิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113306   นายพัฒพงษ์   ปินตาคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113308   นางสาวภิญญดา   สินเปียง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113311   นายศุภากร   สุ่มใจยา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113312   นางสาวแสงจันทร์   ลุงส่วย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113313   นายอธิปัตย์   คำหุ่ง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113315   นายอุกฤษณ์   บุญทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113318   นางสาวนันท์นลิน   ปะกินัง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113319   นายวรพล   ปัญจาสุธารส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113320   นายวันชนะ   มะณี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401122002   นางสาวกมลวรรณ   ชาญเวช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122003   นายกรชวรรณ   ยิ้มเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122004   นางสาวกัญญารัตน์   แสนทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122005   นางสาวกัณฐิกา   สร้อยทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122009   นายจิรเดช   วาณิชวิโรจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122012   นายณัฐทพงศ์   จันทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122015   นายถิรยุทธ์   สุภาพรอด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122018   นายธนภัทร   วัฒนวิชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122019   นายธนัตถ์   แสงกุดเลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122021   นายนนทวัฒน์   คชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122031   นางสาวมานิตา   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122032   นางสาวมินตรา   เข็มมาเเก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122035   นายรัฐเขตต์   นุกา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122036   นายรัฐศาสตร์   อินทร์พรหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122037   นางสาวรัตนาภรณ์   เอียดศรีชาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122038   นางสาววิจิตรา   ปัญญาวาทิตาทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122039   นางสาววิชญาดา   สมาธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122041   นายศัตรา   เอกมธุรพจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122042   นายศุภกร   อภิรมยานนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122043   นายสมพร   นุชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122044   นายสุรเชษฐ์   ลาเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122046   นายอภิวิชญ์   น้ำคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122049   นายเจษฎา   แก้วเจ๊ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122050   นายณัฏฐกิตติ์   รสหอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122051   นายดนุพงษ์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122058   นายสกรรจ์   ตามสระน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122059   นายสวิช   ศรีทอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122060   นางสาวลออง   ปานดุษฎี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125331   นายจักริน   ญาณรัชชเมธี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125340   นายจตุรพงศ์   สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125346   นายสีหเดช   เปาอินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126305   นางสาวณัฐชยา   รัตนพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126307   นายดีเด่น   แซ่หลี่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126312   นายจักรินทร์   ทั่งสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126313   นางสาวธัญจิรา   ลำทอง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126316   นายมินท์ธาดา   ก้อนสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6406101464   นางสาวณัฐธยาน์   สุติน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101486   นางสาวพิงค์ตะวัน   รอบคอบ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6412107323   นางสาวไพลิน   อาทโรประยูร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6422101364   นายธนภัทร   แน่นอุดร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6501123001   นางสาวกมลชนก   ภักดีอำนาจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123002   นายกฤษณะ   วรรณวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123003   นายกฤษติพงค์   สินันต๊ะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123004   นางสาวกัลยา   มีจันโท : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123005   นายการุณ   อรุณเบิกฟ้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123006   นายกิตติธัช   อิตฐากูร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123007   นางสาวฉวีวรรณ   พยัพเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123008   นางสาวฉัตรลัดดา   สมปานามี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123010   นายเชาวุฒม์   เจริญวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123011   นายณัฐพงษ์   จันทร์ชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123012   นายณัฐพล   ทรัพย์แก้วยอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123015   นายนพดล   วงค์ศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123017   นางสาวนลินี   สิงห์ทองสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123019   นางสาวประภัสสร   เทียนชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123021   นายปิยะวุฒิ   สุวรรณคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123023   นายพุฒิพงศ์   ขวัญทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123024   นางสาวมานิตา   เกตุชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123025   นายยุทธนา   จ่าภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123026   นายรเณศ   แสนหน่อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123028   นายวทัญญู   เปอะโพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123030   นายวริทธิ์ธร   โพธิสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123031   นางสาววิจิตรา   อนันตภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123032   นายศรัณย์   นันทวิเชียรชุ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123035   นางสาวสราวลี   สุระกำแหง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123037   นางสาวสิตาพร   น้อยบุตรแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123039   นางสาวสุพรรษา   พรแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123040   นายสุริยพงศ์   สุดใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123041   นางสาวแสงจันทร์   ดงผักกาด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123042   นางสาวอังคณา   แผ้วพลสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123043   นางสาวอารีพร   พรมวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123044   นางสาวเอมอล   ลุงลอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123046   นายวัชระพงษ์   แสงมาศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501125002   นางสาวธัญลักษณ์   วงศ์บุญเอื้อ : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125003   นายธีรชัย   กาลคลอด : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125004   นายปรัญชัย   เจ้าเห้ง : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125005   นางสาวสิริพร   บัวขาว : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125006   นางสาวสุจิตรา   วงค์ตาตัด : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125007   นางสาวสุภัสสรา   สัสดีเอี่ยม : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125008   นางสาวอภิยดา   พิมมา : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125338   นางสาวศุภิสรา   จันต๊ะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6506102016   นายภาสกร   พรรณวัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6522102010   นายพีรพัฒน์   บดีรัฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง