ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201105304   นายจีรายุทธ   นาคแย้ม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101305   นางสาวกัลยพัชร   จ่ายจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101322   นางสาวบุษกร   พนาพัฒน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101332   นางสาวรัชดากร   โสดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101345   นางสาวอริสรา   มธุรส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301102395   นางสาวรัตนาภรณ์   แปงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125304   นายกิตติพร   ดวนใหญ่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125312   นายชิติพัทธ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125313   นายชิษณุพงศ์   กาวิน่าน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125326   นางสาวพรลภัส   ฟูสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125329   นางสาวเพ็ญพร   จันทพูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125332   นางสาวมาลีวัลย์   ยาวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125333   นางสาวรวี   ขุนลาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125334   นายวรรษชล   นนทโคตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125335   นางสาววรัญญา   หล้าคอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125337   นางสาวศศิธร   คำปวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125341   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125342   นายสหรัฐ   ผลชูศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125343   นายสุขุมพันธ์   พยาราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125353   นายพีรพัฒน์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125360   นายวิศวรรษ   สืบสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6304108301   นางสาวกันต์นิษฐ์   วังคีรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6305101397   นางสาววีรดา   ท้าวศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105303   นางสาวกุลรัตน์   เชื้อติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105324   นางสาวสาธิดา   ยศบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105348   นายวชิรากร   ราษตรีสกล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105352   นางสาววาสนา   จันทร์สุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105360   นางสาวสิริกานดา   เลื่อนลอย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105378   นายถิรวัฒน์   ปถมสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101306   นางสาวกฤติกร   ต๊กควรเฮง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101385   นางสาวภิญญาพัชญ์   ใจหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101430   นางสาวอาทิตยา   คตวงษ์ฆ้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102345   นางสาวธนรัตน์   กุลมอญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102346   นางสาวธนัชชา   สระทองคลื่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102349   นางสาวธมนวรรณ   เกตุมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102352   นางสาวธาวิตา   มินทขัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102353   นางสาวธีรกานต์   วงศา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102404   นางสาวอภิญญา   โพธิตุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102405   นางสาวอมรรัตน์   วันนาหม่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103307   นางสาวเขมิกา   ภูดอนตอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103317   นางสาวชลธิชา   บาลี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103326   นางสาวณัฐริกา   วงษ์ถา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103328   นางสาวณิชากร   แหวนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103341   นางสาวนราทิพย์   เจดีย์ปน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103344   นางสาวนริศรา   แซ่เย่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103358   นางสาวนัทธร์นันท์ธร   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103361   นางสาวพิชสินี   เอี่ยมโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103362   นางสาวพิมพิวรรณ   กิริยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103363   นางสาวพิมพิศา   พันมะโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103394   นางสาวศรัณย์พร   เมืองก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103396   นางสาวศิราพร   สมคิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103400   นายศุภวิชญ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103401   นางสาวสวรรญา   จิตต์ปราณี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103415   นางสาวอมรรัตน์   ทิยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103416   นางสาวอรณัส   เทศนิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103423   นายสิทธิโชค   นิลนุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105309   นายศดานันท์   มัธยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6309101322   นางสาวณัฐธิดา   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101324   นางสาวณัฐธิดา   เสาริเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101327   นางสาวดวงหทัย   ดวงพิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102311   นางสาวธัชมาส   นิธิธนวรรธน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102315   นางสาวนิตยา   ขยันกิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102317   นางสาวปารณีย์   วงเดือน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102329   นางสาวศิริรัตน์   ถาวรสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101438   นายสุรเกียรติ์   สุคันธมาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102465   นางสาวอาณาประกาย   ไชยวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6322101331   นางสาวณัฏฐณิชา   ปันกัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101363   นางสาวปิยดา   ป้อเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101390   นางสาวลฎาภา   เสาร์ไชย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6401101032   นางสาวธีรนุช   นาคินชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101040   นายประพันธ์   แซ่ย่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101063   นางสาวสุกัญญา   เบ้ามีศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101303   นางสาวกมลชนก   เมืองนาค : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101337   นางสาวยูถิกา   แบนลี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102307   นายกิตติเชษฐ์   เงางาม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102314   นางสาวโกมลชนก   สารเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102316   นายคชพัฒน์   ส่างขุน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102330   นางสาวชนนิกานต์   หกสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102339   นางสาวชุติมา   ตาไฝ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102344   นายณัฐกิตติ์   คำแปง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102352   นายดนุสิทธิ์   สุวรรณยากุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102369   นายธามัน   เป็ดทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102375   นางสาวนภาพร   จินะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102377   นางสาวนันทิชา   เสนามาต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102404   นางสาวแพรวา   มีบุญมาก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102413   นางสาวยุวดี   มีอ่อน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102425   นางสาววรรณวลัย   สุขสมพร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102426   นายวรรธณพล   ใหม่คามิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102454   นางสาวสุภิริญา   มหามณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102517   นางสาวสุภัทรา   พรมมี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401105304   นางสาวจันทนี   เดชมงคลศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105319   นางสาวหนึ่งฤทัย   พรมทิพย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105321   นายอภิวัฒน์   ตันถา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113302   นางสาวชมพูนุช   เย็นอารมย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113303   นางสาวณัฏฐิชา   วงค์คำลือ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113308   นางสาวภิญญดา   สินเปียง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113311   นายศุภากร   สุ่มใจยา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113312   นางสาวแสงจันทร์   ลุงส่วย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113318   นางสาวนันท์นลิน   ปะกินัง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113319   นายวรพล   ปัญจาสุธารส : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113320   นายวันชนะ   มะณี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124304   นายณัฐวุฒิ   พันชน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124305   นายธนเขตน์   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124307   นายวิทยา   ใจหวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124309   นางสาวศศิกาณต์   ฤทธิ์เอี่ยม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124310   นายศิรศักดิ์   สีหนู : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124315   นางสาวกัญญา   สมสุขเสมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124321   นางสาวศศินา   ไกลถิ่น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124322   นายศุภณัฐ   อินต๊ะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125340   นายจตุรพงศ์   สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101309   นายเดชดนัย   ยานแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101314   นายธีรภัทร   เรืองฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101318   นายปกรณ์เกียรติ   ทะเทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101320   นายปฏิมากร   หว่านณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101322   นายปรากร   ศรีพวงมาลัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101323   นายปวรสิทธิ์   วงค์บุญมา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101327   นายไพศาล   จันแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101333   นายยุทธภูมิ   วัดนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101348   นางสาวจีระนันท์   หนองเหล็ก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101356   นางสาวสุธาสินี   บุญภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101358   นางสาวสุธาสินี   ต๊ะลี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102306   นางสาวดวงหทัย   นันต๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102309   นางสาวธิดารัตน์   เคารพปรัชญา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102311   นางสาวนวพรรษ   วิชา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102319   นายภูมิภัทร   สุขคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102332   นางสาวธนธรณ์   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102336   นางสาวอุบลรัตนา   แพงทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103301   นางสาวกรนิกา   ธีระวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103305   นายจักรกิจ   วงษ์สุนทร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103309   นางสาวชญานุตน์   พยัคฆพงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103310   นางสาวชนนิกานต์   ไพรสันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103321   นางสาวประดังงา   ราชคิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103325   นางสาวพรนภา   วันบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103326   นางสาวเพ็ญนภา   คงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103328   นางสาวมณีรัตน์   โปร่งจิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103331   นางสาวรักษิณา   อุปนันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103334   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103353   นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา   จันทร์ใหม่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103354   นางสาวปัญญาพร   ทับปลั่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103355   นางสาวพิยะดา   มาเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103358   นางสาวมาลีวัลย์   ศรีมลทณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103359   นางสาวรุ่งนภา   ฤกษ์พิชญโยธิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103360   นางสาววรรณนิษา   เรืองฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103361   นางสาวศิรดา   แมะบ้าน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103363   นางสาวอารียา   ขันฮะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104301   นายกอบศักดิ์   บัวชื่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104302   นายขจรศักดิ์   การิน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104303   นางสาวจารุวรรณ   เพ็งโคตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104304   นายทฤนห์   ชัยวรรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104305   นายธีรพัฒน์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104307   นายพงศธร   นาน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104309   นายภูประวิทย์   รุ่งเรือง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104312   นางสาววิรัชยาภรณ์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104316   นายสุทธิพงษ์   ดำแดงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104319   นางสาวเอมมิกา   ปามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104320   นายณัฐพงศ์   จันทรบูรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104321   นายนาวิน   ธรรมชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101303   นางสาวกัญญาพัชร   ยศสนิท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101341   นายศรายุทธ   เสนอาสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101361   นายธนวัฒน์   ภิลุมวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101371   นางสาววรกมล   บัวเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101373   นายศุภกร   ใจผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404103313   นางสาวปิยภรณ์   หลีพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6404103318   นางสาวสุรางคนา   พืชพันธา : เคมี 3ชั่วโมง
6404103320   นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด : เคมี 3ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101353   นางสาวนิจจารีย์   ลือดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101450   นางสาวลภัสรดา   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105331   นายภัทรพล   แจ้งสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105359   นายกรกช   พูลทรัพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105366   นายเจตนัตว์   ภูไชย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105408   นางสาวอาทิตยา   สุวรรณโณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105410   นางสาวชนกนันท์   กันทะสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101361   นางสาวนราพร   เหมวิพัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101367   นางสาวนารียา   สมบุญโสด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101382   นางสาวพรทิวา   คำอ้ายอุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101394   นายภัทรพงศ์   บรรดิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101412   นางสาวศิริขวัญ   คำไหว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101417   นางสาวสรัลพร   นุนพนัสสัก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101430   นางสาวอภิชญา   กรรณิการ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101439   นางสาวอินธิรา   สีต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101490   นางสาวพิรัญญา   ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101500   นางสาววนัสนันท์   คงสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101511   นางสาวสิณัสการณ์   สารยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102303   นายกรกช   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102306   นายกิตติพงษ์   เสาะสมบูร : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102316   นางสาวญาณิศา   ธูปคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102331   นายนพรัตน์   ป้องคูหลวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102341   นางสาวพัชชาภรณ์   ฤทธิ์เต็ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102365   นางสาวสุดารัตน์   เกตุพุด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102384   นายเอกกวี   ก้องเรืองทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102401   นายณัฐนนท์   ศฤงฆานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102426   นายภัทรภณ   บุญก้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103016   นางสาวจันจิลา   ลุงซัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103323   นางสาวนัดดา   แสงมณีตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103327   นางสาวปิยาภรณ์   เครือระยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103328   นางสาวเปรมฤทัย   คะณีวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103344   นางสาวศศิมาภรณ์   มูลศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103351   นางสาวสุชานันท์   ปิงบุญทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103353   นางสาวสุทธิดา   แฮตุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103376   นางสาวกานต์ฤทัย   ดวงธรรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103406   นายจิรายุ   จันทาพูน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103416   นางสาวปิยะภรณ์   สีตาบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103417   นางสาวปุณณภา   จี๋แก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103431   นางสาวรัญชิดา   ศรีมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103455   นางสาวอาหลู่   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6406105003   นายเจษฎา   ขัตติยะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105021   นายสันติภาพ   ดอนละไพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106345   นางสาวปภาวี   ไชยยะเรือน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106355   นางสาวอรกานต์   อินใจดี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101068   นางสาวขนิษฐา   สิงห์เชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101082   นางสาวสุดามาศ   จอมเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101306   นายชุติพงศ์   สรรเสริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101316   นางสาวบุญญิสา   ใจเพื่อพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101320   นางสาวพิมพ์ภัสสร   ศรีธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101333   นางสาวสุดารัตน์   วรรณภิระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102310   นายสหรัถ   สมหน่อ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102315   นางสาวจิรัชญา   วิธี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102316   นายชนัฐ   คล่องหัดพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102322   นายธีรินทร์   ใจสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102330   นางสาวเจมาดา   ภูมินทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101328   นางสาวสุพิชชา   นามกุณณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101331   นายกนก   ทอสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106308   นางสาวนันทิชา   จำปาแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106313   นางสาววริยา   สุดสาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106316   นางสาวสราลักษณ์   ขาวใหม่ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106318   นายสุรศักดิ์   มาคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106319   นางสาวสุวิมล   เหง้าพรมมินทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106320   นางสาวอลีนา   อังคะรา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106321   นางสาวเกวลิน   ศรีพบบุญดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106322   นางสาวจันทร์เพ็ญ   เรืองขวัญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101360   นายกฤษฎา   นิลงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101369   นางสาวจิรภัทร   ไชยวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101376   นางสาวชุติกาญจน์   บุญชุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102303   นางสาวกันต์กนิษฐ์   มหาไชย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102308   นางสาวจิณณพัต   มาลีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102313   นายชวโรจน์   เลิศไกรชัยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102321   นางสาวธิดา   เลาเทาะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102326   นางสาวปสุตา   รุ่งสุริยัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102327   นางสาวพรวดี   แสนโซ้ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102330   นางสาวพิมญาดา   ประสิทธิกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102347   นางสาวสุธิดา   สิงห์โตทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102349   นางสาวสุพิชฌาย์   ดุมคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102363   นายกรเพชร   หนูขาว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102376   นางสาวชนาภา   เดชชัยภูมิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102378   นายชิติพัทธ์   หาญนำผลดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102391   นายธนภัทร   หล้าพระบาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102407   นางสาวปภาวรินทร์   แซ่ย่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102408   นายปวีณ   ปริมิตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102410   นางสาวปาณิสรา   ศิริยาใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102416   นายพงศธร   สุวรรณมาโจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102324   นางสาวณัฐนารี   จาดฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102359   นายปิยทัศน์   ปิงเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102399   นางสาวหะนาน   อับดุลศอมัด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102468   นางสาวมธุณี   ปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล