ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6301102311   นายกานต์กร   ปานเพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102315   นางสาวเกสรา   ดาวไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102333   นายไชยชาญ   มหาวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102345   นายตฤณพรรดิ์   สุทธานุกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102346   นายเตชากร   ดีคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102352   นางสาวธนิษฐา   เนาะดู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102358   นางสาวนลินญา   จอมทะรักษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102363   นางสาวนิราวรรณ   สุนันตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102416   นางสาวสนธิยา   อริยโกมุท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102422   นางสาวสุกัญญา   เรืองหนีชาติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102428   นางสาวอรุณวดี   ลาดทุ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102429   นางสาวอัญมณี   อินตาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102430   นางสาวอัฐภิญญา   พรหมรักษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102439   นางสาวชฎาพรรณ   นายจาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102440   นางสาวณิชกานต์   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102316   นายคชพัฒน์   ส่างขุน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102318   นางสาวคณัสนันท์   อินทวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102357   นายเทพนิมิตร   ชุมชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102358   นางสาวธนธร   ป่าโพธิ์ชัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102362   นางสาวธนภรณ์   หมอยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102374   นางสาวนภัสสร   ใจคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102390   นายประเสริฐ   สุประสงค์นิติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102412   นางสาวมัญฑิตา   ฟองจันตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102426   นายวรรธณพล   ใหม่คามิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102430   นางสาวศตพร   พาจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102431   นายศรีนฤเดช   กลิ่นมณฑา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102439   นายสงกรานต์   จิตรอ่อน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102440   นางสาวสมจิตร   แข็งแรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102441   นายสรวิศ   สมอหมอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102448   นางสาวสุธาสิณี   ศรีนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102487   นายกิตติกร   พิมสารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102494   นายทองแท้   การสูงเนิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102499   นางสาวนภัสสร   คีรีจริยกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102516   นางสาวสุปรีญา   ไชยยืน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105308   นายธนพล   ต๋าคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105314   นางสาวลัคนทิน   สียะบุตร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105323   นางสาวปภาวรินทร์   ยิ้มหัว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6404106348   นางสาวอริสรา   ปิ่นโพธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101361   นางสาวประภาพร   จะหลู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105351   นางสาวศุภาพิชญ์   บุญสนอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103376   นางสาวกานต์ฤทัย   ดวงธรรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103377   นายกิตติภพ   โสภะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103407   นางสาวนภัสนันท์   วิรัชชู : บัญชี 3ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6412101323   นางสาวศิริขวัญ   เสือคำรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6415124081   นายณรงค์   ศิริวัฒนวงษ์สกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6422101009   นายอนุชา   หล้าคำมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102404   นางสาวนาถรพี   กาญจนสอาด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102416   นายปรเมษฐ   สุขมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102417   นางสาวประภาวี   แสงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102511   นางสาวสิราภัทร   มิ่งแม้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504102315   นางสาวญดาพร   สรรพอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6505101446   นางสาววรรณิดา   ปันใหว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102497   นางสาวพิมพ์มาดา   ธรรมถนอม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102501   นางสาวพีรชญา   สิทธิยศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506106358   นางสาวสุกานดา   ทัตเศษ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101323   นางสาวชลลดา   เพ็ชรทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101326   นางสาวชื่นจิต   ลุงตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101343   นายนคเรศ   ไชยศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101366   นางสาวภัคจิรา   มณีอินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101368   นางสาวภัสนันท์   จอกมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102391   นางสาวศุภสุดา   ดีเจริญสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102500   นางสาวอักศิกา   ปิตฝ่าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6519101321   นายอธิวัฒน์   ดาสุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง