ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 12ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 17ชั่วโมง
6214103303   Mr.Haihong   Xiong : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 17ชั่วโมง
6214103305   Mr.Minrui   Guo : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 17ชั่วโมง
6215123360   นางสาววนาลี   สูงดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17ชั่วโมง
6304102306   นายชยุตพงศ์   ยาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 17ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 17ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 17ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 17ชั่วโมง
6309101399   นางสาววชิรญาณ์   บุตรดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 17ชั่วโมง
6309102325   นางสาววนาลี   สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 12ชั่วโมง
6312101309   นายณัฐวุฒิ   แสนแอ่น : เศรษฐศาสตร์ 17ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6314101424   นางสาวอุษาพร   เหลือศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6314102318   นางสาวจันทร์ธิดา   เปียงแหล่ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 17ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 17ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 17ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 17ชั่วโมง
6315123303   นางสาวกาญจนา   ยศดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123338   นายอัศวราช   เกิดผล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6403101315   นายนที   วีระจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403104321   นายนาวิน   ธรรมชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6406101425   นางสาวสุภาวิณี   ผางเมือง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406103346   นางสาวศิริลักษณ์   กันแพงสี : บัญชี 12ชั่วโมง
6406103379   นางสาวกุลธิดา   สายมงคล : บัญชี 12ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101306   นายชุติพงศ์   สรรเสริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 17ชั่วโมง
6414101315   นายชัยวัฒน์   นวนจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101360   นายกฤษฎา   นิลงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6415123327   นายภาณุวัฒน์   จอมหาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 17ชั่วโมง
6422101542   นายรัตตัญญู   โพธิพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 17ชั่วโมง
6422101547   นางสาวสกุลกาญจน์   สุขรอมแปง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102428   นายปิยะพงษ์   วงศ์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 17ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 17ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102482   นายวรพล   แถมมี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 17ชั่วโมง
6503104309   นายภูวดล   ปินตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 13ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 17ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101464   นายศิริภูมิ   ดอกแก้ว : รัฐศาสตร์ 17ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 17ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 17ชั่วโมง
6505105484   นางสาววรวรรณ   หน่อขัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 17ชั่วโมง
6506102012   นายนันทวัฒน์   สิทธิกรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 17ชั่วโมง
6506102017   นายภูมินันท์   จันทวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 17ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 17ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102644   นางสาวกัญญาณัฐ   สีทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6506105007   นางสาวชนกนันท์   แดงยวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 17ชั่วโมง
6509101325   นายชิษณุพงศ์   เขื่อนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509102310   นางสาวกัลย์สุดา   จันทนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 17ชั่วโมง
6512101354   นางสาววรรณวลี   เครือคำมะ : เศรษฐศาสตร์ 17ชั่วโมง
6512101382   นางสาวอัจฉราภรณ์   มณีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 17ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6514101333   นายฉันฐพัฒธ์   ปิยสิทธิคุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6514101357   นางสาวณัฐวดี   จันทนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 17ชั่วโมง
6514102488   นายสุเมธ   ลีฬหคุณากร : ภาษาอังกฤษ 17ชั่วโมง
6515124045   นายภูชิชย์   อักษรศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124051   นายวัชรพงศ์   สมศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124054   นายศรศักดิ์   ธีโม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124063   นายอนรรฆ   อุตรเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124065   นายอภิเทพ   ปาลีวิวัฒน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124069   นายเอกดนัย   หัยปะโท : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124070   นายเอกนัย   กันทะวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124072   นายจรูญฐิรัตน์   อินทพันธ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124074   นายณัฐพล   พุทธิมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124078   นายพีรณัฐ   บุญฉาย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515124080   นายสุนิติ   ลุงจาง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 17ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 17ชั่วโมง
6515125063   นายอนุชิต   บุญธรรม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6518102010   นายฉัตรมงคล   ไชยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 17ชั่วโมง
6518102013   นายชัยวัฒน์   ชิดสนิท : การสื่อสารดิจิทัล 17ชั่วโมง
6518102043   นายปาฎิหาริย์   บุษดี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102046   นายพงศกร   บัวสร้อย : การสื่อสารดิจิทัล 17ชั่วโมง
6518102052   นายภานุพงษ์   วงค์ชมภู : การสื่อสารดิจิทัล 17ชั่วโมง
6518102085   นายเอกอภิภัทร์   กุลรัตนรักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102373   นางสาวณภัสสรณ์   อิ่นแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6522101371   นายนฤนาท   เปลี่ยนบำรุง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 17ชั่วโมง