ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101396   นายสรชัชย์   ดาบเขียว : การประมง 1ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 4ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6214101384   นายสุริยา   มีนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214103303   Mr.Haihong   Xiong : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103305   Mr.Minrui   Guo : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304102306   นายชยุตพงศ์   ยาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102316   นายปัณณวิชญ์   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102325   นางสาววนาลี   สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102326   นายชาญวัศ   ชีวบุญวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101424   นางสาวอุษาพร   เหลือศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6315123303   นางสาวกาญจนา   ยศดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123338   นายอัศวราช   เกิดผล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6406101425   นางสาวสุภาวิณี   ผางเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6409101008   นางสาวขรินทร์ทิพย์   เรืองสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101032   นางสาวพัชราภา   จาวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101306   นายชุติพงศ์   สรรเสริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6414101356   นางสาวอาทิตยา   ยิ่งตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101542   นายรัตตัญญู   โพธิพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101547   นางสาวสกุลกาญจน์   สุขรอมแปง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง
6501102314   นางสาวกาญจนธัช   พลับพลา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102319   นายเกรียงไกร   วิใจยา : พืชสวน (ไม้ผล) 7ชั่วโมง
6501102322   นายคณาธิป   ขันเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 7ชั่วโมง
6501102328   นายจักรพรรดิ์   บุญมาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 7ชั่วโมง
6501102348   นางสาวชลิตา   มธุรส : พืชสวน (พืชผัก) 5ชั่วโมง
6501102353   นายโชคชัย   ดิโพ : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 5ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
6501102358   นางสาวณัฏฐณิชา   ราชแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 14ชั่วโมง
6501102364   นายณัฐวุฒิ   แซ่ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 5ชั่วโมง
6501102377   นายธนภัทร   คันธรส : พืชสวน (ไม้ผล) 5ชั่วโมง
6501102384   นายธนายุทธ   ภู่สิงห์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102385   นายธรรพ์ณธร   ฟองสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102389   นายธันวา   ยืนยง : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102391   นางสาวธิดาทิพย์   เหล็กกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102406   นายนิธิรัฐ   ตาเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6501102415   นางสาวปณิฏฐา   ทองเลี่ยมนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102428   นายปิยะพงษ์   วงศ์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102476   นางสาวรุ่งทิพย์   ผมงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126563   นางสาวหนึ่งฤทัย   ขันธ์เขียว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126565   นางสาวหนึ่งฤทัย   มาลาศรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6503104309   นายภูวดล   ปินตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504101415   นางสาวปรียาภรณ์   อัครคชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101355   นายณัฐพงศ์   เกษรเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101389   นางสาวนิโคล   ผามั่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101403   นางสาวปราณปรียา   วงษ์เที่ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105484   นางสาววรวรรณ   หน่อขัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102012   นายนันทวัฒน์   สิทธิกรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102017   นายภูมินันท์   จันทวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102567   นางสาวศรัณธร   หล้าหลอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102569   นางสาวศรุตยา   เขียวหวาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103305   นางสาวกมลวรรณ   ขาวเรือง : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103306   นางสาวกมลวรรณ   อินต๊ะพิงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103308   นางสาวกัญญาณัฐ   รุ่นแรก : บัญชี 8ชั่วโมง
6506105040   นายศราวุฒิ   ท้วมจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105042   นางสาวศิริลักษณ์   ชูเที่ยง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105044   นายสุธีร์   อินชาญ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6509101001   นางสาวกนกกาญจน์   มีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101325   นายชิษณุพงศ์   เขื่อนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102310   นางสาวกัลย์สุดา   จันทนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512101354   นางสาววรรณวลี   เครือคำมะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101382   นางสาวอัจฉราภรณ์   มณีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101333   นายฉันฐพัฒธ์   ปิยสิทธิคุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102488   นายสุเมธ   ลีฬหคุณากร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515124045   นายภูชิชย์   อักษรศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6515124051   นายวัชรพงศ์   สมศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124054   นายศรศักดิ์   ธีโม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124063   นายอนรรฆ   อุตรเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124065   นายอภิเทพ   ปาลีวิวัฒน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124069   นายเอกดนัย   หัยปะโท : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124070   นายเอกนัย   กันทะวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124074   นายณัฐพล   พุทธิมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124077   นายธาวิน   เหลืองทา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124078   นายพีรณัฐ   บุญฉาย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124080   นายสุนิติ   ลุงจาง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125063   นายอนุชิต   บุญธรรม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102010   นายฉัตรมงคล   ไชยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102013   นายชัยวัฒน์   ชิดสนิท : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102043   นายปาฎิหาริย์   บุษดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102046   นายพงศกร   บัวสร้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102052   นายภานุพงษ์   วงค์ชมภู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102085   นายเอกอภิภัทร์   กุลรัตนรักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102373   นางสาวณภัสสรณ์   อิ่นแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101371   นายนฤนาท   เปลี่ยนบำรุง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101442   นางสาวศศิประภา   ธรรมานุวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6522101476   นางสาวอัญชิสา   โพธิ์ทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6522103002   นายจักรพันธ์   ประภาสะวัต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103013   นายปฐมพงษ์   ยานะเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103019   นางสาวภาวิตรา   แสนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103020   นางสาวลัดดา   กันยามา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง