ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5915123413   นางสาวสุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123369   นายวรภัทร   ปานปุย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101346   นางสาวปรียธิดา   วงค์แปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101396   นางสาวณัฐฤทัย   แสนพยอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6218102354   นายปุณณวิชญ์   พงศ์สวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125304   นายกิตติพร   ดวนใหญ่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125341   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125360   นายวิศวรรษ   สืบสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126306   นายนวฤทธิ์   จันทร์ผ่อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6303101302   นายกษิดิศ   ศิลป์ประกอบ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101307   นายณัฐพงษ์   คนเที่ยง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6304101344   นายบัณทัต   คงสมบัติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304102301   นางสาวกรกนก   หงสาอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102304   นางสาวจิราวรรณ   เชียงตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101324   นางสาวชฎารัตน์   จักรปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101370   นางสาวพัชราภรณ์   นงลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101385   นางสาวภิญญาพัชญ์   ใจหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101392   นายวชิราวุฒิ   ป้องกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101409   นายสราวุธ   ประทุมธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101427   นางสาวอัจฉรา   เจียชะรัมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101430   นางสาวอาทิตยา   คตวงษ์ฆ้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101432   นายเอกชัย   โสนันโต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101440   นางสาวมัศยา   แสงธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101442   นายสุทจิรานุทักษ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101447   นายนวพล   บุญล้ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102313   นางสาวจิตรลดา   ถนอมใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102314   นางสาวจิรภิญญา   หมวดคง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102346   นางสาวธนัชชา   สระทองคลื่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102349   นางสาวธมนวรรณ   เกตุมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102352   นางสาวธาวิตา   มินทขัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102353   นางสาวธีรกานต์   วงศา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102404   นางสาวอภิญญา   โพธิตุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102405   นางสาวอมรรัตน์   วันนาหม่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102407   นางสาวเทียนกัลญาภัค   เกาะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102408   นางสาวอริสรา   ศรีสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102410   นางสาวอาทิตยา   บุญสนธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103341   นางสาวนราทิพย์   เจดีย์ปน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103344   นางสาวนริศรา   แซ่เย่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103410   นางสาวสุภชา   ยาปะนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101316   นายไชยวัฒน์   จันทร์ดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102312   นางสาวกัญญารัตน์   คงกะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102376   นางสาวเบญสิตา   ไกรสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102396   นางสาวเฟื่องลดา   ประหุน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6319102540   นางสาวอภิญญา   แสนโคตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101322   นายชนิสร   สวัสดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101393   นางสาววรนุช   พนาจำปาสถิต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101395   นางสาววรรณิกา   สุดใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101402   นางสาววัทนวิภา   ใหม่ทองดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6401101014   นางสาวจีรวรรณ   พิมล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101040   นายประพันธ์   แซ่ย่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401124304   นายณัฐวุฒิ   พันชน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124305   นายธนเขตน์   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124307   นายวิทยา   ใจหวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124308   นายวิทยา   ปงลังกา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124310   นายศิรศักดิ์   สีหนู : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124313   นางสาวอรปรียา   แซ่ผ่าน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124320   นางสาวศรันย์พร   มณีรัตน์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124321   นางสาวศศินา   ไกลถิ่น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124322   นายศุภณัฐ   อินต๊ะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126305   นางสาวณัฐชยา   รัตนพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126306   นางสาวณัฐฌาย์   ตั้งมั่นคงเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126308   นายพงษ์สิทธิ์   แสนยาเกียรติคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126313   นางสาวธัญจิรา   ลำทอง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403103307   นางสาวจิรภิญญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103308   นางสาวจิรัชญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103311   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญารอบรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103315   นายธนภัทร   มะลิกะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104312   นางสาววิรัชยาภรณ์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101302   นายกษิพสิษฐ์   แก้วชัยรัตนโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101315   นายต้นตระการ   วงค์สถาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101317   นายติณณ์   ศรีสมศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101319   นายธนกร   ปิญญาทู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101348   นายสุธิชานนท์   พูลการขาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6404106352   นายณัฐยศ   จ้อยเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6405101349   นายธีม   เกิดแสงสุริยงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101377   นายภาณุวัฒน์   สุขโพธิญาณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101334   นางสาวณัฐติกานต์   ศรีวิรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101361   นางสาวนราพร   เหมวิพัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101368   นางสาวน้ำทิพย์   เกาะดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101369   นางสาวนิชกานต์   วงศ์สมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101403   นายรัชชานนท์   นิลไพบูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101464   นางสาวณัฐธยาน์   สุติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101467   นางสาวทิพรดา   มาลูน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101486   นางสาวพิงค์ตะวัน   รอบคอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101489   นางสาวพิมลพรรณ   จันทร์ธรรมกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101530   นางสาวรัญชนา   จิตรค้ำคูณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102009   นางสาวมณีนุช   นำมณีวงศ์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102333   นายนำชัย   นวนขัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102339   นายปาราเมศ   เสาร์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102352   นายภูมิพัฒน์   จิณทะจิตต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102359   นางสาววิภาวัลย์   มงคล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102371   นายอภิสิทธิ์   สุตินกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102372   นางสาวอมลวรรณ   แซ่เห่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102403   นายณัฐภัทร   น้ำสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103103   นางสาวหนูเคอ   ลุงซอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103104   นางสาวหลาว   จะบู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103315   นางสาวชื่นกมล   ศรีอุทัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103316   นางสาวณัชชารีย์   สิงห์ขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103318   นางสาวดาว   ลุงน่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103323   นางสาวนัดดา   แสงมณีตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103325   นางสาวปาริฉัตร   อ๋อประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103329   นางสาวพัชราพร   โพธิ์กราน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103335   นางสาวรัตนากร   ปัญญาเสน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103337   นางสาวรุ่งทิพย์   เพ็ชรสมบัติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103341   นางสาววิลาสินี   แรงกล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103346   นางสาวศิริลักษณ์   กันแพงสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103397   นางสาวณัฐรินีย์   วิระราช : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103408   นางสาวนฤมล   รถไพรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104302   นางสาวเกตุกานต์   สัณหภักดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104309   นายพงษธรณ์   ใจดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104318   นางสาววิญาดา   เครือจันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104328   นายอิทธิธณัฏฐ์   มูลวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105324   นายปุญญภัทร   ถัดหลาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106355   นางสาวอรกานต์   อินใจดี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101045   นางสาววัลลี   แซ่เจ๊า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101062   นางสาวอวิกา   เกิดพนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101327   นางสาววรินทรา   เรียงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102311   นางสาวสาริกา   สมบูรณ์ศรีสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102317   นางสาวชลิตา   นันทะเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 3ชั่วโมง
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101329   นางสาวนัทธ์ชนัน   สิทธิการวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101355   นางสาวอรัญญา   มะลาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101356   นางสาวอาทิตยา   ยิ่งตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101357   นายเอกชัย   ปินตาปิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101378   นางสาวญานนัน   ประทิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101387   นางสาวธันยชนก   นิปุณะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101396   นางสาวปิยะธิดา   ชัยจอมกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102303   นางสาวกันต์กนิษฐ์   มหาไชย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102310   นางสาวจิราพร   บุญปาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102317   นางสาวณัฏฐณิชา   บุญรอด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102321   นางสาวธิดา   เลาเทาะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102386   นางสาวณิชนันทน์   จันทศร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102395   นางสาวธัชณภัค   ขัดผาบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102407   นางสาวปภาวรินทร์   แซ่ย่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102410   นางสาวปาณิสรา   ศิริยาใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102419   นางสาวพรพรรณ   ภูมิเรศสุนทร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102423   นางสาวพิชิตา   สนใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102452   นางสาวอภิรดา   หมื่นพัวะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102458   นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415124010   นายคุณวุฒิ   สุวรรณชาตรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124011   นายคุณานนต์   อารมณ์ฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124069   นางสาวกุลนิภา   ลุงกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124075   นางสาวชญานิด   พุกแดง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124077   นายชัยวัฒน์   ลาภประสานยิ่ง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102433   นายณัฐพงศ์   จันซางเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102435   นายธนธรณ์   บุญจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102455   นายพรพิพัฒน์   หาญธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102462   นายภัคพล   นันตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102472   นางสาวระพีพัฒน์   บือคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419101005   นางสาวทักษิณา   ศรีสังข์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101015   นายธีรภัทร   สาอุตม์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419103501   นายกฤษฎา   อ่วมจรยิ้ม : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103502   นางสาวกัญญวรา   ทาเนตร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103508   นายชาร์กีรีน   เจะเหาะ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103511   นางสาวธัญญลักษณ์   จิตรตรง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103514   นางสาวลักษิกา   นามศักดิ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103515   นางสาววิศรุตา   แตงดารา : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103517   นางสาวสุธิตา   ชัยวงษา : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103520   นายกัญจน์   จันทนานนท์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103521   นางสาวกัลยรัตน์   ต้นสมสุข : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103522   นายกิตติศักดิ์   แก้วจับ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103528   นายพาทิศ   วัดพ่วง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103529   นายภูสิทธิ์   อุไรธรากุล : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103535   นางสาวสุนารี   ศรีวิเศษ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103536   นางสาวอภิญญา   ไสยวิบูลย์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101347   นางสาวฐิติมา   แดนโคกสูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101348   นายณพปกรณ์   โสพิกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101349   นางสาวณัชชา   น้อยมหาพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101353   นางสาวณัฐนรี   คูนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101354   นางสาวณัฐนันท์   สันเดช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101364   นายธนภัทร   แน่นอุดร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101396   นางสาวนุชรี   แก้วหนองสังข์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101456   นางสาวรุ่งนภา   สุขทวี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101496   นางสาวสุพพัตรา   มั่นใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101511   นายอภิวิชญ์   โพธิ์สิทธิสีดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101524   นางสาวอุบลวรรณ   สายธารชื่นจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101533   นางสาวณัฐวดี   โตทรายมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101536   นายนิติภูมิ   วนคีตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101557   นางสาววิราชินี   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102465   นางสาวมณฑกานต์   เดชโนนสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102472   นางสาวรสิตา   แบนปิง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102478   นางสาวลักษิกา   สีทา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102481   นายวรทัต   ปันสม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102493   นางสาววิลาสินี   ปิยนารถ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102494   นางสาววิสทา   ปองไพบูลย์ผล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102504   นายศุภกิจ   ประกายเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102509   นายสัณห์พิชญ์   ธรรมวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102510   นายสิรวิชญ์   ธรรมวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102513   นางสาวสุกัญญา   มานู : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102550   นายชัยอนันต์   สิงห์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122044   นางสาวศิริวิภา   พวงจำปี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122048   นางสาวสร้อยทิพย์   ทองอิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501123004   นางสาวกัลยา   มีจันโท : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123024   นางสาวมานิตา   เกตุชู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126525   นายวีรภัทร   กลิ่นทุ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126550   นางสาวสุชัญญา   โสภณดิลก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503103307   นางสาวกฤษดากร   ไชยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103309   นางสาวกัญญาภัค   เณรจาที : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103314   นางสาวเกษิณี   ตาบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103315   นางสาวคัทรียา   ลุงหลู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103327   นางสาวซูไฮลา   เจ๊ะการ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103330   นางสาวฑิตยา   นาคปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103334   นางสาวณัฐทิตา   โปธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103335   นางสาวณัฐธิดา   อินพิรุด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103343   นางสาวธมกร   นิวรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103347   นายนัฏฐวัฒน์   สุปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103360   นายพิฆเนศ   มาพรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103379   นางสาววัชราภรณ์   บุญบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103400   นางสาวอันธิกา   ใจตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103402   นางสาวอาทิมา   ศรีพุ่ม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103403   นายฮาดิช   สมจิตรประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504102306   นางสาวกัญญาวีร์   คุปติศิริรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102307   นายกิตติภูมิ   สมทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102329   นางสาวเบญจรัตน์   ถิ่นกาญจน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102337   นางสาวพิมพ์นิภา   เจือจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102346   นางสาวรังสินี   หนูเริก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102349   นางสาววิชญานันท์   จิตรสุภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102350   นางสาวศศิกานต์   สนศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102351   นางสาวศศิธร   ภูมิเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102352   นางสาวศุรดา   แซ่มิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102354   นางสาวสุชัญญา   จ๋าก๋าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102355   นายสุบิน   แสนขัติยรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504105302   นางสาวจิรภัทร   สังข์ยัง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105306   นางสาวทัศราภรณ์   แก้วแก่นคูณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105320   นายศุภกร   ชื่นบุญอาภรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105327   นางสาวอัฉราพรรณ   ศรพิชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101310   นายก้องภพ   เขตฝั้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101370   นางสาวธนัชชา   โอดปะละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101445   นางสาววนิดา   บุญทวีธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101450   นางสาววรัชยา   เล้าประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101452   นางสาววันวิสาข์   ใจกล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101456   นางสาววิราภรณ์   เสาร์ไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101468   นางสาวศิวรรจน์   พยัคฆ์เมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101476   นายสุดทิวัฒ   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101484   นายอธิกมาส   ศรีปาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105450   นางสาวสุธาสินี   สุรพิพิธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105460   นายอภิชาติ   บริบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105479   นายนภัส   พรหมสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101307   นางสาวกมลชนก   กันฑา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101308   นางสาวกมลพร   ไชยประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101318   นางสาวกัญญารัตน์   กี้ประวัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101319   นางสาวกัญญาวีร์   สีขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101348   นางสาวชนิกานต์   ยิงรัมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101390   นายธนบดี   สิทธิพรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101399   นายธนากร   วงศ์ษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101402   นายธรณิศ   นามวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101434   นางสาวบุญญาอร   จันทร์สวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101439   นางสาวปณิดา   นพคุณปูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101440   นางสาวปภาวรินทร์   สุวรรณทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101455   นางสาวปุณยนุช   เย็นใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101458   นายพนัสพล   อยู่วัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102010   นางสาวธัญญลักษณ์   อิตุพร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102023   นางสาวสรนันท์   กาตาสาย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102347   นางสาวจุฑามาศ   แขกแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102379   นางสาวณัฐณิชา   ร่มโพธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102405   นายธนกร   จันเฟย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102423   นางสาวธิดารัตน์   ทวิวัฒนกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102469   นางสาวปวีณ์ธิดา   พรีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102593   นางสาวสิรินาถ   นาปรัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102637   นางสาวรัชนก   ธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102641   นางสาวอคิราภ์   เอียการนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102645   นางสาวบุญญิสา   ในจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102646   นางสาวปิยะลักษณ์   ลีกา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103398   นางสาวประกายฟ้า   เนื่องแป้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103402   นางสาวปริทรรศน์   แสนเตปิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104411   นางสาวมัลลิกา   คำชู : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104414   นางสาวรวินันท์   อาจตรา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104449   นางสาวสุธิตรา   ปิงกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104482   นายอิทธิเดช   รักใหม่ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506106341   นายปัญญประวีณ   หมวดคง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106344   นายพชรพล   ฉีดสูงเนิน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106366   นายนพคุณ   อุปะระ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509101034   นางสาวพิมพ์รดา