ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102374   นายพงศ์พนิช   ทุ้ยแป : การตลาด 3ชั่วโมง
6114101349   นายปาราเมศ   ประคองใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6201125321   นางสาวธัญลักษณ์   โปธายะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6206101386   นางสาวภูษนี   ภูชัยสินธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102318   นายกิตติศักดิ์   ไชยชนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102329   นางสาวเจนจิรา   เงินตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102350   นางสาวนันท์ธีรา   อินต๊ะนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102354   นางสาวเนาวาร่า   ฮานาฟี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102355   นางสาวบุษยมาส   ทุมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102361   นางสาวปารีณา   ป้อปาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102365   นายพงษ์ไพบูลย์   สินลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102368   นายพัฒนากร   เจริญทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102370   นางสาวพิชชาพร   วงค์จันเสือ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102372   นายเพิ่มทรัพย์   ยิ้มสุขอนันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102378   นายภาณุภณ   สุบรรณพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102384   นางสาวรวินทร์นิภา   ศิริเขตต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102385   นางสาวระพิพรรณ   บุตรจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102388   นางสาววราพร   แก้วเมืองมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102393   นางสาววิปัศยา   ค้าคล่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102404   นางสาวสิริกร   แก้วมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102405   นางสาวสิรินภัส   พันธ์ชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102412   นางสาวอัจฉราพร   ไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102422   นายอลงกรณ์   ก๋าใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102429   นายจิรวัฒน์   จริยา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102430   นางสาวชนกนาถ   อินเมฆ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102448   นางสาวฤทัยทิพย์   ภิรมย์จุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102450   นางสาวศุภิสรารัตน์   อมตะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6214101343   นางสาวปานชีวา   ทองแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102399   นางสาวอชิรญา   ยาวิลาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102401   นางสาวอรณิชา   คำจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301125311   นางสาวชิดชนก   ส่างสุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126301   นายกฤษฎา   ทองคำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6305101327   นางสาวฐิติรัตน์   แก้วทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102303   นายกฤตมุข   อธิปัญญาพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102305   นายกอไผ่   แซ่โค้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102326   นายฐิติกร   เมืองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102388   นายศุภกร   วงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103328   นางสาวณิชากร   แหวนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103329   นางสาวถิรพร   กุศลทาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103330   นางสาวทันญา   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103333   นางสาวธนัชชา   ทองแท่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103335   นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์สายปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103336   นางสาวธัญสุดา   แสนเขื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103400   นายศุภวิชญ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306106301   นางสาวกนกพร   เรืองชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106318   นางสาวอรัญญา   นันทะชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6401105315   นางสาวสุจิตรา   สุระวัง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125328   นางสาวเสาวณีย์   ดาพัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125333   นายฉัตรชัย   บุญประทาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126305   นางสาวณัฐชยา   รัตนพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126306   นางสาวณัฐฌาย์   ตั้งมั่นคงเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126307   นายดีเด่น   แซ่หลี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126313   นางสาวธัญจิรา   ลำทอง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101343   นายเสฎฐวุฒิ   สายทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403103350   นางสาวณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101301   นางสาวแจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101327   นายชินวัตร   จันทรมณฑล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101357   นางสาวนภัทร   สืบวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101372   นางสาวเบญจวรรณ   สุวรรณบรรณดิษฐ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102003   นายปัณณวิชญ์   วิวัฒน์อนนท์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102312   นายเจตนิพัทธ์   แก้วแพทย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102317   นางสาวญาดาวี   คำนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102331   นายนพรัตน์   ป้องคูหลวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102337   นางสาวปภาดา   ใหม่ยานิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102341   นางสาวพัชชาภรณ์   ฤทธิ์เต็ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102346   นางสาวพิมพ์วิภา   สมคิด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102354   นายรวินท์   จิไธสง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102355   นางสาวรังศิยา   ใจวันดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102365   นางสาวสุดารัตน์   เกตุพุด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102372   นางสาวอมลวรรณ   แซ่เห่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102387   นางสาวกชพร   จะซา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102392   นางสาวชฎาทิพย์   ตาลาน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102396   นางสาวชลธิชา   ธนะสมบูรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102400   นางสาวณัฐกานต์   วงค์ดวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102405   นางสาวณิชากร   ชุ่มอุ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102406   นางสาวณิฎา   ฮดฤาชา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102409   นายธภัทร   ไกยสวน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102410   นางสาวธัญลักษณ์   ภาคพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102417   นางสาวปิยะวรรณ   อุปนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102431   นางสาวยาใจ   - : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102432   นางสาวลักษิกา   เพชรมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102433   นางสาววชิราภรณ์   นามประเวช : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102434   นางสาววรดา   แซ่วื้อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102448   นายศุภกฤต   ปํญญาเปียง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102450   นางสาวศุภานัน   นามปุ๊ด : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102455   นางสาวสุชัญญา   ยังใสไพร : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102460   นางสาวอรสา พาเมล่า   เขียวนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102467   นายจิรัฏฐ์   ผาภูมิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103013   นางสาวกานต์ชนก   แหมไธสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103018   นางสาวจินต์จิรา   ถาวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103031   นายฐานปภณัฐ   เป็งมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103048   นางสาวปณิฏฐา   ปรีชาวัชระ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103070   นายไม้เมือง   ศรีนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406105002   นางสาวกำไลทอง   สหัสแปง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105011   นายนครินทร์   ธรรมทิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6422101359   นายตะวัน   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102309   นางสาวกสิณา   เพียรบำรุงไพร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102310   นางสาวกัญญาณัฐ   มณีนพ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102311   นางสาวกัญญาภัค   หาญพล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102490   นายวันวิสาข์   ติดทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102495   นายวีระชัย   แซ่เห่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501123044   นางสาวเอมอล   ลุงลอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501125328   นางสาวประภาวรินทร์   ยอดพานทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503103338   นายณัฐพล   แซ่เถา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103339   นายณัฐวัฒน์   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103341   นายทักษ์ดนัย   นวลนาค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103342   นายธนกรณ์   ทองธนะเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103345   นายธีรพงษ์   หอยตะคุ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103378   นายวรกิจ   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103396   นางสาวหทัยภัทร   แก้วมี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504109302   นางสาวศิโรรัตน์   มูลหล่อ : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6505101416   นางสาวพลอยจันทร์   แก้วอยู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101417   นางสาวพอใจ   ไพรสัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101418   นางสาวพัชณิดา   วันเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101461   นางสาวศิรฎา   ขวัญใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101424   นางสาวนันท์นภัส   นันทานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101425   นางสาวนันท์นภัส   ศรีบุญลือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101429   นายนิรัช   หม่อเจริญทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101436   นางสาวเบญญพร   จันรส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101526   นางสาววิลาศิณี   ยีพะบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102002   นางสาวชนากานต์   อินต๊ะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102004   นางสาวชรินทร์ทิพย์   แซ่หลี่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102010   นางสาวธัญญลักษณ์   อิตุพร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102013   นายปณัยกร   บุญตาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102014   นางสาวปภาวดี   ไสยวงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102015   นางสาวปรางแก้ว   มีป้อง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102020   นายวีตนุพงษ์   สุขเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102023   นางสาวสรนันท์   กาตาสาย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102028   นางสาวญาสุมินทร์   จิตเรือน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102029   นายธนภัทร   เหลียวล้อมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102347   นางสาวจุฑามาศ   แขกแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102359   นางสาวชลธิชา   ไชยเรือน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102398   นายไตรภพ   เซ่งเฮ่อ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102479   นายปิยวัฒน์   ตั้งติยตระกูล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102498   นางสาวพิมพ์ศิริ   สุทธิวนาสกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102501   นางสาวณิชชาภัทร   สิทธิยศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102503   นางสาวพุธิตา   ใจมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102531   นางสาวรจิตา   มารอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102637   นางสาวรัชนก   ธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506104321   นางสาวเจษฎาภรณ์   ภมรพืช : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104459   นายอนนต์   วารินต์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105035   นางสาววณิชชยา   สิริภานุวงค์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6512101344   นางสาวปิยธิดา   อินตานิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512106333   นางสาวศศิประภา   ประดิษฐ์อักษร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6522101457   นางสาวสมหญิง   เจริญผลิตผล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 3ชั่วโมง