ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102343   นายธนวัฒน์   รักเขตรวิทย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102360   นายประสบโชค   ไชยาอ้าย : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102403   นายสิรภพ   มิหายศ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102419   นางสาวอรนรินทร์   มั่นครุฑ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102423   นางสาวอลิษา   อินต๊ะสืบ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102424   นางสาวอาทิติญา   กันทาสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102427   นางสาวกัลยา   เลามี่ : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306106325   นางสาวสร้างฝัน   ปาเลิง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6406102005   นายณัฐนนท์   นนทการ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102006   นางสาวนฤมล   หนุนยศ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102008   นางสาวนุสรา   บุญมา : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102009   นางสาวมณีนุช   นำมณีวงศ์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102010   นางสาวรังสิมา   โพธิจินดา : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102011   นางสาวลีลา   พรมอินทร์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102012   นางสาวหอม   ลุงทุน : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102014   นางสาวแอร์   อะซัง : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102017   นางสาวพัชรวลัย   อายิ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102018   นางสาววัทนีย์   ยุชุมภู : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102019   นางสาววิดาพร   ปัญญาธีรเลิศ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102020   นางสาวศานันทินี   ทายงาม : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102308   นางสาวเกวลิน   เพลา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102314   นางสาวชลธิชา   ทองงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102333   นายนำชัย   นวนขัน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102339   นายปาราเมศ   เสาร์แก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102340   นางสาวพรประภา   ด้วงครุฑ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102342   นางสาวพัชรินทร์   นามวงษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102349   นางสาวภัคจิรา   กุลวิจิตร์รัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102352   นายภูมิพัฒน์   จิณทะจิตต์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102359   นางสาววิภาวัลย์   มงคล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102367   นางสาวสุพัฒตรา   มะโนวรณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102375   นางสาวอโรชา   แสงสุริยา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102382   นางสาวอินทุอร   อุ่นเรือน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102393   นายชนกานต์   เรืองศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102404   นายณัฐวัช   ฉุนหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102419   นายพัทธพล   จันแปงเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102420   นางสาวพิมพ์ชนก   สมประสงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102448   นายศุภกฤต   ปํญญาเปียง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102453   นางสาวสินีนาฎ   วงศ์ใหม่ : การตลาด 6ชั่วโมง
6506102012   นายนันทวัฒน์   สิทธิกรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102026   นายกฤษฎา   วุ้ยยื้อ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง