ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301125317   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6306105304   นางสาวจิตรานนท์   บุญทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101316   นางสาวชนนิศา   สงวนนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101325   นายปรียาภัทร์   ทรงชนะพิพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101395   นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6401101302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101319   นางสาวนรินทิพย์   กันทิยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102456   นายสุริยะ   ไชยชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6403102307   นางสาวธัญชนก   สุริยะวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6404101344   นายศุภณัฐ   วิบูลย์พานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105410   นางสาวชนกนันท์   กันทะสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103437   นางสาววิลิณ   อินดาวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6501102401   นายนรชัย   ตุ้ยดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102406   นายนิธิรัฐ   ตาเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102514   นายสุชาครีย์   ชมเชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501126301   นางสาวกนกกร   ณ นคร : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126550   นางสาวสุชัญญา   โสภณดิลก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101302   นางสาวกัญญ์วรา   ทองเขียว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101309   นางสาวชนกนันน์   นพศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101352   นางสาวศศิวิมล   ไชยยา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6504106379   นายพิทักษ์พงศ์   มีบุญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504108301   นางสาวกษมา   ดวงมาก : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108302   นางสาวจิดาภา   พิมพ์ทอง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108311   นางสาวบวรลักษณ์   คำแดง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108315   นางสาววาทิกาญจน์   จันติ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6505101381   นางสาวนภัสสร   ตาก่ำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101452   นางสาววันวิสาข์   ใจกล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105467   นายเอกรินทร์   สุภาวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101558   นายสุเมธ   เพียสังกะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101581   นายอันดา   มุขแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102622   นางสาวอัมภาภรณ์   วงษ์มาเกษ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103310   นางสาวกิติยา   ยะแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103319   นางสาวจินดารัตน์   ยศบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103362   นางสาวตวงทอง   ธิวงค์เวียง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103393   นางสาวเบญญาภา   จันทร์หอม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103394   นางสาวปฐมาภรณ์   วังเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103396   นางสาวปนัดดา   จิรพรทรัพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103405   นางสาวปัทมวรรณ   บุรพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103411   นางสาวพชรมณฑ์   บัวออน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103415   นางสาวพรรณษา   ชัยชนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103420   นางสาวพิชชาอร   ส่งแสงเติม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103441   นายรัฐฐกฤษฏ์   สนธิกิจพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103443   นายเรืองศักดิ์   สีขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103447   นางสาวลัดดาวัลย์   คำแสน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103481   นางสาวสุธิดา   เสริมศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103507   นางสาวอลิศรา   คำหล้าทราย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103513   นางสาวกชกร   ยาใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104329   นายชยณัฐ   เมืองยิ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105310   นายฉัตรชัย   คงประเสริฐ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101329   นายณัฐดนัย   คำภิระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101389   นายวีรภัทร   ประศรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6514101302   นางสาวกนกนิภา   วงศ์คำจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101354   นายณัฐนันทน์   ยอดคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101385   นางสาวนิชานาถ   บุญส่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101464   นายศุภวิชญ์   กาญจนสุขเมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102341   นางสาวชุดา   ปินใจกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102434   นางสาวภัทรภร   ฮงทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102456   นางสาววชิรญาณ์   ทวีวิตยารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102464   นางสาววราลี   เตชะสิทธิกรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123310   นายณัฐกุล   ทะนาวา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123329   นายพงศ์สวัสดิ์   ชุนดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123331   นายพีรชาติ   ทารักษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6518102340   นายจิรวัฒน์   โพธิ์นา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102363   นางสาวโชติกา   ดำแดงดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102383   นายณัฐนันท์   เมฆสองสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102398   นางสาวทัศนวรรณ   สุวรรณธาดา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102413   นางสาวธนิษวรรณ   ไคร้คำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102416   นางสาวธัญสินี   พูลสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102496   นายรัชชานนท์   ส่งสม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102516   นางสาววราภรณ์   เวชรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102530   นางสาวศิริวรรณ   เครือกลัด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102584   นายอิทธิพล   รอดบุตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101002   นายจักรพรรดิ   พิทักษ์แทน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101006   นายธนกร   แก้วชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101012   นางสาวพรรษชล   บุญเทพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101017   นายสหรัฐ   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101018   นายอนุพันธ์   ร้อยก๋า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101323   นายครรชิต   พลพันธ์ขาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101380   นายบวรกิตติ์   ลีลาธรรมสัจจะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522103002   นายจักรพันธ์   ประภาสะวัต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103037   นายประภากร   ใจเอื้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103040   นายสุนทร   ตันสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง