ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6115123369   นายวรภัทร   ปานปุย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6206101325   นางสาวชฎาธาร   จินาวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101384   นายสุริยา   มีนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102385   นางสาวหวันยิหวา   ปาลี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101316   นายเจษฎา   เสนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105389   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103338   นางสาวธิญาดา   ทาป้อ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103386   นางสาววริสรา   ชุมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101405   นางสาววิวิศนา   กุลชา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6405101412   นางสาวอาภารัตน์   พงษ์รูป : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105314   นางสาวณัฐนรี   ไชยพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101013   นางสาวปัทมา   เพียรขุนทด : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101301   นางสาวแจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101406   นางสาววนัชพร   ตันดี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101447   นางสาวขวัญจิรา   บัวเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนแจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103034   นางสาวณัฐวดี   ศรีสุข : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103301   นางสาวกัญญาณี   แสนเมืองมา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103398   นางสาวณัฐวรา   วันเพ็ญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106315   นางสาวดารัณ   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106325   นางสาววาสนา   ยี่ปา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106338   นางสาวดาว   บุญมี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101060   นายสุรสิทธิ์   สร้อยสังวาลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101077   นายพงศ์ภัค   แซ่หล่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123368   นางสาวชนิกานต์   กาวิโล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415124006   นายกันดิศ   ดวงทวี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124036   นายนิพิฐพงษ์   ไชยเดช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124113   นายพุทธิชาต   ราศรีสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102486   นางสาวอรปรีญา   ภาษี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101392   นางสาวนันทรัตน์   บุญปั๋น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101393   นางสาวนันทิดา   สืบสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101428   นางสาวพิมชนก   ภูนี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101429   นางสาวพิมพ์ญาดา   สุธรรมวรไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101472   นางสาวศศิวิมล   กันสุไลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101494   นางสาวสุนทรี   สีสนิท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101509   นางสาวอนุสรา   ใจปิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101512   นางสาวอภิษฐา   ปันสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101547   นางสาวสกุลกาญจน์   สุขรอมแปง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101550   นางสาวสุภมาศ   คำปัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101551   นางสาวอติกานต์   ไพศาลพงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103014   นายชินพัทธ์   จันทมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103020   นายถามวัต   แซ่เฮ่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103028   นายภูริพัฒน์   พรมมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103037   นางสาวสุพรรษา   จุมจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102428   นายปิยะพงษ์   วงศ์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126350   นายเจตริณทร์   คำจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126374   นายณัฐนันท์   เดโชชัยไกวัล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126396   นางสาวธราธิป   บุญช่วย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126398   นางสาวธัญชนก   สืบสาย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126399   นางสาวธัญญาณัฐ   ครุฑอินทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126435   นางสาวปนิษฐา   สีมาเหล็ก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126469   นายภัทราวุธ   จันทร์ชมภู : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126584   นางสาวอารียา   เอี่ยมต่อ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101337   นางสาวพิจักขณา   กลิ่นพิพัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102349   นายศิราวัชร์   สุวรรณวัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103318   นางสาวจิรสุตา   แสงศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103327   นางสาวซูไฮลา   เจ๊ะการ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103330   นางสาวฑิตยา   นาคปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103342   นายธนกรณ์   ทองธนะเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103377   นางสาวรังสิมา   ปินตาวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103381   นางสาวศิริลักษณ์   ชีเปรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103390   นางสาวสุนิษา   เฟื่องเมธี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103391   นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103400   นางสาวอันธิกา   ใจตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6504101329   นายเดชาวุธ   แก้วเอี้ยง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504102306   นางสาวกัญญาวีร์   คุปติศิริรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102329   นางสาวเบญจรัตน์   ถิ่นกาญจน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102349   นางสาววิชญานันท์   จิตรสุภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102357   นางสาวหทัยภัทร   สมศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102358   นางสาวอภิชญา   พานแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 1ชั่วโมง
6504103303   นางสาวกัญญารัตน์   เพชรสุข : เคมี 1ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504106326   นายชนกานต์   กองเย็น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106349   นายทรงพล   คำวงศ์ษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106350   นายธนกฤต   เถายศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106352   นายธนกฤต   สุริยะศร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106358   นายธีรพล   สุขห้วยพระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106364   นายนันทวัช   นาคเถื่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106386   นายภาณุวัฒน์   คะชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504108309   นายเทพฤทธิ์   จาง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6505101442   นางสาวรุ่งรัตน์   วงษ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105324   นางสาวชนวร   บุญต่าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105326   นางสาวชนิภา   ประยงค์รักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105327   นางสาวชนิสา   เลิศวงค์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105331   นางสาวชุติกาญจน์   พุทธทองศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105384   นางสาวปาณิศา   ใจบุญมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6506101010   นางสาวเทพินทร์   จุนุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101355   นางสาวชลธิชา   เชาว์สุรีย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101514   นางสาววรางคณา   จันธิมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101529   นางสาวศรัณยา   บุญสม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506102331   นางสาวขวัญตา   รุ่งเรือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102436   นางสาวนันทิชา   อายุยืน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102437   นางสาวน้ำฝน   แก้วกันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102452   นางสาวบุษราภรณ์   อินต๊ะหา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102454   นางสาวเบญจวรรณ   ขำมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102496   นางสาวพิมพ์พิศา   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102542   นางสาวลดาพร   คีรีรัตน์กมล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102558   นางสาววาทินี   โนกัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102596   นางสาวสุชาวดี   เป็นเพ็ชร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102609   นางสาวอทิตยา   อิ่มหิรัญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103018   นางสาวกิตติยา   นนกระโทก : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103049   นางสาวดนยา   ชาลีวรรณ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103060   นางสาวธิดาพรรณ   นามดี : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103301   นางสาวกนกภรณ์   โคตรสมบัติ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103303   นางสาวกนกวรรณ   วิทูรย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103304   นางสาวกมลชนก   พรมปิง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103308   นางสาวกัญญาณัฐ   รุ่นแรก : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103322   นางสาวจิรสุตา   ศิริภาพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103324   นางสาวจิราภรณ์   ลุงหรั่ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103325   นางสาวจุฑารัตน์   ทูพันดุง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103326   นางสาวจุฑาลักษณ์   อ้นพวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103331   นางสาวชมพูนุช   เกตุจิ๋ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103332   นางสาวชลตระกานต์   เห็นประเสริฐ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103338   นางสาวชุติมา   มีปันยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103339   นางสาวญาณิศา   ปงจันตา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103346   นางสาวฐิรัฎฏิกร   มงคลเกตุ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103347   นางสาวณรัญญา   จันทร์คำเรือง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103387   นางสาวน้ำทิพย์   สัตย์ธรรมนุวงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103396   นางสาวปนัดดา   จิรพรทรัพย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103402   นางสาวปริทรรศน์   แสนเตปิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103403   นางสาวปรียานุช   สุนันตา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103426   นางสาวภัทราภรณ์   แจ่มจันทรา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103430   นายภูชิต   ไชยชมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103431   นายภูชิสสะ   สร้อยญาณะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103435   นางสาวมิ่งกมล   อินถา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103439   นางสาวยุพเรศ   ทองคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103449   นางสาววรัญญา   ขันแปง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103458   นางสาววีรวัลย์   เทพรักษา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103462   นางสาวศิรภัสสร   พาจรทิศ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103478   นางสาวสุชาดา   บุญชูช่วย : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103509   นางสาวอัญชิสา   สิงห์พรม : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104311   นางสาวไข่ดาว   รายคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104338   นายณัฏฐากร   สว่างพัฒนกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104361   นางสาวธนัญญา   ณัฐโชติสุนทร : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104378   นายปวีณ   มีเคลือบ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506105002   นางสาวกิตติกานต์   ใจมา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105003   นายกิตติคุณ   หิรัญพันธุ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105017   นางสาวธนพร   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105040   นายศราวุฒิ   ท้วมจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105042   นางสาวศิริลักษณ์   ชูเที่ยง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6507101308   นายนัฐฐนนร์   พรหมสุวรรณ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507101310   นายบุญฤทธิ์   แก้วถนอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507101313   นายรัฐคุณ   สุขเอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507101315   นายสุกฤษฎ์   ภุมมิต : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507103002   นางสาวนันทิชา   กาลประชิด : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 1ชั่วโมง
6507103004   นางอิงอร   รอดบัวทอง : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 1ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 1ชั่วโมง
6507104004   นางสาวสุธาทิพย์   อิ่มจิตร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 1ชั่วโมง
6507104304   นางสาวจินดาพร   สละชั่ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 1ชั่วโมง
6507108008   นางสาวจุฑาทิพย์   วัชระเมธากุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6507108009   นายไตรรงค์   เลิศไกร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6509101001   นางสาวกนกกาญจน์   มีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101022   นายนพกร   จอมแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101033   นางสาวพิชยา   ปู่วัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101036   นายพีระพงศ์   จินดาธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101057   นายอธิราช   อารีชล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101338   นายธเนศพล   มาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101399   นางสาวสิรีธร   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101403   นายสุวิทย์   พงษ์พันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509102373   นางสาวมนัสนัน   วิชัยดิษฐ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102374   นางสาวมนัสนันท์   โพธิธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101314   นางสาวชมพูนุช   โฉมเชิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101332   นายทัพพนนท์   ปีกนุช : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101334   นางสาวธัญรดา   วังทะพันธุ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106302   นายก้องกิดากร   แก้วยะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106304   นายจีรพันธ์   ศรีสุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106305   นางสาวชนาพร   จิตพยัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106317   นายนภัส   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106322   นางสาวพลอยชมพู   มิวรรณดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106325   นางสาวภารตรี   นันทสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106327   นางสาวมนัสนันท์   พุ่มส้มจีน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106329   นายยสสัก   อุ่นสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106330   นางสาวลลิตา   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106333   นางสาวศศิประภา   ประดิษฐ์อักษร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512107301   นางสาวกรองกนก   ป้อมคำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6512107306   นางสาวคีตภัทร   ปลูกชาลี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6514101428   นายยศพัฒน์   ทิพย์จินดาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514102347   นางสาวฐิติชญา   กอบบุญคุณ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102351   นางสาวณัฎนรินทร์   ขาวสำอางค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102367   นายเดชาธร   ผ่องพรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102369   นายต่อตระกูล   วงศ์วรทัญญู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102393   นางสาวนิภาพร   ดวงตา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6515123317   นายทัตพงศ์   ศรีวงค์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102335   นางสาวจันจิรา   บุญโกศล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102362   นายโชคชัย   ลุงสาม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102383   นายณัฐนันท์   เมฆสองสี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102389   นายณัฐภัทร   จันทะกี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102507   นายวชิรวิทย์   ทองคำ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102523   นางสาวศกุนิชญ์   ขัติยา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6519101011   นายภคพล   ชาวโยธา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519103515   นางสาวนพมาศ   โกลาเพ็ง : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6522101302   นางสาวกนกรดา   คำอาจ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101305   นางสาวกรทิพย์   สายมงคล : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101314   นางสาวกัญญาภัทร์   เต้นรัมย์ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101318   นางสาวกัลยา   ส่องาม : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101366   นางสาวธิมลรัตน์   คำมา : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101390   นางสาวปิยาภรณ์   แสงตาล : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101391   นางสาวไปรษณียากร   ปะทักขินัง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101393   นางสาวพรทิวา   ปะตังคะโต : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101398   นายพันกร   พรมบุญ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101412   นางสาวแพรวา   จูประเสริฐ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101426   นางสาววนิดา   โปธิรา : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101428   นางสาววรรนิษา   น้อยคำมี : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101444   นางสาวศิรดา   นวะแก้ว : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101446   นางสาวศิริภัสสร   นางงาม : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101469   นางสาวสุปรียา   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101478   นายอัมรินทร์   ศรีบุญเพ็ง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522103012   นางสาวเบญจมาศ   มูลลอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6522103023   นายวิวัฒนา   เส็งสาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6522103024   นายศิวกร   อยู่เจริญกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 1ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 1ชั่วโมง
6530101318   นางสาวณิชารีย์   ภาพพิกุล : พยาบาล 1ชั่วโมง
6606103026   นางสาวชาลินี   ตันตะละ : บัญชี 1ชั่วโมง
6607103016   นายศิวัฒน์   กลิ่นมาลัย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 1ชั่วโมง