ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6115123369   นายวรภัทร   ปานปุย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6206101325   นางสาวชฎาธาร   จินาวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101406   นางสาวจุติมา   มังกรเจริญกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6301126312   นายนัฐพล   แก้วเขียว : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101316   นายเจษฎา   เสนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105389   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103338   นางสาวธิญาดา   ทาป้อ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103339   นางสาวนฎกร   เงินกองแก้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103346   นางสาวนฤมล   ดาวเงิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103353   นางสาวปราณปริยา   แก้วมามือ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103355   นางสาวปิยวดี   สมบูรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103358   นางสาวนัทธร์นันท์ธร   บริสุทธิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103386   นางสาววริสรา   ชุมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103391   นางสาววิภารัตน์   เขียวหล้า : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 1ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 1ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102359   นายนราวิชญ์   บุญสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101405   นางสาววิวิศนา   กุลชา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102339   นางสาวชุติมา   ตาไฝ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6405101303   นางสาวกฤษณียา   กิติกุศล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101308   นายกิตติศักดิ์   ชมภูจา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101361   นางสาวประภาพร   จะหลู : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101377   นายภาณุวัฒน์   สุขโพธิญาณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101406   นางสาวสุวนันท์   รสฉ่ำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101412   นางสาวอาภารัตน์   พงษ์รูป : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101442   นางสาวประภาวัลย์   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101448   นายภูมิพัฒน์   วัฒนศิริชัยกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105314   นางสาวณัฐนรี   ไชยพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105332   นายภาสกร   รัตนสาลี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105357   นายอิทธิกร   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101013   นางสาวปัทมา   เพียรขุนทด : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101021   นางสาวอรปรียา   ปาลี : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101301   นางสาวแจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101367   นางสาวนารียา   สมบุญโสด : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101403   นายรัชชานนท์   นิลไพบูลย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101447   นางสาวขวัญจิรา   บัวเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102331   นายนพรัตน์   ป้องคูหลวง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102346   นางสาวพิมพ์วิภา   สมคิด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102362   นางสาวศศิธร   แซ่ลิ้ม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102365   นางสาวสุดารัตน์   เกตุพุด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนแจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102415   นางสาวปนัดดา   ดำรงค์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103301   นางสาวกัญญาณี   แสนเมืองมา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103398   นางสาวณัฐวรา   วันเพ็ญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103415   นางสาวปิยวรรณ   จันติลา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406105304   นางสาวธมลชนก   นิตติไพศาล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106325   นางสาววาสนา   ยี่ปา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106338   นางสาวดาว   บุญมี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6409101007   นางสาวกุลธิดา   รวมรีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101036   นางสาวพิมพ์ชนก   เลิศลักษณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101047   นางสาววิชญาดา   สกาลี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101050   นางสาวศิริพร   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101060   นายสุรสิทธิ์   สร้อยสังวาลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101077   นายพงศ์ภัค   แซ่หล่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101346   นายณัฐธกรณ์   แซ่ไป๋ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409102307   นางสาวปาณิสรา   สุขสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 1ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6412106322   นางสาวจันทร์เพ็ญ   เรืองขวัญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123357   นางสาวภัทรวดี   ศรีเดช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123368   นางสาวชนิกานต์   กาวิโล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415124003   นายกฤติคุณ   อินทชัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124006   นายกันดิศ   ดวงทวี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124036   นายนิพิฐพงษ์   ไชยเดช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124113   นายพุทธิชาต   ราศรีสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6418102014   นายไผท   อยู่อย่างไท : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102442   นางสาวธัญญารัตน์   เทพศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102486   นางสาวอรปรีญา   ภาษี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6422101315   นางสาวกานต์ธิดา   ยังสงบสุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101318   นางสาวกุลธิดา   บุญมี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101319   นางสาวกุลธิดา   สุนทรกุมาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101353   นางสาวณัฐนรี   คูนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101367   นายธนวัฒน์   เหล่าหมวด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101393   นางสาวนันทิดา   สืบสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101429   นางสาวพิมพ์ญาดา   สุธรรมวรไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101494   นางสาวสุนทรี   สีสนิท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101509   นางสาวอนุสรา   ใจปิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101512   นางสาวอภิษฐา   ปันสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101523   นางสาวอินทิรา   ประทูลทอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101550   นางสาวสุภมาศ   คำปัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422103003   นางสาวกรกนก   เฉลิมบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103008   นายจักรพงศ์   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103014   นายชินพัทธ์   จันทมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103015   นายชินวัตร   หึกขุนทด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103020   นายถามวัต   แซ่เฮ่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103028   นายภูริพัฒน์   พรมมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103037   นางสาวสุพรรษา   จุมจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103038   นางสาวสุพัชราภรณ์   ษมาจิตทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102373   นายธนพล   หวันวงศ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102402   นายนรุตน์ชัย   พรมมั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102428   นายปิยะพงษ์   วงศ์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102539   นายธรรมนูญ   กฤษณา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501123001   นางสาวกมลชนก   ภักดีอำนาจ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123004   นางสาวกัลยา   มีจันโท : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123007   นางสาวฉวีวรรณ   พยัพเดช : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123010   นายเชาวุฒม์   เจริญวงษ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123017   นางสาวนลินี   สิงห์ทองสุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123023   นายพุฒิพงศ์   ขวัญทิพย์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123024   นางสาวมานิตา   เกตุชู : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123030   นายวริทธิ์ธร   โพธิสิทธิ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123031   นางสาววิจิตรา   อนันตภักดิ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123037   นางสาวสิตาพร   น้อยบุตรแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123042   นางสาวอังคณา   แผ้วพลสง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123044   นางสาวเอมอล   ลุงลอด : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501125303   นายกฤติธี   ดีเพ็ญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125317   นายณัฐวุฒิ   ว่องธัญกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125319   นายธนพล   ทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125343   นายทศลักษณ์   พิลึก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125345   นายภัทรภณ   ขัดคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126319   นายกิตติภพ   หิมทอง : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126350   นายเจตริณทร์   คำจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126352   นายเจิดจรัส   แก้วศักดิ์ : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 1ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126374   นายณัฐนันท์   เดโชชัยไกวัล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126396   นางสาวธราธิป   บุญช่วย : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126398   นางสาวธัญชนก   สืบสาย : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126399   นางสาวธัญญาณัฐ   ครุฑอินทร์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126435   นางสาวปนิษฐา   สีมาเหล็ก : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126442   นางสาวปิยพร   ปัญญาฟอง : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 1ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126469   นายภัทราวุธ   จันทร์ชมภู : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126472   นายภูมิภัทร   กลั่นหีต : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 1ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 1ชั่วโมง
6501126521   นางสาววิลาวัณย์   สัมฤทธิ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126567   นายอชิตพล   ขวัญธัญเลิศ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126572   นายอนุรักษ์   จันเจือ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126595   นายวีรภัทร   แทนสอน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101312   นายชัยณรงค์   สัตย์ธรรม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101337   นางสาวพิจักขณา   กลิ่นพิพัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101353   นางสาวศุภัชญา   ชุ่มชื่น : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102304   นางสาวจิณณพัต   วงษ์แดง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102349   นายศิราวัชร์   สุวรรณวัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103307   นางสาวกฤษดากร   ไชยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103318   นางสาวจิรสุตา   แสงศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103327   นางสาวซูไฮลา   เจ๊ะการ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103330   นางสาวฑิตยา   นาคปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103342   นายธนกรณ์   ทองธนะเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103347   นายนัฏฐวัฒน์   สุปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103354   นางสาวปิยะรัตน์   วรรณศิลป์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103366   นายภานุวัฒน์   ลุงทูน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103377   นางสาวรังสิมา   ปินตาวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103381   นางสาวศิริลักษณ์   ชีเปรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103382   นางสาวโศรดาพร   แท่นแคร่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103383   นางสาวสมิตา   ชาวสวน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103385   นางสาวสิรินดา   วงษ์สุต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103390   นางสาวสุนิษา   เฟื่องเมธี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103391   นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103400   นางสาวอันธิกา   ใจตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103403   นายฮาดิช   สมจิตรประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6504101302   นายกฤตชนนนท์   สังเส้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101304   นายกัมปนาท   กันทะยอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101305   นายกิตติพิพัฒน์   ตันเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101315   นายเจษฎาภรณ์   สุยะวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101323   นายฐิติพันธุ์   ใจศิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101324   นายฐิติวัสส์   เพชรแทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101329   นายเดชาวุธ   แก้วเอี้ยง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101331   นางสาวเตชินี   ศรีหาวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101332   นายทวีวัฒน์   จันทะกี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101340   นายธนดล   อิ่นมะโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101348   นายธันวา   ชัยรัตนานนท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101350   นายนรธีร์   ตันตะละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101351   นายปภาวิน   นายบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101355   นางสาวปวันรัตน์   ใจยวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101358   นางสาวปาณิสา   สุริยะมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101365   นายพิริยะ   อินขาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101389   นายศรายุทธ์   เอี่ยมอุไร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101407   นายอดิศร   ปวนยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101412   นายอิทธิราช   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101413   นายเอื้ออังกูร   จันทร์ชมภู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504102306   นางสาวกัญญาวีร์   คุปติศิริรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102329   นางสาวเบญจรัตน์   ถิ่นกาญจน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102349   นางสาววิชญานันท์   จิตรสุภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102357   นางสาวหทัยภัทร   สมศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102358   นางสาวอภิชญา   พานแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102359   นางสาวอรปรียา   ทองสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 1ชั่วโมง
6504103303   นางสาวกัญญารัตน์   เพชรสุข : เคมี 1ชั่วโมง
6504103305   นายไกรวิทย์   พรหมเสน : เคมี 1ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105327   นางสาวอัฉราพรรณ   ศรพิชัย : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504106307   นายกิติพงษ์   สิทธิกัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106326   นายชนกานต์   กองเย็น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106349   นายทรงพล   คำวงศ์ษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106350   นายธนกฤต   เถายศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106352   นายธนกฤต   สุริยะศร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106358   นายธีรพล   สุขห้วยพระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106386   นายภาณุวัฒน์   คะชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504108309   นายเทพฤทธิ์   จาง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6505101311   นางสาวกัญญาณัฐ   ดอนสนธิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101412   นางสาวพรนัชชา   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101442   นางสาวรุ่งรัตน์   วงษ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105324   นางสาวชนวร   บุญต่าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105326   นางสาวชนิภา   ประยงค์รักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105327   นางสาวชนิสา   เลิศวงค์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105331   นางสาวชุติกาญจน์   พุทธทองศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105338   นางสาวฐิติรัตน์   ทาวิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105339   นางสาวณัฏฐณิชา   นามกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105379   นางสาวปทิตตา   โพธิกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105383   นางสาวปาณพิชญาร์   ตาขันแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105384   นางสาวปาณิศา   ใจบุญมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105385   นางสาวปาริชาติ   ปราศทุกข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105405   นางสาวมณีรัตน์   คำกวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105423   นางสาววราภรณ์   ร่องสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105432   นางสาวศิริธร   ใจมูลมั่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105434   นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105437   นายศุภราช   ผ่านแสนเสาร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง