ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101344   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101360   นายพุฒิเมธ   ทองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101364   นางสาวมนัญญา   ภู่ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6222101447   นางสาวกชกร   ละชี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6318102407   นายวายุเทพ   สุวรรณดี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101061   นายวิษณุ   ปีติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401113311   นายศุภากร   สุ่มใจยา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101410   นางสาวศรีวิไล   โสภาวรการ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103022   นางสาวจุฬารัตน์   จอมสว่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103092   นางสาวสมัณฑา   นากูล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103124   นางสาวมัสธนา   วงค์สายา : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103340   นายวศิน   ชุ่มเย็น : บัญชี 6ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 6ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415123367   นางสาวสุพิชชา   มหาวุฒิ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415125009   นายวสันต์   อามง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6418102308   นายจักรพันธ์   เนินลาด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102318   นายฐิติวุฒน์   เลิศศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102336   นายธนบดี   ไชยยศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102343   นายธวัชชัย   ใจปวง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102358   นายปรเมศ   ชิณวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102483   นางสาวสุภาวิตา   กองโปธิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101327   นางสาวจันทร์จิรา   ไชยศรีฮาด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123030   นายวริทธิ์ธร   โพธิสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123032   นายศรัณย์   นันทวิเชียรชุ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501125340   นายสิรภัทร   เดือนดาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6504101310   นายจักกาย   กระจ่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101321   นางสาวซี   โชติไพศาลกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101336   นายธนกร   แย้มศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101343   นายธรณ์ธรรศ   ปรางเพ็ชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504102331   นางสาวปวิชยา   บานเย็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101403   นางสาวปราณปรียา   วงษ์เที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101495   นางสาวยุบลวรรณ   ฉันกระโทก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102027   นายวิวัฒน์   สอาดทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506104401   นายเพชรรัตน์   เพชรแพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101408   นางสาวพรวิไล   จักรใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101410   นางสาวพัชราภรณ์   สามสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101463   นายศิวกร   ศรีทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101492   นายอิทธิกร   สายเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514102304   นางสาวกนกวรรณ   น่วมภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102414   นายพชร   จันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6518102309   นายกรวิชญ์   เหลืองแดง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102313   นายกฤษณะ   ชัยจินดา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102428   นางสาวนิชาภา   ปะละใจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102455   นางสาวพลอยชมพู   อยู่วัฒนะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102506   นางสาววชิรญาณ์   กัณฑ์ไตรบัญชร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102532   นายศิวกร   กุลธิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102535   นายศุภโชค   ช่างประกอบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102544   นายสหรัฐ   ทัศนาลัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6530101313   นางสาวฐิตินันท์   แดงติ๊บ : พยาบาล 6ชั่วโมง