ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301125321   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105348   นายวชิรากร   ราษตรีสกล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105349   นางสาววรรณวลี   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105377   นางสาวชุตินันท์   กันทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105378   นายถิรวัฒน์   ปถมสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103380   นางสาวระพีพัฒน์   เพชรศรีงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103381   นางสาวรัตติยา   ปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103388   นางสาววันวิสา   นาคอก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103391   นางสาววิภารัตน์   เขียวหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103392   นางสาววิยดา   สีกล่อม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103393   นางสาวศกาวรัตน์   วิทยาเลิศวจี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103394   นางสาวศรัณย์พร   เมืองก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103396   นางสาวศิราพร   สมคิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103401   นางสาวสวรรญา   จิตต์ปราณี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103413   นางสาวอนันตญา   อาษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105307   นายธณเดช   สังข์นวล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6309101323   นางสาวณัฐธิดา   พนมเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6312106332   นางสาวสุทิพย์ตา   โนนดา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101342   นายนราธิป   ทาแจ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101362   นายพงศธร   หมวกหลำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101425   นายเอกอุดม   เป็งเมืองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102339   นายณัฐพัฒน์   ชุ่มชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101302   นางสาวกัญญพัชร   นันทกิจรุ่งโรจน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102308   นายกิตติธัช   งามขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102328   นางสาวจุฬาลักษณ์   ดาวสว่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6403103315   นายธนภัทร   มะลิกะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103321   นางสาวประดังงา   ราชคิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103334   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103342   นางสาวอภิชณา   ศรีบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104302   นายขจรศักดิ์   การิน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101362   นายธนวันต์   อริยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105301   นางสาวกัญญาณัฐ   ทรงศิลป์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105317   นางสาวธัญสมร   ประสาทสิทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105337   นางสาวรวีสวัสดิ์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105371   นางสาวชุตินันท์   กันทะมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105392   นางสาวมัมมิต้า   ยาดอร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101374   นางสาวปพรนวพรรษ   เพ็ชรเขียนขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101490   นางสาวพิรัญญา   ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101550   นางสาวภัทรานิษฐ์   ชัยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102003   นายปัณณวิชญ์   วิวัฒน์อนนท์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102337   นางสาวปภาดา   ใหม่ยานิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102382   นางสาวอินทุอร   อุ่นเรือน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102409   นายธภัทร   ไกยสวน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102434   นางสาววรดา   แซ่วื้อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6409102317   นางสาวชลิตา   นันทะเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 3ชั่วโมง
6412106320   นางสาวอลีนา   อังคะรา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414102303   นางสาวกันต์กนิษฐ์   มหาไชย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102372   นางสาวจุฬิตา   วงศ์ทวีกานต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102452   นางสาวอภิรดา   หมื่นพัวะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123353   นางสาวประทานพร   ดวงเทพ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102418   นางสาวจอมฉัตร   ดวงสว่าง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102433   นายณัฐพงศ์   จันซางเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102455   นายพรพิพัฒน์   หาญธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102457   นางสาวพัชราภรณ์   ขามโนนวัด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102458   นายพัทธดนย์   ชุนนะวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102505   นายธีรนันท์   บัวภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101012   นายวีระยุทธ   เจนถูกใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101416   นางสาวผกาวดี   อังคะนาวิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101523   นางสาวอินทิรา   ประทูลทอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101534   นางสาวทองชมพู   หน่อสร้อยทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101543   นางสาวรุ่งนภา   อนันเอื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103035   นางสาวศิริพร   บัวทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102515   นางสาวสุชานันท์   ก่อบุญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501122012   นายชยานันต์   นิ่มเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501125351   นางสาววีนัส   รัศมีไพรงาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126359   นางสาวชาลิสา   โลไธสง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126360   นางสาวชุติกาญจน์   แสนชัยรุ่ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103318   นางสาวนิศารัตน์   ปราบสงบ : เคมี 3ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105479   นายนภัส   พรหมสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101372   นายณัฐกรณ์   หอมป้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101561   นางสาวโสภาวดี   เวค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102492   นายพินิต   แสงสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102577   นางสาวศิริพร   แสงมิ่ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103314   นางสาวขัติยาภรณ์   แก้ววรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103321   นายจิรวัฒน์   จันทร์เสน่ห์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103349   นางสาวณัฏฐณิชา   นิยมสัตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103431   นายภูชิสสะ   สร้อยญาณะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103440   นางสาวรัชนีกร   จตุราศรีบริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103516   นางสาวณัฐกฤตรา   แสงลุน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104305   นางสาวกานต์ชนก   พรมมะทิง : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104306   นางสาวกุลสินี   เหลืองเอกพันธ์ุ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104374   นายนิติธาดา   เผ่าศิริ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104427   นายศาสตรา   เกิดลาภ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105311   นายชนะกานต์   พิริยะเมธี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105331   นางสาวภัทรภรณ์   ลำจวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105332   นายภานุวัฒน์   โยตะคง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105336   นางสาวมุฑิตา   พันธ์หนองหว้า : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105357   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105367   นายยศสรัล   แซ่จ่าว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101301   นางสาวกมลชนก   ปิติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101309   นายกิรติกรณ์   แก้วตาทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101402   นายสุเมธ   สุ่มสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106302   นายก้องกิดากร   แก้วยะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106322   นางสาวพลอยชมพู   มิวรรณดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106324   นางสาวไพลิน   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106332   นายวีรยุทธ   วัฒนะไชยศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106336   นางสาวชลธิชา   ศิริวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101332   นายเจษฎาพร   วิไลจารุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101348   นางสาวณัชญานนท์   แย้มแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101352   นางสาวณัฐกฤตา   ปราณสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102435   นางสาวภาณิชา   นันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102503   นายเอื้ออังกูร   ทองงาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102513   นายพงศธร   แพงทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123340   นางสาวรุจาภา   สายประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6518102026   นายธนพัฒน์   แดนหมั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102306   นางสาวกมลลักษณ์   เลิศชุ่ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102315   นางสาวกวินธิดา   จันทร์เภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102327   นายกิจการ   โกมลวิจิตรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102401   นางสาวทิพวรรณ   หัวนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102544   นายสหรัฐ   ทัศนาลัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101001   นางสาวคัทลียา   เอกมณีไพรพงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101004   นางสาวชญานิษฐ์   พงศ์ชัยพิทักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101008   นายธรนนทร์   ไพรนภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101011   นางสาวปรียาภรณ์   ทราบรัมย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101014   นางสาวลัดดา   นิธิสวัสดิ์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101019   นายอรชุน   สงวนชื่อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101385   นายประภากร   ยาสมุทร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101422   นางสาวรังสิมา   จีปูคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101456   นางสาวศุวรรณรัตน์   พลเคน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522103009   นายนพรัตน์   ลักษณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103011   นายน้ำมนต์   อังกรรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103016   นายพงศธร   สายทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103017   นายพีรพัฒน์   มะเทวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103022   นายวันฉัตร   พูนเอก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103025   นางสาวสิริกัญญา   ละใบยูโส๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103026   นางสาวสุทธิดา   สุธาตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103031   นายอภิสิทธิ์   แป้นปลื้ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103033   นายชาญชัย   อึ้งธิติพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103034   นายธนกร   เชื่อมาก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103035   นางสาวปนัดดา   พรหมร่วมแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103036   นางสาวปภาวี   นาคะชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103038   นางสาวพิชญา   สันดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103039   นายสุรชัย   ทองเฟื้อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 3ชั่วโมง