ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102431   นางสาววทันยา   สมโภชน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6204103309   นางสาวมานิตา   วงค์ปะละ : เคมี 3ชั่วโมง
6206102380   นายภูวนัตถ์   สิงห์ใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6209101344   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6222101447   นางสาวกชกร   ละชี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101419   นางสาวอภิชญา   ข้าวหอมหาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101004   นายเกียรติ์เกษตร   แสงน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101304   นายกรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6318102388   นางสาวพิรยาพร   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102407   นายวายุเทพ   สุวรรณดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6405101320   นายชนาธิป   กระต่ายจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105373   นางสาวณัชชาวีณ์   อภิพรบุญญพัฒน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406103340   นายวศิน   ชุ่มเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6409102301   นางสาวกมลลักษณ์   อินทร์จันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6414101309   นางสาวคีรีนันท์   สาทแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101342   นางสาววรธนธรณ์   ช่วยจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101347   นายศิริพงศ์   นาคเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101384   นายณัฐวุฒิ   สามฉิมโฉม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102497   นายศรายุธ   วงราศ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126503   นางสาวรุจิรา   ล่องลม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504101336   นายธนกร   แย้มศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6505101352   นางสาวณัฏฐนันท์   จันทร์หวาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105394   นายพิทยากร   โทศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102358   นายชยพัทธ์   ใจตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105328   นายปิยชัย   ปัญญาวุฒิภัทร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101325   นายชิษณุพงศ์   เขื่อนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101394   นางสาวสรัลพร   ครสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101407   นางสาวอัญชสา   รุ่งเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102310   นางสาวกัลย์สุดา   จันทนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6512101383   นางสาวณัฐธัญญา   พิกาพวง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6514101301   นางสาวกชกร   คุณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101347   นายณฐพล   ลือไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101384   นางสาวน้ำพระทัย   มณีกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101423   นายภูบดินทร์   พงศ์อภิรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6518102314   นายกฤษนัย   จมเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102331   นายคเชนทร์   พรมเต็ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102378   นางสาวณัฏฐนัญญา   นาใต้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102428   นางสาวนิชาภา   ปะละใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102455   นางสาวพลอยชมพู   อยู่วัฒนะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102535   นายศุภโชค   ช่างประกอบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102576   นางสาวอรรัมภา   สุขศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง