ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 5ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125312   นายชิติพัทธ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125327   นางสาวพัชริญา   ภิราราม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125329   นางสาวเพ็ญพร   จันทพูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125337   นางสาวศศิธร   คำปวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125347   นางสาวออมสิน   ปินคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6301125356   นางสาววนิดา   จะที : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6304106308   นายเจตนิพัทธ์   ทองรอด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106309   นายเจษฎาพงษ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106310   นายเจษฎาภรณ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106321   นายธนศักดิ์   ราชล้อม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106322   นายธนัญชัย   ไชยชะนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106323   นายนิธิวิทย์   แสนขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106325   นายบวรทัต   จำปาทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106327   นายพันธกานต์   คนเที่ยง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106329   นายภัคพล   ปานบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6304106330   นายภูรินท์   ทองแดง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 5ชั่วโมง
6306103312   นายจิรายุ   คงคร้าม : บัญชี 5ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 5ชั่วโมง
6404106308   นางสาวณัฐนรี   อุประ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6404106347   นางสาวอรญา   กาจารี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6404106352   นายณัฐยศ   จ้อยเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6404106365   นางสาวสุดารัตน์   รัตนศิลป์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6406105324   นายปุญญภัทร   ถัดหลาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6510101003   นางสาวชนากานต์   แก้วคีรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 5ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 5ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 5ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 5ชั่วโมง
6519101303   นายกิตติศักดิ์   พันพิพัฒน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
6519101324   นางสาวอัครมณี   สิทธิเป็ง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
6530101301   นางสาวกนิษฐา   ราชชมภู : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101302   นางสาวกฤษฎาภา   อุปนันท์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101303   นางสาวกาญจนันท์   ฟูแสง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101304   นายเกียรติพงษ์   บุญอินทร์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101305   นางสาวแก้วกมลลักษณ์   เปล่งใส : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101306   นายจิรภาส   ตนะทิพย์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101307   นางสาวจิราพร   บุ่งหวาย : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101308   นางสาวจิราภา   สมมะณะ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101309   นางสาวชญานิศ   ติคำ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101311   นางสาวชลิตา   ล่าร้อง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101312   นางสาวชาลิสา   ศรีธิคำ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101313   นางสาวฐิตินันท์   แดงติ๊บ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101314   นางสาวฐิตินันท์   สุวงค์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101315   นางสาวณัฏฐิณิชา   เจ๊ะนุ้ย : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101316   นายณัฐกุณ   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101318   นางสาวณิชารีย์   ภาพพิกุล : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101319   นางสาวทิพย์ภาพร   ศิริวัฒน์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101320   นางสาวธัญพิชชา   ปะสี : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101321   นายธีระวัฒน์   ฟูคำ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101322   นางสาวนงนุช   ลุงน้อยพันธ์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101323   นางสาวนันทนัช   ปังแลมาเส็น : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101324   นางสาวปราณปริยา   เขื่อนเพชร : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101325   นางสาวปานดวงใจ   ชินสงคราม : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101328   นางสาวปิยะพร   พิมพันธ์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101329   นางสาวพรหมพร   พงษ์อุทธา : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101331   นางสาวพัชริญา   ขันทะสอน : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101332   นางสาวภัทราพร   สิทธิเจริญ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101333   นางสาวภัทราวดี   บุญทรง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101334   นางสาวภาพฟ้า   แก้วบัวดี : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101335   นางสาวมานิตา   แถวอุทุม : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101336   นางสาวมาริษา   นามเทพ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101337   นางสาวมุกมณี   จิโน : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101340   นางสาวลภัสรดา   จันทรศิริ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101342   นางสาววันวิสา   ศรีผา : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101343   นางสาวแว่นแก้ว   คำแดง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101344   นางสาวศิรดา   แปงหล้า : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101345   นายศุภกร   ดวงจันทอง : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101346   นางสาวสรัสวัลญ์   สุนันต๊ะ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101347   นางสาวสวิตตา   อุดมเดช : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101349   นางสาวสุเมธินี   ทิสานนท์ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101350   นางสาวหฤทัย   ดวงแก้ว : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101351   นางสาวอภิญญา   คำดี : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101352   นางสาวอรกัญญา   อินลี : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101353   นางสาวอรจิรา   ลินทะจะกะ : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101354   นางสาวอาณันดา   ขันแก้ว : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101355   นางสาวอารีพรรณ   สุภามงคล : พยาบาล 5ชั่วโมง
6530101356   นางสาวสรัญญา   สิงห์แก้ว : พยาบาล 5ชั่วโมง