ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6209102321   นางสาวศิรดา   เดชาชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101312   นายเดชดนัย   กุลใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101352   นางสาวบัณฑิตตา   บุญผ่อง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125304   นายกิตติพร   ดวนใหญ่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125324   นายปวเรศ   นามะเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125326   นางสาวพรลภัส   ฟูสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125334   นายวรรษชล   นนทโคตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125336   นางสาววันทนา   เครือทัต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125341   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125343   นายสุขุมพันธ์   พยาราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125353   นายพีรพัฒน์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125360   นายวิศวรรษ   สืบสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101336   นางสาวสุทธิดา   หงษ์ศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103301   นางสาวกนกกาญจน์   นันท์ชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103303   นางสาวกรรณิการ์   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103318   นางสาวนันท์นภัส   ไชยชนะชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103319   นางสาวนิชนันท์   จางกอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103321   นางสาวบุชายา   กองมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103322   นางสาวบุษญา   มะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103339   นางสาวลูกชุบ   ทับศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304103309   นายนที   ประเสริฐนอก : เคมี 3ชั่วโมง
6304105307   นางสาวพรสุนีย์   ภักดีวงษาสกุล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101327   นางสาวฐิติรัตน์   แก้วทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101329   นางสาวณัชชา   ทิพยธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101342   นายธนบดี   วัชรพลางกูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101344   นางสาวธัญเรศ   งามแสงสิริทรัพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101347   นายนพรัตน์   ศรีหนองฮ่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101385   นายภูวดล   ชัยกาวิล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101395   นางสาววิมลพร   มังคละแสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101421   นางสาวอมรรัตน์   เปียงผาตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101422   นางสาวอมรรัตน์   เสานุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101428   นางสาวอัญชุลี   สัญญากิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105312   นางสาวชฎาพร   เขียวคำสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105321   นางสาวดารารัตน์   ถิ่นทิพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105331   นางสาวนัชริกา   ปัญญาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105334   นางสาวบุญนิศา   ทาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105357   นางสาวสายชล   ประพฤติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105377   นางสาวชุตินันท์   กันทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105383   นางสาวพิมพิศา   ใจแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105387   นางสาวศุภรัตน์   ปิมปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101314   นางสาวคำหลาว   ลุงยอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101326   นางสาวชนัสรา   ธนะภพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101331   นางสาวซารีน่า   หะจิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102407   นางสาวเทียนกัลญาภัค   เกาะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103317   นางสาวชลธิชา   บาลี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103330   นางสาวทันญา   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103335   นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์สายปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103358   นางสาวพนิดา   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103359   นางสาวพรพรรณ   วิเศษศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103367   นางสาวภัคจิรา   สมเพชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103391   นางสาววิภารัตน์   เขียวหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103394   นางสาวศรัณย์พร   เมืองก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103396   นางสาวศิราพร   สมคิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103401   นางสาวสวรรญา   จิตต์ปราณี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103403   นางสาวสิริกัลยา   บุญชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103405   นางสาวสิริอัยการ   ทะขุ่ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103408   นายสุปรีชา   ดีอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103409   นางสาวนราวดี   นวลคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103411   นางสาวสุภาพร   สุทธเขต : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103413   นางสาวอนันตญา   อาษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103415   นางสาวอมรรัตน์   ทิยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103416   นางสาวอรณัส   เทศนิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103423   นายสิทธิโชค   นิลนุ้ย : บัญชี 3ชั่วโมง
6309101301   นางสาวธวษมน   ดำอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101313   นางสาวจุฑามาศ   สีสุกไสย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101329   นางสาวทนาภรณ์   คำด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101330   นางสาวธนพร   จองมิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101332   นางสาวธันวา   รัตนโภคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101342   นางสาวปณัฐดา   ฐิติญาณวิโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101343   นางสาวปณิดา   ปาลียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101344   นางสาวปภาวรินทร์   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101378   นางสาวสุกัญญา   นนทธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101380   นางสาวสุทธิดา   แชอ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312102303   นางสาวกาญจนา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102309   นางสาวญาณิศา   วิมลสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102311   นางสาวฐิติกาญจน์   ไพรสิงห์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102312   นายน้ำเพชร   เทศทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102319   นายภูมินทร์   นำหน้าวงษ์สุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102325   นางสาวสรวีย์   อดิสรณกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102327   นางสาวสุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102322   นางสาวฉัตรพร   สกุลธนาภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102323   นางสาวชญาดา   คำวัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102334   นางสาวณัฏฐกันย์   สุรินทร์แก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319103507   นางสาวชนัดดา   คงเครือ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101393   นางสาววรนุช   พนาจำปาสถิต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101402   นางสาววัทนวิภา   ใหม่ทองดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101428   นายอรุณ   แซ่ลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   เเซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101306   นายกลาง   ลุงกอ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101317   นายต่อตระกูล   ดอนโอฬาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101320   นายนัฐตพล   ภูทองเงิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102316   นายคชพัฒน์   ส่างขุน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102328   นางสาวจุฬาลักษณ์   ดาวสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102351   นายดนุสรณ์   ต๊ะปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102435   นายศุภกร   จินดาธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102441   นายสรวิศ   สมอหมอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102442   นายสหรัชต์   มะโนใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102447   นายสุทธิพงษ์   นันต๊ะภูมิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102459   นางสาวเสาวภา   ตุละวิภาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102517   นางสาวสุภัทรา   พรมมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102518   นางสาวอาทิตยา   เผ่นจันทึก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105317   นางสาวสุพิชญา   สุยะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125320   นายยุทธพิชัย   แสนคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403103303   นายกิตติกรณ์   สมฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103305   นายจักรกิจ   วงษ์สุนทร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103308   นางสาวจิรัชญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103309   นางสาวชญานุตน์   พยัคฆพงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103310   นางสาวชนนิกานต์   ไพรสันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103313   นายณัฐวุฒิ   สังข์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103315   นายธนภัทร   มะลิกะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103326   นางสาวเพ็ญนภา   คงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103330   นายระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103331   นางสาวรักษิณา   อุปนันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103335   นางสาวศุจีภรณ์   กลิ่นจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103339   นางสาวสุชาดา   ชะโลธร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103349   นายณภัทร   อินทร์พันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103350   นางสาวณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103353   นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา   จันทร์ใหม่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103354   นางสาวปัญญาพร   ทับปลั่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103356   นางสาวภวรัญชน์   วรรณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103362   นางสาวสุภาพร   สรนุศิลป์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104304   นายทฤนห์   ชัยวรรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104307   นายพงศธร   นาน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101337   นายลลิษา   ยอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6405101301   นางสาวกมลฉัตร   มาฟู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101303   นางสาวกฤษณียา   กิติกุศล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101308   นายกิตติศักดิ์   ชมภูจา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101323   นางสาวชลธิชา   สุทธิภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101334   นายณัฐดนัย   กันใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101343   นางสาวธนภรณ์   แสงรัศมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101358   นายปฐม   ดอนเปล่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101361   นางสาวประภาพร   จะหลู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101367   นางสาวปุณยนุช   นำปุ๊ด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101372   นางสาวพิมพ์ชนก   ไพรพงศ์พร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101373   นายพีรพัฒน์   เรือนชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101377   นายภาณุวัฒน์   สุขโพธิญาณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101379   นายภูวนาถ   คำแสนโคตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101391   นายศราวุธ   บุญอุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101397   นางสาวศุภาพิธญ์   สิงห์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101407   นายอดิเรก   เดชะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101433   นายธนพนธ์   สันกว้าน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101445   นายพิชิตชัย   สิงห์สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101450   นางสาวลภัสรดา   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101461   นางสาวอุมาพร   ขำตระกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105303   นางสาวกัลยารัตน์   แก้วสุวาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105305   นางสาวจารุพัสตร์   อุดไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105307   นางสาวจุฑาภัทร   นิลสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105325   นางสาวปุณิกา   เกื้อสกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105327   นางสาวพรพรรณ   อภินันท์ทิพยกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105381   นางสาวปรานวรี   วินมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105398   นางสาวศิริภัสสร   เนียวกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101012   นางสาวปรารถนา   ร่องจิก : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406101541   นางสาวกรรณิการ์   สัสดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102367   นางสาวสุพัฒตรา   มะโนวรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102382   นางสาวอินทุอร   อุ่นเรือน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102386   นางสาวเอมอร   นิลคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103055   นางสาวพรศิริ   ปัทมาถาวร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103072   นางสาวรัชฎาภรณ์   ไทยภูเขา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103324   นางสาวปรียานุช   อากิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103351   นางสาวสุชานันท์   ปิงบุญทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103382   นางสาวจันทการต์   คำคูณเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103393   นางสาวณภัทร   ทาวะไล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103407   นางสาวนภัสนันท์   วิรัชชู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103433   นายวรโชติ   โอบอ้อม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103442   นางสาวศุภกานต์   ไชยรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104311   นายพุฒิชัย   สมโน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105307   นางสาวศุภสุตา   ศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6409101008   นางสาวขรินทร์ทิพย์   เรืองสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101305   นางสาวชนกสุดา   โยสีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101316   นางสาวบุญญิสา   ใจเพื่อพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101328   นางสาววารุณี   แตงนวลจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101361   นางสาวเพียงฟ้า   จอมชนะศึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101377   นางสาวทองทิพย์   บุตรเวียงพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102306   นางสาวธนกาญจน์   คุ้มพร้อม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102312   นางสาวสุชานันท์   สองปอน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102317   นางสาวชลิตา   นันทะเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 3ชั่วโมง
6412101301   นางสาวกานต์ธิดา   เครือโป้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101303   นางสาวชนกานต์   ภาคีขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101310   นายพงษ์เพชร   ดอกหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101312   นายพัชรพฤกษ์   จุลพวก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101317   นางสาวมธุรดา   ทะมองไชย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101334   นายชนันนัทธ์   เฉียบแหลม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101344   นางสาวเพชรลดา   ฝั้นหลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์