ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101310   นายจรัณ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101454   นางสาวศิวพร   สิริวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103324   นางสาวปรียานุช   อากิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102341   นายวีรพัฒน์   รัตพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6422101347   นางสาวฐิติมา   แดนโคกสูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101513   นายอภิสิทธิ์   ขาวสลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6501126315   นายกิตติชัย   เกษแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126373   นางสาวณัฐธิดา   เมืองแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126408   นายนนทิสิทธิ์   กล่อมยิ้ม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126413   นางสาวนภาพร   กุณะรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126416   นางสาวนันทนา   สอนสุนทร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102322   นายธราเทพ   พาลี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6504106414   นายศุณัฐพงศ์   นาวีเสถียร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506102423   นางสาวธิดารัตน์   ทวิวัฒนกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102541   นางสาวรุ่งทิพย์   อุปคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102566   นายวุฒิชัย   กิ่งก้าน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102604   นายสุรกานต์   จันทร์แจ่มใส : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102605   นายสุรดิษฐ์   เป้วัด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102628   นายอุกฤษฏ์   แก้วพานิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103129   นางสาวสหฤทัย   อินทร์เจริญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103314   นางสาวขัติยาภรณ์   แก้ววรรณา : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103386   นางสาวนาฏอนงค์   พีระปัญญารัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 6ชั่วโมง
6506104331   นางสาวชลลดา   สิการ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104336   นางสาวฑาลัดดา   เอมประโคน : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104343   นางสาวณัฐญา   ดาษฎาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104344   นางสาวณัฐณิชา   อพิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104407   นางสาวภีรณัฐ   วัชรางกูร : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104417   นางสาวรินสิณี   พรมมา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104479   นายบุลเสฏฐ์   ธารบัวสวรรค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6509101303   นางสาวกมลวรรณ   แสงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101327   นางสาวชุติกาญจน์   ฤทธิคชสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101346   นางสาวนิดา   ตนคลัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101350   นางสาวเบญจมาศ   ทวิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101372   นางสาวมณีรัตน์   นางสวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101399   นางสาวสิรีธร   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509102364   นางสาวเพ็ญสินี   ศรีนุสญา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6509102373   นางสาวมนัสนัน   วิชัยดิษฐ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6509102374   นางสาวมนัสนันท์   โพธิธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6509102386   นางสาววริษา   ชาวพิทักษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6509102397   นางสาวสุพรรษา   สุพิพัฒนโมลี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6509102399   นางสาวหทัยชนก   ปินตาเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6512101309   นางสาวเกศวรินทร   ธินนังวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101314   นางสาวจิราวรรณ   บุญทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101315   นางสาวชนิตา   บุญทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106302   นายก้องกิดากร   แก้วยะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106305   นางสาวชนาพร   จิตพยัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106315   นายธีรภัทร   สุนันท์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106317   นายนภัส   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106322   นางสาวพลอยชมพู   มิวรรณดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106324   นางสาวไพลิน   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106325   นางสาวภารตรี   นันทสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106327   นางสาวมนัสนันท์   พุ่มส้มจีน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106329   นายยสสัก   อุ่นสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106330   นางสาวลลิตา   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106336   นางสาวชลธิชา   ศิริวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6514102314   นางสาวกิสตีนา   แวเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102315   นางสาวเกตี   - : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102316   นางสาวขวัญจิรา   มีไพฑูรย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102317   นางสาวเขมิสรา   หมูนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102318   นางสาวคุณัณญา   แสนปากดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102320   นางสาวจรินทร์ทิพย์   ประทุมวัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102324   นางสาวจิตราภร   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102325   นางสาวจิตราภา   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102331   นางสาวชนรดินทร์   จินดาสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102339   นางสาวชาลิสา   รัตนประดิษฐ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102352   นางสาวณัฏฐณิชา   พรามจร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102354   นายณัฏฐนันท์   ฉัตรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102367   นายเดชาธร   ผ่องพรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102371   นางสาวตุลยดา   บุญสินชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102381   นางสาวธิดารัตน์   ปวนบุญนำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102386   นางสาวนภัสวรรณ   คล้ายเหล็ง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102392   นางสาวน้ำทิพย์   แก้ววิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102396   นางสาวเนตรชนก   วานิช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102397   นางสาวบัณฑิตา   เย็นงาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102398   นางสาวบัณฑิตา   เหมือนมุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102405   นางสาวปริณดา   โหน่งที : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102407   นางสาวปัญญพัฒน์   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102408   นางสาวปัญญาพร   ปัญญาหล้า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102415   นางสาวพรนรินทร์   หอมสิงห์ทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102417   นางสาวพศิกา   สร้อยสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102424   นางสาวพิทยารัตน์   กำลังเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102427   นางสาวพิยะดา   โพธิ์วัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102429   นางสาวพีรดา   ยี่ภิญโญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102433   นางสาวภัครมัย   เดชบุรัมย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102475   นางสาวศิริพัทตรา   สาโยธา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102476   นางสาวศิริรัตน์   ไชยวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102477   นายศุภกิตติ์   พัฒนอุดมเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102478   นางสาวสมัชชญา   พงษ์เทศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102483   นางสาวสุฑามาศ   เสนาธง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102485   นางสาวสุทธาพัชร์   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102486   นางสาวสุธิตา   สุขใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102499   นางสาวอะนาตี   หญ้าปรัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102507   นางสาวณัฐณิชา   เสนาทาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102513   นายพงศธร   แพงทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102518   นางสาวญาณิศา   คงช่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6515125006   นางสาวกันต์กมล   ตามา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6515125029   นางสาวธิดารัตน์   คำฟู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6515125050   นายวชิรญาณ์   วัฒนสุข : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6515125067   นายอิสมาแอ   ฮาเก็ง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6518102308   นายกรภัทร   อินยศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102327   นายกิจการ   โกมลวิจิตรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102357   นายชวกร   คักกันหา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102376   นางสาวณัฎฐ์นรี   บุญเสงี่ยม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102462   นายพัสกร   แก้วคำมูล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102464   นายพิชญ์   สายเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102516   นางสาววราภรณ์   เวชรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102530   นางสาวศิริวรรณ   เครือกลัด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102579   นางสาวอัญชิสา   กลางบุรัมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102587   นางสาวอิสรีย์   มาตย์บัญดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง