ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6206101325   นางสาวชฎาธาร   จินาวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102385   นางสาวหวันยิหวา   ปาลี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101306   นางสาวจรรยา   ดอกพิกุล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303103319   นางสาวนิชนันท์   จางกอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103386   นางสาววริสรา   ชุมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 1ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101405   นางสาววิวิศนา   กุลชา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101311   นางสาวชลธิชา   ชื่นตา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101341   นางสาววันนิชา   กล้าแข็ง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102308   นายกิตติธัช   งามขำ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102345   นางสาวณัฐชยา   มีนา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102383   นายบูรพา   รุ่งโรจน์ประชาชื่น : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102416   นายรักษ์พงศ์   ตันตระกูล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401105304   นางสาวจันทนี   เดชมงคลศรี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101321   นางสาวปติณญา   คิดศรี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101323   นายปวรสิทธิ์   วงค์บุญมา : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101327   นายไพศาล   จันแสน : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101339   นายสิทธา   โพธิสา : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101344   นายอภิสิทธิ์   โยปันเตี้ย : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102303   นายไกรฤกษ์   สมบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102304   นางสาวญาดา   จอมมูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102307   นางสาวธัญชนก   สุริยะวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102311   นางสาวนวพรรษ   วิชา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102318   นายภูเบศ   ยิ้มทิม : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102323   นางสาวสุชานรี   บุญมั่น : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102327   นายอภิสิทธิ์   พรมนัติ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102328   นางสาวอริศรา   สัจจกรุณา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102332   นางสาวธนธรณ์   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102333   นางสาวธนพร   ชอบใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102336   นางสาวอุบลรัตนา   แพงทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102341   นายพงศกร   สายเทพ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฏ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101372   นางสาวพิมพ์ชนก   ไพรพงศ์พร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105303   นางสาวกัลยารัตน์   แก้วสุวาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105316   นายธรณ์เทพ   จองหนัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105345   นางสาววรินทร์พร   ภุมรินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105357   นายอิทธิกร   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105407   นางสาวอริสา   ยอดเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101021   นางสาวอรปรียา   ปาลี : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101301   นางสาวเเจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101371   นางสาวบัณฑิตา   แก้วยศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101447   นางสาวขวัญจิรา   บัวเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102362   นางสาวศศิธร   แซ่ลิ้ม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนเเจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103006   นางสาวกรรณิการ์   น้อยปวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103317   นางสาวณัฐริกา   ตาอินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103328   นางสาวเปรมฤทัย   คะณีวัน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103331   นางสาวภาวิณี   สงคราม : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103344   นางสาวศศิมาภรณ์   มูลศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103398   นางสาวณัฐวรา   วันเพ็ญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103431   นางสาวรัญชิดา   ศรีมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103436   นางสาววัลย์รวี   ทองประสงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104003   นางสาวนิษฐาน   กุมภา : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104339   นางสาวสโรชา   สีกลาง : การเงิน 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106325   นางสาววาสนา   ยี่ปา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106338   นางสาวดาว   บุญมี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6409101007   นางสาวกุลธิดา   รวมรีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101017   นางสาวณุกานดา   ถิรสถิตพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101032   นางสาวพัชราภา   จาวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101077   นายพงศ์ภัค   แซ่หล่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101078   นางสาวพรสุดา   รัตนขวัญเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101357   นางสาวปานตะวัน   ชุ่มใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 1ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6414101315   นายชัยวัฒน์   นวนจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102395   นางสาวธัชณภัค   ขัดผาบ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123324   นายภรดร   น้ำสงค์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123325   นายภราดร   ลุงช้อย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123357   นางสาวภัทรวดี   ศรีเดช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123368   นางสาวชนิกานต์   กาวิโล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415124036   นายนิพิฐพงษ์   ไชยเดช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124113   นายพุทธิชาต   ราศรีสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6418102014   นายไผท   อยู่อย่างไท : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102442   นางสาวธัญญารัตน์   เทพศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102476   นางสาววิศัลย์ศยา   เตชะพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102486   นางสาวอรปรีญา   ภาษี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6422101320   นางสาวเกษราภรณ์   ถมมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101356   นางสาวณัฐพร   อินหล่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101393   นางสาวนันทิดา   สืบสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101429   นางสาวพิมพ์ญาดา   สุธรรมวรไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101506   นางสาวอนงค์นุช   ขำเขียว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101512   นางสาวอภิษฐา   ปันสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101550   นางสาวสุภมาศ   คำปัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102005   นายโชติกานต์   ป้อปาลี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422103003   นางสาวกรกนก   เฉลิมบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103008   นายจักรพงศ์   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103014   นายชินพัทธ์   จันทมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103015   นายชินวัตร   หึกขุนทด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103020   นายถามวัต   แซ่เฮ่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103028   นายภูริพัฒน์   พรมมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103029   นางสาวรัตนาภร   นวลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103037   นางสาวสุพรรษา   จุมจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103045   นายอาทิตย์   ทองกาญจนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102336   นางสาวจีรนันท์   เกสรเสาวคนธ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102392   นางสาวธิดาวรรณ   ศรีคำบู่ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102420   นางสาวปราณี   พะฮือกุดู : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102454   นางสาวภัคจีรา   สิริพรประภา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102487   นายวศิน   คำก๋อง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์เเจ่มใส : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102539   นายธรรมนูญ   กฤษณา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501125328   นางสาวประภาวรินทร์   ยอดพานทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126363   นางสาวฐิติมา   เตจ๊ะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126374   นายณัฐนันท์   เดโชชัยไกวัล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126398   นางสาวธัญชนก   สืบสาย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126399   นางสาวธัญญาณัฐ   ครุฑอินทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126430   นางสาวเบญจวรรณ   ภูริโชติสกุล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126435   นางสาวปนิษฐา   สีมาเหล็ก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126442   นางสาวปิยพร   ปัญญาฟอง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126469   นายภัทราวุธ   จันทร์ชมภู : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126572   นายอนุรักษ์   จันเจือ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126584   นางสาวอารียา   เอี่ยมต่อ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126594   นายณัฐพงษ์   คงเปี่ยม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126595   นายวีรภัทร   แทนสอน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101312   นายชัยณรงค์   สัตย์ธรรม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102349   นายศิราวัชร์   สุวรรณวัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103305   นางสาวกรพินท์   ขวัญสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103316   นางสาวจิตรลดา   ประสาทไทย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103318   นางสาวจิรสุตา   แสงศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103320   นางสาวจิราพร   กันทาติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103342   นายธนกรณ์   ทองธนะเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103343   นางสาวธมกร   นิวรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103353   นางสาวปางมณี   ใช้นาถี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103361   นางสาวพุทธรักษา   นาคพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103377   นางสาวรังสิมา   ปินตาวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103385   นางสาวสิรินดา   วงษ์สุต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103390   นางสาวสุนิษา   เฟื่องเมธี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103391   นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103400   นางสาวอันธิกา   ใจตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103405   นางสาวชลดา   คงทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6504101302   นายกฤตชนนนท์   สังเส้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101303   นายกฤษดา   หดขุนทด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101304   นายกัมปนาท   กันทะยอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101305   นายกิตติพิพัฒน์   ตันเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101307   นายเกียรติ์ติพงษ์   วงศ์มุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101311   นายจักรพันธุ์   แฉล้มนงนุช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101312   นายจิรวัฒน์   คงอยู่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101313   นายจิรัฎฐ์   ชุติเกียรติญานนท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101315   นายเจษฎาภรณ์   สุยะวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101316   นายชนะภัย   วีระ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101317   นายชนะภูมิ   มลธุรัช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101318   นายชัยยุทธ   สุนทะโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101319   นายชานนท์   ชัยวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101323   นายฐิติพันธุ์   ใจศิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101324   นายฐิติวัสส์   เพชรแทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101329   นายเดชาวุธ   แก้วเอี้ยง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101330   นายติณณภพ   จำปาทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101331   นางสาวเตชินี   ศรีหาวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101340   นายธนดล   อิ่นมะโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101341   นายธนพนธ์   อินท์ขะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101346   นางสาวธัญญลักษ์   สุขเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101347   นางสาวธันยพร   แซ่เท้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101354   นางสาวปรียานุช   หอมเสียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101359   นายปิยะวัฒน์   บัวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101360   นายพงศ์พัฒน์   สุขแจ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101361   นางสาวพรกนก   จันทะบาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101365   นายพิริยะ   อินขาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101367   นายพูนศักดิ์   กันแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101374   นางสาวมนภัทร   มั่นคง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101377   นายรัฏฐวิชญ์   อุทัยจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101378   นายวงศพัทธ์   นาคม่วง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101381   นายวรเมศ   สุขเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101384   นายวัฒนพงศ์พันธ์   พรมน้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101385   นางสาววิชชุดา   ทองก้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101387   นายวีรวัฒน์   โพธิ์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101389   นายศรายุทธ์   เอี่ยมอุไร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101392   นายศิรวิทย์   หาญณรงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101397   นายศุภชัย   ชมเชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101398   นายศุภเดช   เดชคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101400   นายศุภวิชญ์   เชิดชูธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101403   นายสิรวิชญ์   เกิดชนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101406   นางสาวสุวลักษณ์   ดีเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101407   นายอดิศร   ปวนยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101408   นายอติเทพ   ปักสังคะเณย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101409   นายอธิศ   ฟองไข่มุกข์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101412   นายอิทธิราช   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101413   นายเอื้ออังกูร   จันทร์ชมภู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101414   นายจิตติพัฒน์   สนม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101415   นางสาวปรียาภรณ์   อัครคชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504102301   นางสาวกนกวรรณ   อภัยรุณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102322   นายธราเทพ   พาลี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102351   นางสาวศศิธร   ภูมิเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102352   นางสาวศุรดา   แซ่มิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102358   นางสาวอภิชญา   พานแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 1ชั่วโมง
6504103302   นางสาวกัญญ์วรา   ทรวงแก้ว : เคมี 1ชั่วโมง
6504103303   นางสาวกัญญารัตน์   เพชรสุข : เคมี 1ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504106326   นายชนกานต์   กองเย็น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106349   นายทรงพล   คำวงศ์ษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106350   นายธนกฤต   เถายศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106352   นายธนกฤต   สุริยะศร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106358   นายธีรพล   สุขห้วยพระ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106386   นายภาณุวัฒน์   คะชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504108309   นายเทพฤทธิ์   จาง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101367   นายธนนันท์   ศรีธนสาร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101412   นางสาวพรนัชชา   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศ