ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102431   นางสาววทันยา   สมโภชน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6209101344   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101419   นางสาวอภิชญา   ข้าวหอมหาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101414   นางสาวสุธิดา   ประชุมรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102307   นางสาวเฌอร์รี   เรซาเบกี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314101304   นายกรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101395   นางสาววิลาสินี   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101416   นางสาวอมรรัตน์   ผ่องทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6318102384   นายพัทธดลย์   นาคมณี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102388   นางสาวพิรยาพร   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105373   นางสาวณัชชาวีณ์   อภิพรบุญญพัฒน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101341   นางสาวรินรดา   ทองคุณธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101384   นายณัฐวุฒิ   สามฉิมโฉม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102318   นายฐิติวุฒน์   เลิศศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101327   นางสาวจันทร์จิรา   ไชยศรีฮาด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501122035   นายพุทธิ   ยังสนิท : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6504102331   นางสาวปวิชยา   บานเย็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504106354   นายธนภัทร   สิริประภาสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6504106433   นางสาววราลักษณ์   เชียงชุม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105394   นายพิทยากร   โทศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101495   นางสาวยุบลวรรณ   ฉันกระโทก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506104401   นายเพชรรัตน์   เพชรแพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506105004   นายโกวิทย์   แสงขำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105048   นางสาวอัมพวัน   พันธ์ศรี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6509101301   นางสาวกมลชนก   ปิติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101407   นางสาวอัญชสา   รุ่งเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101370   นางสาวธนภร   หอมสิงห์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101373   นายธาดา   อุทัยนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101396   นายปวริศร์   เจียมมานะสมบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101423   นายภูบดินทร์   พงศ์อภิรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101428   นายยศพัฒน์   ทิพย์จินดาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101476   นายสุวภัทร   เหม็นชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514102304   นางสาวกนกวรรณ   น่วมภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102370   นายตันติกร   นิชิจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102435   นางสาวภาณิชา   นันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102503   นายเอื้ออังกูร   ทองงาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6518102019   นางสาวเดือนเพ็ญ   ดอยคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102072   นางสาวสรวงสวรรค์   นาคยุติ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102088   นางสาวปพัชญา   สุทธา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102314   นายกฤษนัย   จมเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102378   นางสาวณัฏฐนัญญา   นาใต้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102390   นายณัฐวรรต   อาภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102428   นางสาวนิชาภา   ปะละใจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102482   นายภานุพงศ์   มณีโชติ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102576   นางสาวอรรัมภา   สุขศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6522101338   นายชลธาร   สุขพลอย : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101367   นายธีระชัย   บุตรมงคล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6522101368   นายนพกร   พร้อมวงษ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6530101313   นางสาวฐิตินันท์   แดงติ๊บ : พยาบาล 6ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 6ชั่วโมง