ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126553   นางสาวสุนันทา   นาคกล่ำ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126555   นางสาวสุพรรณิการ์   ศรีบุญเรือง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126556   นางสาวสุภิญญา   แป้นห้วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126560   นางสาวสุวรินทร์ญา   บุญคุ้มนำทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง