ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6501126595   นายวีรภัทร   แทนสอน : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101349   นางสาวฐนิชา   หน่อคำ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101424   นางสาวพิมชนก   สมัยกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6506103305   นางสาวกมลวรรณ   ขาวเรือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6506103308   นางสาวกัญญาณัฐ   รุ่นแรก : บัญชี 2ชั่วโมง
6506103438   นางสาวเมธาวี   เกตุทอง : บัญชี 2ชั่วโมง
6506103439   นางสาวยุพเรศ   ทองคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6506104308   นางสาวเกวลิน   จายโจง : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6506105026   นางสาวพรชิตา   พุ้ยศิริ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง