ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102315   นายชาติไทย   ปู่แก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102413   นายปิยะ   ขันบันลังค์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง