ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6207101305   นายไรวินทร์   มุขประเสริฐ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207101306   นางสาวอาภัสรา   อุดมรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6207103301   นางสาวชนิกานต์   โกติกุล : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6207103304   นายปณชัย   อาษาจิต : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6207104305   นายธนพนธ์   วิศวเมธี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104306   นางสาวธัญญาลักษณ์   มารมย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104307   นางสาวนิตยา   ทิศกองราช : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104308   นางสาวพรรณยุพา   ทรัพย์เมือง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104309   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขะปุณพันธ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104310   นางสาวเพ็ญรุ้ง   มั่นการดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104312   นางสาวมลฤดี   แซ่ติ้น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104313   นางสาวศุภาวัลย์   มีบัว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104316   นางสาวอรอุมา   นาคเป้า : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207104317   นายอัษฎาพร   ภู่สันติสัมพันธ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6207107304   นายธีรภัทร์   เปาอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107306   นางสาวปภาฎา   แขวงเมฆ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107307   นายพลวัต   สืบขจร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107308   นายพัชรพล   เพ็งสกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107310   นางสาวมลธิชา   สีพูแพน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207107312   นางสาวสุชาดา   วิบุลศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6207108302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปราณพานิชกิจ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108305   นายณภัทร   ดำนิล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108307   นางสาวณัฏฐกานต์   ทองคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108310   นายธวัชชัย   ขนอม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108312   นายธีรศักดิ์   พรมจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108314   นายนนทนันท์   พันธ์ทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108318   นายสรจักร   ฐินะกุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108319   นางสาวสิริวรรณ   พรหมเมศร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6207108320   นางสาวสุมิตรา   มณีโชติ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307101002   นายอัษฎาวุธ   มีเเก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101304   นายณัฐพร   หอกแสง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101307   นางสาวธัญญลักษณ์   อินทรคง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101309   นายวรกานต์   ชื่นอารมย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101310   นายศุภกิจ   สรรพากร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101312   นายสรศักดิ์   เชื้อบ่อคา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101314   นายอภิรักษ์   รอดเจริญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101318   นายกริชวัชร์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307104301   นางสาวณัญญารัตน์   รัตนะ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104302   นางสาวพรนภา   อินทร์อ่อน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307104304   นางสาวทิพวัลย์   พุ่มขจร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6307107301   นายเกียรติศักดิ์   ศิริพรหม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107302   นายเฉลิมชัย   มีแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107303   นายณัฐปพน   เย็นบ้านควน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107304   นางสาวธิดารัตน์   รัตนะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107305   นางสาวนฤมล   ชูเพ็ชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107309   นายวีรชัย   ขาวอ่อน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107310   นางสาวศศิธร   สินนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107311   นายอภิสิทธิ์   สินประสงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107313   นายกันตวิชญ์   นุชนิยม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307107315   นายรวิชญ์   สุวรรณชาตรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6307108301   นายเจษฎา   ตุลา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108302   นางสาวฐนิดา   นาคเพชร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108303   นายธนพัฒน์   ทวยนาค : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108304   นายธนายุทธ   พรหมหิตาทร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108305   นายภานุวัฒน์   สิทธิพล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108306   นางสาวอรญา   ชุมแสง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108307   นางสาวอารยา   อุดมรัตน์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6307108308   นางสาวพิมพิชญา   กลมแป้น : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407101001   นายกิตติพงศ์   ศรีสวนแก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101002   นายธนกิจ   เพลินจิตต์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101003   นายภัทรพล   ชะริทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101302   นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์จันทร์มณี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101303   นายณัฐวุฒิ   เพ็ชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101304   นายธนธรณ์   ภาคีศิล : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101305   นายพีรพล   ท้วมศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101307   นางสาวกิ่งกาญจนา   ศรีสวัสดิ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101309   นายธีรภัทร   กาฬรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101310   นายปริวัฒน์   ไชยสะอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101311   นายหฤษฎ์   ภัทราพรนันท์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407101313   นางสาวนันทนา   คำงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6407103001   นางสาวจิราวรรณ   หลานไทย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103002   นางเจริญรัตน์   ปรกติ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103003   นางสาวเทวิกา   กล้าสู้ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103004   นางสาวพินธุอร   นิลนคร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103005   นางสาวลัดดาวรรณ   กาญจนนิยม : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103006   นางสาวสุธาสินี   ชื่นชวน : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103007   นางสาวเสาวลักษณ์   ไอยราพัฒนา : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103008   นางสาวหทัยพร   จีนประชา : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103009   นางสาวอรอุมา   เศวตเวช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407103010   นางสาวอุมาภรณ์   ชื่นชวน : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6407104001   นางสาวจันทร์วลัย   อ่อนชาติ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104002   นางสาวจุฑาภรณ์   บัวทิพย์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104003   นางสาวชุตินันท์   ทิพย์สุขุม : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104004   นางสาวปัญญาพร   นาศรี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104005   นางสาวพัชรี   ลุ่งกี่ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104006   นางสาวศิรภัสสร   บูก้ง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104007   นางสาวศิริขวัญ   ยิ่งประดิษฐ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104008   นางสาวสุภาวดี   อบอุ่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104009   นางสาวอภิญญา   สุวรรณรักษ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104010   นางสาวอรอุมา   ริมเขต : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104011   นางสาวอรัญญา   นิลบวร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104012   นางสาวธันย์ชนก   กิจทนิน : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104013   นางสาววิริยา   วงษา : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104301   นางสาวกมลวรรณ   ภักดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104302   นางสาวนันท์นภัส   เต็งทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104303   นางสาวอมรรัตน์   คงมั่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407104307   นายภาณุชาติ   จันทร์แสงทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6407107001   นายกิตติบดี   สำเนียงหวาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107002   นางสาวปราณี   โพธิ์อาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107003   นายคงกพัน   เหล่าชรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107004   นางสาวชลิดา   วิริยะพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107007   นายอับดุลฮาซัน   ยะโกะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107009   นายฮัมดัน   ดือราแม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107302   นายคณิน   วงศ์บุตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107303   นางสาวจินดาลักษณ์   ไชยเสนาะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107304   นายธนาวุฒิ   นาคกล่อม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107307   นายภูมิธรรม   โพธิชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107308   นางสาวสิริยากร   ใกล้ชิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107311   นางสาวญาตาวี   ศักดิ์แก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407107312   นายศศิเดช   สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6407108001   นางสาวกมลเนตร   แก้วสุวรรณ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108002   นางสาวจรรยา   เกษแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108004   นายทะนุ   รัญจวน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108005   นายธวัช   เกษแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108006   นายธัญยพงศ์   เกษสถิตย์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108007   นางสาวปภัชญา   ศรีโกศล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108009   นางสาวรสมารินทร์   บุญเนือง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108010   นายวิรัตน์   พรหมเพชร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108011   นายศุภชัย   เกษแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108012   นายสุกิต   เกษแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108013   นางสาวสุนิษา   ทับทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108014   นางสาวสุมลวัลย์   บุญมี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108016   นายไชยรินทร์   พุ่มทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108017   นางณัฐกานต์   จันทร์อุ่น : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108018   นายธานินทร์   เพชรทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108019   นางสาวภิญญดา   พิณวานิช : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108020   นางสาววรรณิษา   แตงโท : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108022   นายวัชรพงษ์   บริสุทธิ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108024   นายองอาจ   ศรีศุภโชค : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108025   นายอำนาจ   ธนสาร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108028   นางสาววันวิสา   เคณาภูมิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108029   นางสาวกิตติมา   ปานพรหม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108030   นางสาวสิริรัตน์   สุบการี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108031   นางสุจิรา รอดเกิด   โปยิ้ม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108032   นางสาวสุมาลี   สมพงษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108302   นางสาวณัฐฐา   มีกมล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108303   นางสาวณัฐธิดา   เยลค์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108304   นายทวี   ช่างทำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108306   นางสาวภัทราภรณ์   สายแวว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108314   นายศักรินทร์   พุทธรักษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108316   นางสาวอรดา   สมหวัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108317   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์เทพ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108319   นายอชิตพล   เชื้อแดงดี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507101001   นายกฤษดา   รอดอินทร์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101002   นายจิระพงศ์   วงษ์พินิจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101003   นายเจนณรงค์   พรหมครวญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101004   นายชัยพล   ศรีสมบัติ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101005   นายณัฐกาญจน์   อินตัน : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101006   นายทวิช   บุญร่ม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101007   นายพีระพงศ์   แน่นหนา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101008   นายธนกฤต   สุขทองแท้ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101009   นายติณณภพ   ลิมป์รัชดาวงศ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101010   นายอัษฎา   ปาโหด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101011   นายสุทธิชัย   ทองคำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101012   นายสุพัฒนพงษ์   รอดสงค์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101301   นางสาวขวัญชนก   ลือหล้า : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101302   นางสาวจิรวดี   บุญจร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101303   นายณัฐวุฒิ   อินทรสุวรรณ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101304   นายธนชัย   สุถิพรรณ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101305   นายธนิกศร   คงจันทร์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101306   นายธรรมปนาท   จับใจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101307   นางสาวนวพร   ลิ่มหวี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101308   นายนัฐฐนนร์   พรหมสุวรรณ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101309   นางสาวนุสรา   จินดาศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101310   นายบุญฤทธิ์   แก้วถนอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101311   นายพงศธร   ปานทิพย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101312   นายภูริภัทร   แซ่อ๋อง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101313   นายรัฐคุณ   สุขเอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101314   นางสาวศศิธร   สัสดีเมือง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101315   นายสุกฤษฎ์   ภุมมิต : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101316   นางสาวสุธางศุ์รัตน์   คงเย็น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101317   นางสาวสุธิตา   พรมวิเชียร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101318   นางสาวอนัญญา   เนียมหอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101319   นายอภิวัฒน์   การะกันต์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101320   นายอัฐกร   ตั้งสุกุล : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101321   นายเด่นสุทธิ   บุญศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507101322   นายเชาวนนท์   เหมทานนท์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6507103001   นางสาวณัฐกฤตา   นันทกสิกร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103002   นางสาวนันทิชา   กาลประชิด : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103003   นางสุภาวดี   มีหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103004   นางอิงอร   รอดบัวทอง : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103005   นางสาวจิราภรณ์   แซ่เตียว : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103006   นางสาวจุฑารัตน์   ชยนวกุล : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103007   นางสาวพชรพรพรรณ   เพชรสงค์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103008   นายภูมิภัทร   นิลวดี : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103009   นายแสน   สุขสกาวผ่อง : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103010   นายธนวิชญ์   กังแฮ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103011   นางสาวนงรัตน์   หอมเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507103012   นางสาวจุฑามาศ   คำสิงห์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6507104001   นางสาวนัสรีน   น้ำใส : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104002   นายภาณุพงค์   สุทธิกรณ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104004   นางสาวสุธาทิพย์   อิ่มจิตร : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104301   นางสาวชมพูนุช   นาครอด : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104302   นายธนวัฒน์   อ่อนแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507104304   นางสาวจินดาพร   สละชั่ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6507107001   นายกุญชเดช   บุญเพ็ญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107002   นายธนพล   ภูมิวัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107003   นางสาวนิศากร   โสภณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107004   นางสาวบาษิตา   หมัดอาหลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107005   นายพีรพัฒน์   ม่วงสวย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107007   นางสาวอารีนา   อามะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107301   นายคณาธิป   สุนทรพัฒน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107302   นายณรงค์ศักดิ์   อินทวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107303   นางสาวณิชนันทน์   จันทร์สม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107304   นายธีรศักดิ์   สมัญญา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107305   นายนครินทร์   ชูมณี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107306   นายนาดิร   หมาดดาเร๊ะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107307   นางสาวพีรวรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107308   นายวุฒิชัย   จัดภัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107309   นายสรชัย   จอมเผือก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107310   นายอนันตคีย์   ศรีพิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107311   นายเอกภาพ   หลังเกต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107312   นายฮัสซาน   รอสูน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107313   นายพันทิวัตถ์   ซุ้นฮ้อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107314   นายโมไณญ์   เกศเรือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107315   นางสาวศศิชา   วิทูรพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507107316   นายชิตษณุพงศ์   พากเพียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6507108001   นายทรงพล   สารีเรือง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108002   นางสาวประกายมาส   รักขาว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108004   นายวิทยา   ยาสิน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108005   นายศิธา   วงศ์วรพรรณ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108006   นายสิทธิพงศ์   ม่วงแดง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108007   นายอภิชาติ   มณีโสภา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108008   นางสาวจุฑาทิพย์   วัชระเมธากุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108009   นายไตรรงค์   เลิศไกร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108010   นายนพรัตน์   สังปริเมน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108011   นายบุญมี   สวาสดิ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108012   นายพงศ์พล   จันทระฆัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108013   นายมนัสชนะพล   คงน้ำจืด : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108014   นายสนั่น   ดวงมณี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108015   นางสาวสุจิตรา   ขันทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108016   นางสาวสุพรรษา   เสวตบุตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108017   นางสาวหนึ่งธิดา   จงเจริญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108018   นายอรุณ   อภิรักษ์วรากร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108019   นายสุพล   เอี้ยวตระกูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108021   นายจิรวรรษ   วัฒนประดิษฐ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108022   นางสาวกานต์นภัส   แก้วคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108023   นางสาวฮาจีร๊ะ   เตบสัน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108301   นางสาวกชพรรณ   ขำอนันต์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108302   นายเฉลิมพงษ์   รุ่มจิตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108303   นางสาวณัฐณิชา   ชำนาญเรือ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108304   นายณัฐวุฒิ   หมื่นลาง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108305   นายธนพล   บุญมา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108306   นายธนวัฒน์   ภิญโญภาพ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108307   นางสาวนภัสราภรณ์   พยัคฆ์ฤทธิ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108308   นางสาวนวนันทน์   เรืองดิษฐ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108309   นายนันทกานต์   ปัจฉิมมา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108311   นางสาวเบญจมาศ   สุภาวษี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108312   นางสาวปนัดดา   ภูมิระวิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108313   นางสาวประกายทิพย์   เสียงเลิศ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108314   นางสาวมุทิตา   เสียมไหม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108315   นางสาววรกานต์   โรยสุวรรณ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108316   นางสาวสุปรียา   ชูพูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108317   นางสาวอติกานต์   เรืองนาม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108318   นางสาวอรวรรณ   สัสดีเหมาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108319   นางสาวกนกพร   ลั่นคีรี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108320   นางสาวประภัสศร   สอนเปีย : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108321   นางสาวพรชนก   ใจมูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108323   นางสาวแสงตะวัน   กล้าหาญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6507108324   นางสาวพัชชา   ย้อยไชยา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง