ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6214101358   นายศิรากร   เครือพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102321   นางสาวชวนพิศ   ก๋าวินจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102323   นางสาวโชติกา   ภูพวก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102326   นางสาวณิชกานต์   เก้าสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102327   นางสาวณิชนันทน์   สุภกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102329   นางสาวเดือนฉาย   ลุงโซ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102332   นางสาวธนพร   เกษโสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102352   นางสาวปิ่นปินัทธ์   เครือสนิท : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102354   นางสาวปิยะธิดา   สันตะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102370   นางสาวรจนา   สองแกะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101335   นายเมธาวี   พังยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102333   นายฐิตินัยน์   ดีใส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102337   นางสาวณัชชา   คงกล่ำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102342   นายณัฐชนนท์   บุญประเสริฐ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102354   นายธนภัทร   ไชยลังการ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102355   นายธวัชชัย   มาลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102404   นางสาวมนัสชนก   เสริมศักดิ์วรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102432   นางสาววีรดา   นิถาทานัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102437   นางสาวศศลักษณ์   เรือนใจแก่น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102452   นางสาวสุพัตรา   เพ็งหมู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง