ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206101432   นางสาวชลธิชา   เครือเทพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6304101312   นายคฑาวุธ   พลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101361   นายวรเชษฐ์   บารมี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101335   นางสาวณัฐวดี   ผาสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 6ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314101439   นางสาวเสาวภา   แก้วมาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6315123304   นายจักรพงศ์   ลินใจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404102302   นายจรัญ   เตชะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6404102310   นายพงศ์พิสุทธิ์   เนียมใย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6404102325   นางสาวเสาวลักษณ์   บัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6406102390   นางสาวขวัญชนก   คำเรือน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
6409101049   นางสาวศรีพร   น้อยสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6422101424   นางสาวพิชญาพร   โคตรแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6503101344   นางสาวมัตติกา   ทิตย์วัลลี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6503103333   นางสาวณัฐณิชา   เอี้ยงใจดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105465   นางสาวอักษราภัค   กิติลังการ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101488   นางสาวมะลิวรรณ   วงศ์ษา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101511   นางสาววรสา   สิริโชคทวีกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102483   นางสาวพรชิตา   หาระภูมิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102603   นางสาวสุมิตรา   พิณนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104330   นางสาวชยาภรณ์   คำมหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101012   นางสาวธมลวรรณ   แสนสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512107319   นางสาวพรทิพย์   ปัจจนา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6515123338   นายยอดทอง   สุนทรรัตนวงศ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6515123349   นายศุภกฤต   ดำคลองตัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6515123362   นายณัฐยศ   เสนวรรณะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6518102373   นางสาวณภัสสรณ์   อิ่นแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102393   นางสาวณิชกานต์   แสงโสภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6522101385   นายประภากร   ยาสมุทร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6522101386   นางสาวปรางวลัย   วิใจยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522101389   นางสาวปาริชาต   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6522101395   นางสาวพัชรา   จ๊ะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6522101405   นางสาวพิยดา   จันทรอด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522101411   นางสาวแพรววิกา   น้อยลูน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6522101445   นางสาวศิรินภา   เพ็ชรจำรัส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522101446   นางสาวศิริภัสสร   นางงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6522101447   นางสาวศิริวรัญญา   พูลสุขเสริม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6522102004   นางสาวณัฐวรรณ   เห็นดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522102005   นายณัฐวุฒิ   แสนโบราณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522102010   นายพีรพัฒน์   บดีรัฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522102012   นางสาววิยะดา   สุวรรณชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522102015   นางสาวศยามน   กุลปรียาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6522102016   นางสาวศศิวิภา   สุทนต์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง