ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6115123406   นางสาวอัญชิสา   คงวล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6201125326   นางสาวนิรชา   สุขพระนพรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102382   นางสาวศิริพร   นวลละออง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102385   นางสาวหวันยิหวา   ปาลี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101333   นางสาวธนภรณ์   พึ่งแพง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105367   นายแสงชัย   อนุดีเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105389   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103386   นางสาววริสรา   ชุมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 1ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123304   นายจักรพงศ์   ลินใจ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123315   นายธีรภัทร   วงค์ษา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123341   นายอิทธิพัทธ์   กัญมะใจ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102399   นางสาวยลดา   คล้ายสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101333   นางสาวณัฐธยาน์   ปวงคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6322101339   นางสาวณิชารีย์   ปรีชารัมย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101347   นางสาวธัญญลักษณ์   พรมตัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101405   นางสาววิวิศนา   กุลชา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101419   นางสาวเสาวลักษณ์   บังหมัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101037   นายนิรุต   เรืองอร่าม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6404107301   นางสาวขวัญชนก   หิมรัตน์ : นวัตกรรมวัสดุ 1ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101412   นางสาวอาภารัตน์   พงษ์รูป : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101421   นายกฤษณะ   หิมสุภาพ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105303   นางสาวกัลยารัตน์   แก้วสุวาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105305   นางสาวจารุพัสตร์   อุดไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105313   นางสาวณัฐกฤตา   อะกะเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105314   นางสาวณัฐนรี   ไชยพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105316   นายธรณ์เทพ   จองหนัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105332   นายภาสกร   รัตนสาลี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105345   นางสาววรินทร์พร   ภุมรินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105346   นางสาววาสิณี   สายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105381   นางสาวปรานวรี   วินมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105407   นางสาวอริสา   ยอดเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101015   นางสาวภัชราภรณ์   รุณทะจักร์ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101301   นางสาวแจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101311   นางสาวเกษราภรณ์   เป็งวันทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101371   นางสาวบัณฑิตา   แก้วยศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101447   นางสาวขวัญจิรา   บัวเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101466   นายทัตพงศ์   ขุนฤทธิ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102309   นางสาวจันทร์จิรา   ปฏิภาคนิมิต : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนแจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103006   นางสาวกรรณิการ์   น้อยปวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103034   นางสาวณัฐวดี   ศรีสุข : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103053   นางสาวปิยามาส   ดาโส : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103328   นางสาวเปรมฤทัย   คะณีวัน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103344   นางสาวศศิมาภรณ์   มูลศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103353   นางสาวสุทธิดา   แฮตุ้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103398   นางสาวณัฐวรา   วันเพ็ญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103415   นางสาวปิยวรรณ   จันติลา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103426   นายเพชรแท้   แซ่เอี้ยว : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103431   นางสาวรัญชิดา   ศรีมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103436   นางสาววัลย์รวี   ทองประสงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106325   นางสาววาสนา   ยี่ปา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106338   นางสาวดาว   บุญมี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6408109307   นายธนพล   ช้างน้ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6408109316   นายอัศม์เดช   เต่าหลำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6409101005   นางสาวกัญญ์ฐญาณ์   วีรศุภชัยภัทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101007   นางสาวกุลธิดา   รวมรีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101013   นางสาวซัลมา   กสิวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101017   นางสาวณุกานดา   ถิรสถิตพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101027   นางสาวนิตยา   สีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101029   นางสาวปรางทิพย์   แทวกระโทก : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101031   นางสาวพรวิสา   วงศ์จีนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101032   นางสาวพัชราภา   จาวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101065   นางสาวอารี   สุขแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101077   นายพงศ์ภัค   แซ่หล่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101078   นางสาวพรสุดา   รัตนขวัญเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 1ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102310   นางสาวจิราพร   บุญปาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102341   นายวีรพัฒน์   รัตพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102386   นางสาวณิชนันทน์   จันทศร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102395   นางสาวธัชณภัค   ขัดผาบ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123302   นายกนกภัณฑ์   สีมา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123303   นายกิตติพงษ์   เขื่อนเพชร : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123306   นายจิรวัฒน์   สีนวลเขียว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123315   นางสาวชัญญานุช   ช่างงาน : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123316   นางสาวณัฐวรรณ   ฟักเจริญ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123318   นายธนบดี   ดำนิล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123319   นายธนวัฒน์   ติเยาว์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123321   นายธีรภัทร์   มะโนเรือง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123322   นางสาวเพ็ญนภา   มั่งปริก : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123324   นายภรดร   น้ำสงค์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123325   นายภราดร   ลุงช้อย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123326   นายภัทรชนน   สมหวัง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123329   นายภีรภัสฐ์   ลี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123332   นายรณฤทธิ์   ยาสาร : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123333   นายวศิน   อารีย์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123337   นางสาวศิริวรรณ   ฟักสุวรรณ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123341   นางสาวสุชัญญา   ศรีพานิช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123342   นายสุริยัน   คำดี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123352   นางสาวนัฐกานต์   จูกลาง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123353   นางสาวประทานพร   ดวงเทพ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123355   นายพณพล   คงจันทร์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123357   นางสาวภัทรวดี   ศรีเดช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123360   นายวาทิต   ฉัตรฐาปนา : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123362   นายสมชาย   เกียรขจร : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123364   นายอภิวัฒน์   ซื่อตรง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123368   นางสาวชนิกานต์   กาวิโล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415124035   นายนำพล   ปิ่นคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124036   นายนิพิฐพงษ์   ไชยเดช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124062   นางสาวสาวิตรี   สินจ้าง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124113   นายพุทธิชาต   ราศรีสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102442   นางสาวธัญญารัตน์   เทพศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102476   นางสาววิศัลย์ศยา   เตชะพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102486   นางสาวอรปรีญา   ภาษี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101304   นางสาวกฤติมา   เขียวป้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101356   นางสาวณัฐพร   อินหล่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101364   นายธนภัทร   แน่นอุดร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101393   นางสาวนันทิดา   สืบสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101397   นางสาวเนตรนภา   สวนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101406   นางสาวประติมากร   กางทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101407   นายปรัชญา   บุญระชัยสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101413   นางสาวปิยวรรณ   หลีพันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101429   นางสาวพิมพ์ญาดา   สุธรรมวรไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101506   นางสาวอนงค์นุช   ขำเขียว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101510   นางสาวอภิรดี   ตามชู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101512   นางสาวอภิษฐา   ปันสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101520   นางสาวอาณัฎธยา   เวชวิกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101550   นางสาวสุภมาศ   คำปัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101555   นายอิทธิพล   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102005   นายโชติกานต์   ป้อปาลี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102017   นายอรัณย์ธรรม   อินทสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103014   นายชินพัทธ์   จันทมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103015   นายชินวัตร   หึกขุนทด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103020   นายถามวัต   แซ่เฮ่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103025   นางสาวพิมพ์ใจ   เภาศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103028   นายภูริพัฒน์   พรมมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103029   นางสาวรัตนาภร   นวลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103037   นางสาวสุพรรษา   จุมจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103038   นางสาวสุพัชราภรณ์   ษมาจิตทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103045   นายอาทิตย์   ทองกาญจนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102313   นางสาวกัลยากร   ภูชมศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102324   นางสาวคำเลือน   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122019   นายดิศพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123012   นายณัฐพล   ทรัพย์แก้วยอด : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123034   นางสาวศิริรัตน์   เรศร์คงธนวัฒน์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501125328   นางสาวประภาวรินทร์   ยอดพานทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126374   นายณัฐนันท์   เดโชชัยไกวัล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126398   นางสาวธัญชนก   สืบสาย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126399   นางสาวธัญญาณัฐ   ครุฑอินทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126420   นางสาวนันทิยา   แก้วพิกุล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126442   นางสาวปิยพร   ปัญญาฟอง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126447   นางสาวเปี่ยมทรัพย์   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126469   นายภัทราวุธ   จันทร์ชมภู : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126572   นายอนุรักษ์   จันเจือ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126584   นางสาวอารียา   เอี่ยมต่อ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126592   นางสาวศิรภัสสร   สุขสมพงษ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126595   นายวีรภัทร   แทนสอน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101312   นายชัยณรงค์   สัตย์ธรรม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101337   นางสาวพิจักขณา   กลิ่นพิพัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101338   นายภราดร   ละขะไพ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101341   นางสาวภัทรวรรณ   ขุนชนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102304   นางสาวจิณณพัต   วงษ์แดง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102325   นางสาวเปรมสินี   บัวแพ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102328   นางสาวพิมลพรรณ   บุญยืน : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102337   นางสาววิยะดา   ลุแอ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102342   นายสุวิชา   วรรณสุ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102349   นายศิราวัชร์   สุวรรณวัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103304   นางสาวกมลกาญจน์   ปัญญากาวิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103317   นายจิรชัย   อนุรักษ์ชนะชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103318   นางสาวจิรสุตา   แสงศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103327   นางสาวซูไฮลา   เจ๊ะการ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103328   นางสาวฐิติกานต์   หน่อแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103330   นางสาวฑิตยา   นาคปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103331   นางสาวณัฎฐณิชา   ทองปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103334   นางสาวณัฐทิตา   โปธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103340   นางสาวณิชกานต์   คำปัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103342   นายธนกรณ์   ทองธนะเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง