ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103336   นางสาวรุ่งฤดี   คำแดง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6305101308   นางสาวขวัญนภา   นิลพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101310   นายจรัณ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101330   นางสาวณัฏฐ์ชญา   ติ๊บใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101401   นายศิริชัย   ทวีศักดิ์บวรกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314103307   Miss Hu   Yuting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314103309   Mr. Yang   Sen : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319101301   Mr.Sokmanuth   Sorn : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6322101331   นางสาวณัฏฐณิชา   ปันกัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101387   นายระพีพัฒน์   กิมิเส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101391   นางสาวลลิตา   เปียงใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101415   นางสาวสุธิดา   งำเมืองตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101416   นางสาวสุมิตรา   สามัคคี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101418   นางสาวสุวิมล   เอกวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101427   นางสาวอริสรา   จำปาสัก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6401102383   นายบูรพา   รุ่งโรจน์ประชาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101454   นางสาวศิวพร   สิริวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101352   นายธีรพงษ์   ธรรมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101493   นายภัทรพล   เรือนปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406104304   นายฉันทัช   ศิริชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101349   นายวรพล   ศรีชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412106307   นายธีรเมธ   คำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123358   นายภูริ   ธิบุญเรือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415124045   นายมัทยาทิตย์   ขันคำกาศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102304   นายกิตติพิชญ์   มาตะพาน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419101001   นางสาวกุลธิดา   สรจักร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419101006   นายธันว์พันธุ์   ใจเสมอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6419103501   นายกฤษฎา   อ่วมจรยิ้ม : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101537   นายปฐมพงษ์   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102392   นางสาวธิดาวรรณ   ศรีคำบู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501122002   นางสาวกนกวรรณ   เรืองศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125340   นายสิรภัทร   เดือนดาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101317   นางสาวณัฐนีกรณ์   กุมารแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503102329   นายภัคพล   ทองใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503103345   นายธีรพงษ์   หอยตะคุ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103352   นางสาวปนิดา   ขาวขำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503104303   นางสาวชไมพร   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504101310   นายจักกาย   กระจ่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101347   นางสาวธันยพร   แซ่เท้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102304   นายกฤษณรักษ์   ทับผึ้ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102314   นางสาวชลธิชา   ภาโส : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102339   นางสาวภคพร   สุนทรแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103324   นางสาวพิมลมาศ   พลธุมาร : เคมี 3ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6504104312   นางสาวมัทนพร   วิญญาเงือก : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104315   นายอภิวัฒน์   จินดา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504106315   นางสาวจารุวรรณ   จะยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106399   นายวรกร   บ้านกระโทก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504107303   นายทศพล   โสท่าม่วง : นวัตกรรมวัสดุ 3ชั่วโมง
6504107308   นางสาวคุณัญญา   ทาสิงห์คำ : นวัตกรรมวัสดุ 3ชั่วโมง
6504108304   นางสาวชนัดดา   จันดาหาญ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108320   นายอธิราช   เยือกเย็น : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504109302   นางสาวศิโรรัตน์   มูลหล่อ : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6504109304   นายณัฐสิทธิ์   เจียวก๊ก : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101437   นายรัชชานนท์   เทพอักษร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101438   นางสาวรัชฎาพร   เพ็งคุ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105355   นายธรรมปพน   ริยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105368   นางสาวนฤมล   ขาวพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101306   นางสาวกนกพร   วงค์สมมะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101383   นายณัฐพล   ปิ่นทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102326   นางสาวกานต์สิรี   ศรีสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102363   นางสาวชาลิดา   ศรีปินตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103314   นางสาวขัติยาภรณ์   แก้ววรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103468   นางสาวศุภนิดา   พันธุ์วิไล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506105333   นายภูบดินทร์   เซี่ยงใช่ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105366   นางสาวโมนิก้า นพน้ำค้าง   มุ่งหมาย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506106311   นายญาณภัทร   แก้วประเสริฐ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106326   นางสาวธิญาดา   แก้วมูล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509102345   นายนภัสกร   กุยแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102403   นางสาวอารญา   เพ็ญนารา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102304   นายไกรสร   ลุงจิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512102317   นายรัชชานนท์   ตะลันกูล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102334   นางสาวกุลสตรี   ศรีพิทูลพาทย์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106323   นายพีรณัฐ   เนียมก้อน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512107308   นางสาวชุติมา   เที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107323   นายพุทธรดนย์   ศิลป์ภิรมย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6514101315   นางสาวเกตุญาดา   กันยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101354   นายณัฐนันทน์   ยอดคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123353   นายสุทธิภัทร   ตั้งมั่นดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123360   นางสาวชิชา   ชิตนากรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515124026   นายนวพล   เขตวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515125059   นายสหรัฐ   แพรแก้ว : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125063   นายอนุชิต   บุญธรรม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6516001314   นางสาวศิริรัตน์   ชมชื่น : ไม่ระบุ 3ชั่วโมง
6516001322   นายสรทร   ธรรมปัญญา : ไม่ระบุ 3ชั่วโมง
6518102308   นายกรภัทร   อินยศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519101318   นายวีระพงษ์   วราชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519102506   นายชวลิต   หลวงอี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102523   นางสาวลักษิกา   เมณฑ์กูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101336   นางสาวชนิตา   จันทร์ฉนวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6530101301   นางสาวกนิษฐา   ราชชมภู : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101345   นายศุภกร   ดวงจันทอง : พยาบาล 3ชั่วโมง