ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101306   นายกิตติศักดิ์   ไชยมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101307   นางสาวเกศรากาญจณ์   จินาติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101308   นางสาวขวัญนภา   นิลพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101310   นายจรัณ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101316   นางสาวเจริญขวัญณ์   ภัสสิญาพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101317   นายเจษฎา   พ่อชมภู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101328   นางสาวณฐมณ   ป้อมเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101331   นางสาวณัฐธิดา   ด้วงวิเศษ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101334   นางสาวณัฐลินี   อุราแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101336   นายณัฐวุฒิ   รติกาญจนสุขกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101337   นายดิศรณ์   เจริญแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101354   นายนันทวัฒน์   เครือทราย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101355   นายปกรณ์   สิงห์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101361   นางสาวปาจรีย์   จะแจ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101382   นายภาครินท์   พนมนิเวศน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101383   นายภานุเดช   กองวี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101399   นางสาวศศิกานต์   ฟักแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101400   นางสาวศศิวิมล   สุจาแสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101401   นายศิริชัย   ทวีศักดิ์บวรกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101408   นายสิริวัฒน์   เลิศธนวิรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101411   นางสาวสุพิชชา   บัวพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101416   นายอธิบดี   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105302   นายกานภวินท์   แก้วใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105303   นางสาวกุลรัตน์   เชื้อติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105307   นายคณรัฐ   ชื่นรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105317   นางสาวฐิตาพร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105325   นางสาวธรรมารัตน์   ขำขจร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105327   นายธีรโชติ   ธรรมตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105333   นางสาวหนึ่งกมล   พังแสงสุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105338   นางสาวผกามาศ   ไววาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105339   นางสาวพรนัชชา   วิภาสธวัช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105341   นางสาวพัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105346   นางสาวรักตกันท์   กาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105350   นายวรินทร์   คำมุลนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105353   นางสาวศรัญญา   ลีกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105354   นางสาวศิริรัตน์   โรงคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105356   นางสาวสลิลทิพย์   โล๊ะกาแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105357   นางสาวสายชล   ประพฤติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105362   นางสาวสุชาดา   ช้างดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105364   นางสาวสุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105384   นายภูมิศักดิ์   หารสุโพธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105392   นายรอซีดี   ดอล๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101301   นางสาวกชมล   อินต๊ะบุญมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101302   นางสาวกนกพร   จินดาแจ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101303   นางสาวกนกพร   แดงประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101306   นางสาวกมลวรรณ   รัตมาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101307   นางสาวกมลวรรณ   แสงฝ้าย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101308   นายกฤตัชญ์   แก้วสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101309   นายกฤษฎา   รัตนชัยทิพยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101310   นายก้องภพ   เขตฝั้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101311   นางสาวกัญญาณัฐ   ดอนสนธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101313   นางสาวกัญญารัตน์   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101314   นางสาวกัญญารัตน์   สุธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101315   นางสาวกัญญาวัชร   สุภชัยเลิศสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101316   นางสาวกันต์กนิษฐ์   กรายวงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101317   นางสาวกิตติดาวัลล์   ปิงกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101318   นายกิตติพนธ์   ตันปิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101319   นายกิตติพัทธ์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101320   นางสาวกุลภัสสรณ์   พรมเสนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101321   นางสาวเกศิณี   แก้วทุ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101322   นางสาวปภัสร์ลภัส   นามเกิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101323   นางสาวขวัญชนก   ทับโนนทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101325   นางสาวจรัสศรี   คุ้มวงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101326   นางสาวจารุวรรณ   นาคสอิ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101327   นางสาวจารุวรรณ   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101328   นางสาวจิรภิญญา   ขันทรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101329   นายจิรวัฒน์   สามศรีโพธิ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101330   นางสาวจิรัชญา   จิรังการ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101333   นางสาวจุไรรัตน์   ชื่นใจดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101334   นางสาวจุลจิตต์   วงค์พรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101335   นายเจษฎากร   ปุ๊ดทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101336   นางสาวชนกชนม์   ยาสมุทร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101337   นางสาวชนกภัทร์   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101338   นายชนกันต์   เชาว์ช่างเหล็ก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101341   นางสาวชลดา   ทองใจดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101342   นางสาวชลธิชา   สล่าปัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101344   นางสาวชัชฎาภรณ์   แสงสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101346   นายชิติพัทธิ์   จันทร์สุรินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101347   นางสาวญาณิศา   จำนงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101348   นางสาวญาดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101349   นางสาวฐนิชา   หน่อคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101351   นายณพงศ์   จรูญภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101352   นางสาวณัฏฐนันท์   จันทร์หวาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101355   นายณัฐพงศ์   เกษรเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101356   นายณัฐพงศ์   หวามาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101357   นางสาวณัฐสุดา   กังวาฬ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101359   นางสาวดวงสมร   เยื่อใย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101360   นายเดชาวัต   เพชรอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101362   นายทรรศกร   โพธิ์งาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101363   นายเทพทัต   ปัญญามูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101364   นายธนกร   วงค์ดาราวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101365   นายธนโชติ   นาคนายม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101366   นายธนดล   ไชยธิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101367   นายธนนันท์   ศรีธนสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101368   นายธนวัฒน์   พนาลัยสีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101370   นางสาวธนัชชา   โอดปะละ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101371   นางสาวธนัญญา   ฝ้ายขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101372   นายธนา   วงศ์ประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101373   นางสาวธนาพร   รักษาราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101375   นางสาวธมนวรรณ   ปิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101376   นางสาวธัญชนก   แซ่ลิ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101377   นางสาวธันย์ชนก   อาญาเรือน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101379   นายธีรพัฒน์   สระทองพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101380   นางสาวนพบุรีรัตน์   ดีด้วยชาติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101381   นางสาวนภัสสร   ตาก่ำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101382   นายนราธิป   ศิริรจน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101383   นางสาวนลินทิพย์   กฤษฎาจิรวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101384   นางสาวนลินทิพย์   สลามทอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101385   นางสาวนันฐิกรานต์   แก้วมีศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101386   นายนันทวัฒน์   บุญกระสิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101387   นายนันธวัฒน์   จวบโชค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101388   นางสาวนาถวลี   กาญจนสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101389   นางสาวนิโคล   ผามั่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101390   นายนิติกร   ทาปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101391   นางสาวนิติยา   มโนราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101392   นายนิมิต   ประวัติงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101393   นางสาวนิศารัตน์   ไชยคำแดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101394   นายเนติรัฐ   วิชัยยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101395   นายบวรลักษณ์   อ่อนสุระทุม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101396   นางสาวบุณยานุช   มะโนธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101397   นางสาวบุษกร   จันทร์สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101398   นางสาวบุษกร   เพชรคีรีรัฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101399   นายปฏิภาณ   จำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101400   นายปฏิภาณ   พรหมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101401   นางสาวปฏิมาพร   ปองยิ่งยศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101402   นายปรัตฐกร   สีตาบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101403   นางสาวปราณปรียา   วงษ์เที่ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101404   นางสาวปลายฟ้า   คงแหลม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101406   นางสาวปาลิตา   ทองด้วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101407   นายปิยพนธ์   มั่งมณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101409   นางสาวเปรมสุดา   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101410   นายพงษ์รวี   หวังสาสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101411   นายพชร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101412   นางสาวพรนัชชา   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101413   นางสาวพรรณิภา   เตาวโต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101414   นายพฤฒภณ   ตาคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101416   นางสาวพลอยจันทร์   แก้วอยู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101417   นางสาวพอใจ   ไพรสัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101418   นางสาวพัชณิดา   วันเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101419   นางสาวพัชราภรณ์   บุญวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101423   นายพิทักษ์พงษ์   อิ่มเพ็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101424   นางสาวพิมชนก   สมัยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101426   นางสาวเพ็ญพิชชา   เขียวดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101427   นางสาวฟ้าใส   จงสดับกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101428   นางสาวภัณฑิรา   บุญธิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101429   นางสาวภันฑิรา   จุลยโชค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101431   นางสาวภานุมาศ   ทองมอญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101434   นางสาวมณณิชา   ชิตเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101435   นายมนัสนันท์   จันทร์อาสา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101438   นางสาวรัชฎาพร   เพ็งคุ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101439   นางสาวรัตชญาวดี   ฤทธิจอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101440   นางสาวรัตนาวดี   วงษาเนาว์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101442   นางสาวรุ่งรัตน์   วงษ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101443   นางสาวลักษณารีย์   ไหวธรณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101444   นางสาวลักษิกา   ศรีเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101446   นางสาววรรณิดา   ปันใหว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101447   นายวรวิทย์   ตรองจิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101448   นายวรวุฒิ   ไทยธานี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101449   นายวรวุฒิ   วรยศสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101450   นางสาววรัชยา   เล้าประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101452   นางสาววันวิสาข์   ใจกล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101453   นางสาววารุณี   ประเสริฐหล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101454   นางสาววิชุดา   แก้วภูมิแห่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101455   นางสาววิธิดา   โพธิ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101456   นางสาววิราภรณ์   เสาร์ไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101457   นายศตวรรษ   แสนสุเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101458   นางสาวศศิธร   แก้วเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101459   นางสาวศศิธร   แซ่ว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101463   นางสาวศิรินทร์ทราทิพย์   ศักดิ์ศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101464   นายศิริภูมิ   ดอกแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101465   นางสาวศิริรัตน์   วังใน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101466   นางสาวศิริวิมล   ก๋าวิใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101468   นางสาวศิวรรจน์   พยัคฆ์เมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101469   นายศุภกิตติ์   ถาวร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101470   นายศุภวิชญ์   ป้องกัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101471   นายสรชา   สร้อยนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101472   นายสิทธิณัฐ   อารยะวังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101474   นางสาวสิรินดา   แก้วบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101477   นางสาวสุทธนุช   พวงพุ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101478   นางสาวสุภาพร   สายตรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101479   นางสาวสุรัชณี   แปรพิมพา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101480   นางสาวแสงจันทร์   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101482   นางสาวหทัยชนก   ใจติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101483   นางสาวหทัยรัตน์   เตียนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101484   นายอธิกมาส   ศรีปาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101485   นางสาวอธิชา   ชัยภิบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101487   นายอนุวัฒ   สถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101488   นางสาวอมรรัตน์   คงคา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101489   นางสาวอรวรรณ   มงคลเจริญสิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101490   นางสาวอรวรรณ   ยะปะพัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101491   นางสาวอริสรา   บุญมาเรือน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101492   นางสาวอรุโณชา   คำแดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101493   นางสาวอังคณา   มณีฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101494   นายอาณกร   โพธิสาโร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101495   นางสาวอาทิตยา   ทองประสาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101496   นายฮัมดี   ละมะโต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101497   นางสาวเปรมมิกา   บุญแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101499   นางสาวปฐมพร   ไกรเกตุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105302   นางสาวกมลลักษณ์   กาวารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105303   นายกรกฎ   ขัติยนต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105307   นางสาวกัญญารัตน์   พูนดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105308   นางสาวกานต์ธิดา   พรรณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105309   นายกิตติธัช   หลวงนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105310   นายกิตติธัช   อ่อนทรัพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105311   นางสาวกิตติมา   ภู่พยอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105312   นายกิตติศักดิ์   ชูศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105313   นางสาวเกตสุดา   แก้วลังกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105314   นายเกริกชัย   ใจมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105315   นางสาวเกศรา   คำสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105316   นางสาวเขมอัปสร   ทิศแดนไพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105317   นายคมเวช   นาคสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105318   นางสาวจรรยา   บุญมั่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105319   นายจิรภัทร   โศภิษฐ์ชล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105320   นางสาวจิรัชญา   โกฎฉกรรจ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105323   นางสาวจุฬารักษ์   ดีไทย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105324   นางสาวชนวร   บุญต่าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105325   นางสาวชนิดา   ต่ออิ่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105326   นางสาวชนิภา   ประยงค์รักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105327   นางสาวชนิสา   เลิศวงค์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105328   นายชลชาติ   เสตะพะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105329   นางสาวชามาวีร์   ชูมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105330   นางสาวชุติกาญจน์   ผิวนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105331   นางสาวชุติกาญจน์   พุทธทองศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105332   นางสาวชุติกาญจน์   เรือนเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105333   นายไชยภัทร   ชาติวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105335   นางสาวฐิตาพร   สุยะสืบ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105336   นางสาวฐิติมา   ถีระสา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105337   นางสาวฐิติยา   คำไสสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105338   นางสาวฐิติรัตน์   ทาวิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105339   นางสาวณัฏฐณิชา   นามกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105340   นายณัฐชนน   อินทราวุธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105341   นางสาวณัฐณิชา   ณ ลำพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105342   นางสาวแพรเพทาย   วังกี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105343   นายณัฐพล   จินดารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105345   นางสาวดารารัตน์   บำเรอวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105346   นายเดชา   ทามา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105348   นายทักษ์ดนัย   เสาะหายิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105349   นายธนชล   คงศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105350   นายธนญชัย   คำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105351   นายธนดล   กิตติเมธีกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105352   นางสาวธนารีย์   สุธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105354   นางสาวธมลวรรณ   สุนันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105355   นายธรรมปพน   ริยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105356   นางสาวธัญทิพ   เงินตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105357   นางสาวธัญลักษณ์   กุลธิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105359   นางสาวธัญสิริ   ชอบธนไพศาล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105360   นางสาวธันยกานต์   สุยะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105361   นางสาวธานนธี   อินต๊ะยศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105362   นายธีรพล   พาสพิษณุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105363   นายธีรพัฒน์   โฉมกระโทก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105364   นายธีรยุทธ   จันทร์แค้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105365   นายธีรวีร์   พงษ์สิทธิศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105366   นางสาวนภัทร์   ทองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105367   นายนรินทร   เฮงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105368   นางสาวนฤมล   ขาวพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105369   นางสาวนฤมล   แว่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105370   นางสาวนวพร   โภคินนิธินาถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105371   นางสาวนัฐกานต์   จันทร์สีมุ่ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105372   นายนันทพงศ์   เพียอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105373   นายนันทิพัฒน์นาคินทร์   วงษ์กรด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105374   นางสาวนิชา   กฤษณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105375   นางสาวนิติภรณ์   ปานนิ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105376   นางสาวบัณทิตา   มะโนศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105377   นางสาวบุญญารัตน์   หมื่นบุญตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105379   นางสาวปทิตตา   โพธิกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105381   นายปัญญา   ดำละเอียด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105382   นายปัณณทัต   ศรัทธาพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105383   นางสาวปาณพิชญาร์   ตาขันแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105384   นางสาวปาณิศา   ใจบุญมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105385   นางสาวปาริชาติ   ปราศทุกข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105386   นางสาวปาริชาติ   วงค์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105387   นางสาวปิยะฉัตร   พันธ์ไชย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105389   นางสาวเปมิกา   เจริญกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105390   นายพงศ์พล   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105391   นางสาวพรรณพษา   โกมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105392   นางสาวพัชรี   เค็มมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105393   นางสาวพิชชากานต์   คำบุญชู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105394   นายพิทยากร   โทศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105395   นางสาวพุธิตา   มหาหงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105396   นางสาวเพ็ญพิชชา   ตั้งเฟือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105398   นางสาวภัณฑิราพร   แพงจันโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105399   นางสาวภัทธนันทน์   ป่งแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105401   นางสาวภัสสราพร   น้อยบัวทิพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105403   นายภูบดินทร์   ไชยกาศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105404   นายภูวดล   นาคศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105405   นางสาวมณีรัตน์   คำกวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105406   นางสาวมณีรัตน์   สิมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105407   นางสาวมินตรา   หมื่นต่างใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105408   นางสาวมุทิตา   ทองโต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105409   นายยุทธการ   แสงวาริน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105410   นางสาวยุวดี   จะหา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105411   นางสาวรชนีกร   สีหาราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105414   นางสาวรัชนีกร   จรแจ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105415   นายรัฐธรรมนูญ   มีอาจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105416   นางสาวรัตนา   สว่างประทีป : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105418   นางสาวรุ่งนภา   หารป่า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105419   นางสาวรุจิรา   ปรียวาณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105420   นายวชิรวิทย์   กันธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105421   นายวรรธนัย   มูลปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105423   นางสาววราภรณ์   ร่องสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105424   นางสาววริชญาณ์   กองขุนทด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105425   นางสาววริศรา   พงษ์อนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105427   นางสาววริศราภรณ์   จันทรส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105428   นายวัฒนไชย   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105429   นางสาววันทนี   โชติเวทย์สรานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105432   นางสาวศิริธร   ใจมูลมั่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105433   นางสาวศิริรักษ์   เประนาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105435   นายศุภกิตติ์   นาขวา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105437   นายศุภราช   ผ่านแสนเสาร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105438   นางสาวศุภิสรา   อิ่มทั่ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105440   นางสาวสลิลทิพย์   อุตสาสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105441   นางสาวสวรรยา   สุดประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105443   นางสาวสิริกัญญา   ฝายแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105444   นางสาวสุชานันท์   นามภิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105445   นางสาวสุชาวัลย์   บางระหัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105446   นางสาวสุดารัตน์   ตาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105447   นางสาวสุตาภัทร   พุ่มแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105448   นางสาวสุทธิดา   ลือโมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105449   นายสุเทพ   ดวงสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105450   นางสาวสุธาสินี   สุรพิพิธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105452   นางสาวสุพพัตรา   ธรรมธิศา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105453   นางสาวสุพรรษา   มูลเชียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105454   นางสาวสุพิชญา   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105456   นายเสฎฐวุฒิ   ปันแดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105457   นางสาวอณัฐตา   บุญจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105458   นายอติชาติ   มณีรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105459   นายอนุวัตน์   ปานน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105460   นายอภิชาติ   บริบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105462   นางสาวอรนภา   ปักเขทานัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105463   นางสาวอรนุช   พงศ์ไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105464   นางสาวอลิสา   นารีบุตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105465   นางสาวอักษราภัค   กิติลังการ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105466   นางสาวอัฐภิญญา   บุรีรักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105467   นายเอกรินทร์   สุภาวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105469   นายจิรเมธ   ศรีตองอ่อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105470   นายไชยวัฒน์   จรัสโชติอัมพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105473   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105474   นางสาวณัฐธิตา   ชุมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105475   นายเทวราช   ทองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105476   นางสาวธนภรณ์   สกุลพงศา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105478   นายธนัช   ก๋าอิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105479   นายนภัส   พรหมสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105481   นายปานธรรม   วิทยาทาน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105482   นางสาวปาริชาติ   มนต์นภารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105483   นางสาวพัณณิตา   ยางดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105484   นางสาววรวรรณ   หน่อขัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105485   นายวัฒนพล   ยินดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105486   นางสาวศศิวิมล   มากพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105487   นางสาวศศิวิมล   วรรณกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105488   นายอภิรักษ์   แก้วจำรัส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105489   นางสาวอรรถวดี   อ้วนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง