ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506102467   นางสาวประวีณ์นุช   จี้ฟู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102468   นางสาวปวันรัตน์   ชัยพนัส : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102470   นางสาวปวีณา   ดีติ๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506103440   นางสาวรัชนีกร   จตุราศรีบริสุทธิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103444   นางสาวฤทัยรัตน์   แซ่หลี่ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103447   นางสาวลัดดาวัลย์   คำแสน : บัญชี 4ชั่วโมง
6509102311   นางสาวเกศินี   เก้าแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102325   นางสาวชุติกาญจน์   ภู่ทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102377   นางสาวยศวดี   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง