ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101323   นายธนวันต์   สนธิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101327   นายนรากร   สุขแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102603   นางสาวสุมิตรา   พิณนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102610   นางสาวอนันดา   ยาประดิษฐ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง