ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101327   นายนรากร   สุขแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101337   นายภาคภูมิ   ชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง