ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6403102304   นางสาวญาดา   จอมมูล : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6406103336   นางสาวรัตนาภรณ์   กาเผือก : บัญชี 4ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 4ชั่วโมง
6506101346   นางสาวชนากานต์   ทามัน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506104317   นางสาวจีรนันท์   หาป้อง : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104323   นายชญานนท์   สุทธิโรจน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104330   นางสาวชยาภรณ์   คำมหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104476   นางสาวฐิติวรดา   ค่ายแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6514101374   นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6522101505   นางสาวจินดา   พจน์หรรษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง