ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 3ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101329   นายภูมิกร   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 3ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 3ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102303   นายเกษมสันต์   สุขแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102311   นายธนพล   ทับทิมศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102313   นายธีรดนย์   สารผล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102309   นายชัยวัฒน์   กนกจรัสวาณิชย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102310   นายชุติวัต   คะปานา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102314   นางสาวธีนิดา   อัศวภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101003   นายคุณานนต์   จ้อนเจิม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101004   นายชยากร   บัวอุไร : การประมง 3ชั่วโมง
6410101005   นายชีวิน   สุภาบุตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101007   นายทศนัย   งะหมาด : การประมง 3ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101018   นางสาวกรุณา   มาลัยศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101020   นางสาวณัฐณิชา   ศรีระ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101303   นางสาวกุลธิดา   ศรีโมรา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101311   นายณัฐนัย   พิลาวุธ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 3ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101325   นายยศพนธ์   วรรณสิงห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101329   นายศิวกร   อินเพ็ญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101357   นางสาววรัญญา   มหายศ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101360   นายอชิรวัตติ์   งามผล : การประมง 3ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101003   นางสาวชนากานต์   แก้วคีรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101005   นายชินาธิป   หอมสมบัติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101009   นางสาวณัฐกาญจน์   แตงทิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101011   นางสาวทวีพร   วงษ์ขันธ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101012   นางสาวธมลวรรณ   แสนสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101013   นายธรรมกรณ์   สุวรรณหอม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101014   นายธรรมยุต   เขียวสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101016   นายธัญเทพ   สีทา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101019   นางสาวนริศรา   คงชู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101020   นางสาวนรีกานต์   สีมาชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101021   นายนัฐวุฒิ   เตรียมไธสง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101026   นายพีรพัฒน์   ช่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101028   นายวีรพล   ศรีอุดร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101031   นายศิขรินทร์   มัชฉิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101032   นายศุภากร   เฮ็งเจริญสิงห์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101035   นางสาวอโณทัย   ดวงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101036   นายอัสดี   หามะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101037   นางสาวพรไพลิน   เชื้อเมืองพาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101302   นางสาวกมลชนก   เกตุนวล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101303   นายกันตภณ   บุญล้อม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101305   นางสาวกุลสตรี   สุขสมจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101306   นางสาวเกวลิน   สุวรรณภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101307   นายไกรสร   มีสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101310   นางสาวจิราพรรณ   ยอดวงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101311   นางสาวจุตินันท์   ศรีอุบล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101312   นายเจตน์ภาณุ   สุภาระโยธิน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101317   นายชินกฤต   พรมจักร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101320   นางสาวฐติรัตน์   ทัศนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101322   นายฐิติพันธุ์   ดู่มณี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101324   นางสาวณัฏฐรินีย์   ลิ้มตระกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101330   นายณัฐวุฒิ   แคนชัยภูมิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101331   นายไตรสิทธิ์   จีราวัฒน์ภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101332   นายทัพพนนท์   ปีกนุช : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101333   นายธัชพล   มงคลเวชวิไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101337   นายนภสินธุ์   ใจสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101338   นายนราชัย   ประเสริฐสุจริต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101339   นางสาวนัชชนันท์   บุญญา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101340   นายนันทวัฒน์   เกิดยอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101341   นายปรเมศน์   ศรีบุรินทร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101342   นายประชารัฐ   ขนายงาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101343   นายปราชญ์   กุญชร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101345   นายปัณณวัฒน์   แสงโสด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101346   นางสาวปาณิศา   ฉิมดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101348   นายพงศพัศ   บุญเลิศ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101350   นางสาวพอพริ้ว   ถิ่นชีลอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101351   นายพาสกร   อร่ามกชกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101354   นางสาวพิมพ์ณภัทร   อินทะหลุก : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101357   นายภัคพล   ชุมศิลป์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101360   นายภูชิสส์   เม่งอำพัน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101361   นายภูวฤทธิ์   ใจสันกลาง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101363   นายมีโชคดี   ชูชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101367   นางสาวรัตนากร   ช่วยบุญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101369   นางสาววณิชยา   เสวะนาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101371   นายวรเมธ   ทิพชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101373   นายวัฒนา   ชะช่างรัมย์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101374   นายวุฒิภัทร   บุรารักษ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101375   นายศักดิ์ศิริ   ศิริเชษฐ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101376   นางสาวอธิติยา   ไชยเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101377   นางสาวอรปรียา   วงค์จุมปู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101378   นางสาวอัมพรรัตน์   ดิษฐประเสริฐ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101379   นายกิตติภัช   สดสะอาด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102301   นางสาวกัญญารัตน์   โลบไธสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102304   นายไกรสร   ลุงจิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102307   นายประพุทธ   สีหนาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102311   นางสาววราภรณ์   สมบุญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102312   นายสัตยา   ปู่ดอก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102316   นายสืบศักดิ์   กันฉิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง