ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 4ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 4ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 4ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 4ชั่วโมง
6406104311   นายพุฒิชัย   สมโน : การเงิน 4ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102311   นายวัฏจักร   รู้เที่ยง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101013   นายธรรมกรณ์   สุวรรณหอม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101014   นายธรรมยุต   เขียวสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101018   นางสาวนงนภัส   จันทาพูน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101019   นางสาวนริศรา   คงชู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101021   นายนัฐวุฒิ   เตรียมไธสง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101022   นายพรรณสิงห์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101031   นายศิขรินทร์   มัชฉิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101032   นายศุภากร   เฮ็งเจริญสิงห์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง