ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 3ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 3ชั่วโมง
6210101307   นายณภัทร   หวานนุ่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 3ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101346   นายสพล   แซ่ว่อง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 3ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 3ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101311   นายณฐโชค   ขันตี : การประมง 3ชั่วโมง
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 3ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 3ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101335   นายสุทธิพันธ์   แก่นยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101337   นางสาวสุลักษณา   จันกิติ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101341   นายภูธเนศ   นารี : การประมง 3ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102311   นายณภัทร   สุวิมล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101003   นายคุณานนต์   จ้อนเจิม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101004   นายชยากร   บัวอุไร : การประมง 3ชั่วโมง
6410101005   นายชีวิน   สุภาบุตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101018   นางสาวกรุณา   มาลัยศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101022   นายอำนาจ   มะละ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101301   นางสาวกมลลักษณ์   ศุภอักษร : การประมง 3ชั่วโมง
6410101302   นายกฤตยชญ์   คำสม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101303   นางสาวกุลธิดา   ศรีโมรา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101308   นายชญานนท์   บุญงาม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101311   นายณัฐนัย   พิลาวุธ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101312   นายธนกฤต   ส่วนบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101316   นางสาวปวริศา   หมั่นเขตรกิจ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101318   นางสาวพิมพ์ขวัญ   ลือสัก : การประมง 3ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 3ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101325   นายยศพนธ์   วรรณสิงห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101329   นายศิวกร   อินเพ็ญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101331   นายสรวิชญ์   จันทร์แดง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101334   นางสาวสุวพร   สุทธารากุล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101341   นางสาวกมลนัทธ์   คำเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101347   นายณัฐชนน   พันธุสา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101348   นายนภนต์   มุ่งหมายผล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101357   นางสาววรัญญา   มหายศ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101364   นายนภัสกร   ภิรมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102306   นางสาวนิดารัตน์   เต็มคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102308   นางสาวปริยาภัทร   ไชยเสน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102311   นายวัฏจักร   รู้เที่ยง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102312   นางสาววิภาภรณ์   หมายคอย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102317   นายธนกร   กิติกร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102318   นายภาณุพงษ์   วรดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6418102510   นางสาวจุฬาลักษณ์   สอนหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101003   นางสาวชนากานต์   แก้วคีรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101004   นางสาวชิชา   ลิ้มไฉไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101005   นายชินาธิป   หอมสมบัติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101009   นางสาวณัฐกาญจน์   แตงทิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101011   นางสาวทวีพร   วงษ์ขันธ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101013   นายธรรมกรณ์   สุวรรณหอม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101016   นายธัญเทพ   สีทา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101019   นางสาวนริศรา   คงชู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101020   นางสาวนรีกานต์   สีมาชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101021   นายนัฐวุฒิ   เตรียมไธสง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101022   นายพรรณสิงห์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101026   นายพีรพัฒน์   ช่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101028   นายวีรพล   ศรีอุดร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101029   นายวุฒิศักดิ์   ทัญญเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101030   นางสาวศศีวรรณ   ถมทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101032   นายศุภากร   เฮ็งเจริญสิงห์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101034   นางสาวสุวรรณภรณ์   ขยันกิจ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101035   นางสาวอโณทัย   ดวงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101036   นายอัสดี   หามะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101037   นางสาวพรไพลิน   เชื้อเมืองพาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101302   นางสาวกมลชนก   เกตุนวล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101303   นายกันตภณ   บุญล้อม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101304   นางสาวกุลทิพย์   พรมภักดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101306   นางสาวเกวลิน   สุวรรณภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101307   นายไกรสร   มีสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101310   นางสาวจิราพรรณ   ยอดวงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101311   นางสาวจุตินันท์   ศรีอุบล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101312   นายเจตน์ภาณุ   สุภาระโยธิน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101314   นางสาวชมพูนุช   โฉมเชิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101317   นายชินกฤต   พรมจักร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101320   นางสาวฐติรัตน์   ทัศนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101323   นายณฐพร   ฟูฟอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101324   นางสาวณัฏฐรินีย์   ลิ้มตระกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101330   นายณัฐวุฒิ   แคนชัยภูมิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101331   นายไตรสิทธิ์   จีราวัฒน์ภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101332   นายทัพพนนท์   ปีกนุช : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101333   นายธัชพล   มงคลเวชวิไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101334   นางสาวธัญรดา   วังทะพันธุ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101337   นายนภสินธุ์   ใจสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101338   นายนราชัย   ประเสริฐสุจริต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101339   นางสาวนัชชนันท์   บุญญา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101342   นายประชารัฐ   ขนายงาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101348   นายพงศพัศ   บุญเลิศ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101350   นางสาวพอพริ้ว   ถิ่นชีลอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101351   นายพาสกร   อร่ามกชกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101357   นายภัคพล   ชุมศิลป์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101358   นางสาวภัสสิรา   สิงห์อูป : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101367   นางสาวรัตนากร   ช่วยบุญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101369   นางสาววณิชยา   เสวะนาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101371   นายวรเมธ   ทิพชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101374   นายวุฒิภัทร   บุรารักษ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101375   นายศักดิ์ศิริ   ศิริเชษฐ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101376   นางสาวอธิติยา   ไชยเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101377   นางสาวอรปรียา   วงค์จุมปู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101379   นายกิตติภัช   สดสะอาด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102301   นางสาวกัญญารัตน์   โลบไธสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102304   นายไกรสร   ลุงจิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102305   นายคมสัน   ชันขุนทด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102307   นายประพุทธ   สีหนาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102308   นายพงศภัค   กาญจนรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102312   นายสัตยา   ปู่ดอก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102313   นายทัดธวัฒน์   เทพวงศ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102316   นายสืบศักดิ์   กันฉิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง