ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5800101328   นางสาวสุจิตรา   หันจางสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5800101329   นายสุวีระ   จอมงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5807107310   นายวีริศ   คงเอียด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5906102476   นายรัชตะ   ผ่องฉวี : การตลาด 3ชั่วโมง
6004106307   นายโชติพงษ์   ดีมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006103368   นางสาวธนพร   พลทวี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103417   นางสาวพาทิศ   เติมสวัสดิ์เสนี : บัญชี 3ชั่วโมง
6008106328   นายอภิวัฒน์   สูรติเทอดสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6019102509   นายชานนท์   ชะโลธร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี