ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6304101325   นางสาวณัฐชยา   เตปันวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101358   นางสาวลดาวัลย์   แสนเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101359   นางสาวลักษณารีย์   กุสาวดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304101374   นางสาวสิริยา   นามออ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103357   นายพชรพล   เทพแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103387   นายวศิน   วงศ์สาร : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103409   นางสาวนราวดี   นวลคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102443   นางสาวสโรชา   คำพุด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6401124314   นายกฤษฎา   คำปัญญา : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101342   นางสาวตวิษา   คุ้มครอง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101348   นางสาวธัญรดา   ธรรมรักษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101463   นางสาวณัฏฐ์นรี   กัญจน์ธนทัต : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101504   นางสาววิจิตรา   บุตรสอน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101505   นางสาววิราวรรณ   มาเยอะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406103302   นางสาวกัลยา   เลิศชัยสหกุล : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103318   นางสาวดาว   ลุงน่า : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103323   นางสาวนัดดา   แสงมณีตระกูล : บัญชี 2ชั่วโมง
6409101082   นางสาวสุดามาศ   จอมเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101084   นางสาวสุภาวดี   จอมเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6422101350   นายณัฐกานต์   ศิลธรรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6422101445   นางสาวภูษิตา   สุบรรณรัตน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6422101478   นางสาวศุภสุตา   ธาดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง