ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6203101353   นางสาวอลิศรา   ยาเก๋ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102339   นายทรงพล   พรมมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6303102319   นางสาวปิยนุช   จันทร์มูล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101420   นางสาวอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101427   นางสาวอัจฉราภรณ์   สำราญใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101358   นางสาวรมย์นลิน   ใยน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123328   นางสาวมณัญญา   วงษ์ดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123342   นายไอศวรรย์   บุญยรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123346   นายนายปฏิพล   จองซาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6403103349   นายณภัทร   อินทร์พันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง