ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101346   นางสาวศิริญากร   พรหมแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102308   นายกิตติธัช   งามขำ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102430   นางสาวศตพร   พาจันทร์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102476   นางสาวอาทิตยา   เมืองวัง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101317   นางสาวเจณิสตา   จำปาศรี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101326   นางสาวชัชฎาวรรณ   แก้วประภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101342   นางสาวธนพร   ท้าวบุญชู : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101375   นางสาวเพียงตะวัน   ช้างหิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101391   นายศราวุธ   บุญอุตร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101432   นางสาวทิพย์ภาพร   บัวไพจิตติ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101442   นางสาวประภาวัลย์   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101443   นายปัญญาพล   สุขงาม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101448   นายภูมิพัฒน์   วัฒนศิริชัยกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101452   นางสาววรายุ   อินบางแพ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101347   นางสาวธัญณภัช   ปี่แก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102367   นางสาวสุพัฒตรา   มะโนวรณ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102382   นางสาวอินทุอร   อุ่นเรือน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406104328   นายพิลวัฒน์   มูลวงศ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101032   นางสาวพัชราภา   จาวรรณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101036   นางสาวพิมพ์ชนก   เลิศลักษณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101047   นางสาววิชญาดา   สกาลี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101050   นางสาวศิริพร   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101051   นางสาวศิริพร   ลุงวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101052   นางสาวศุทธินี   เนติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101080   นางสาวภัควลัญชญ์   พือทอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101316   นางสาวบุญญิสา   ใจเพื่อพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101312   นายธนกฤต   ส่วนบุญ : การประมง 1ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 1ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 1ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 1ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 1ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6418102301   นางสาวกฤตยา   มั่งสายทอง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102321   นายณัฐ   ลุงวิ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6422101318   นางสาวกุลธิดา   บุญมี : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6422101406   นางสาวประติมากร   กางทอง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6422101416   นางสาวผกาวดี   อังคะนาวิน : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6422101527   นางสาวกัญญาณัฐ   สะเดาว์ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6422101555   นายอิทธิพล   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง