ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101303   นายคชา   วิไลลักษณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 2ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 2ชั่วโมง
6210101308   นางสาวณัชยา   โสภารินทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101309   นางสาวณัฐฌา   ศรีละออง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101312   นายเดชปรีชา   ก๋าซุ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 2ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101325   นางสาวพรรณิกา   หมื่นนาค : การประมง 2ชั่วโมง
6210101326   นายภัทรพล   ดุมใหม่ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101327   นายภูมรินทร์   สิงห์ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101329   นายภูมิกร   มาดี : การประมง 2ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 2ชั่วโมง
6210101334   นางสาวศิราณี   วงศ์ราษฎร์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 2ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 2ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 2ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 2ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 2ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 2ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
6410101012   นายนาครินทร์   พุ่มนุ่ม : การประมง 2ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 2ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 2ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6410101020   นางสาวณัฐณิชา   ศรีระ : การประมง 2ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 2ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 2ชั่วโมง