ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101340   นายอนุพงศ์   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102306   นายจิระวัฒน์   ประทุมชาติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102308   นางสาวชนากานต์   แจ้งสิทธาเวช : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6314102396   นางสาวเฟื่องลดา   ประหุน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6403101306   นางสาวจินดาทิพย์   ประคองศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102339   นางสาวสุภัคพร   แสงเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403103301   นางสาวกรนิกา   ธีระวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   แซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101350   นางสาวนรากร   พรหมเมตตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105379   นางสาวบัณฑิตา   เสลาคุณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101548   นางสาวอริสรา   ปิ่นโพธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102394   นางสาวชนัญธิดา   ปุนนะมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6409101012   นางสาวชมพลอย   ชาญสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102301   นางสาวกมลลักษณ์   อินทร์จันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102321   นางสาวดาราภรณ์   ผลศรัทธา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102400   นางสาวนภาพร   แซ่หว้า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102422   นางสาวพิชญาภา   จิวเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102432   นางสาวเยาวภา   แซ่เฮ้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102323   นายณัฐดนัย   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102419   นางสาวจารุกัญญ์   เครือจินจ๋อย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101392   นางสาวนันทรัตน์   บุญปั๋น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101424   นางสาวพิชญาพร   โคตรแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422103032   นายไวทยา   ช้างอาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง