ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101340   นายอนุพงศ์   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6305101327   นางสาวฐิติรัตน์   แก้วทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 6ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 6ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 6ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105307   นางสาวจุฑาภัทร   นิลสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101363   นางสาวนวลคำ   ลุงส่วย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102357   นางสาวรุ่งทิวา   ขัดศิริ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102387   นางสาวกชพร   จะซา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103106   นางสาวอภิญญา   รังสรรค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103312   นางสาวชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103381   นางสาวคำอ่อง   ลุงจาย : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103452   นางสาวอภิญญา   สิงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101021   นายธนนันท์   จิตละการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102303   นางสาวเจนจิรา   จินตนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 6ชั่วโมง
6410101315   นายธีรนันต์   ไกรนุกูล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 6ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 6ชั่วโมง
6414102367   นางสาวจิดาภา   ไชยวงค์ษา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102432   นางสาวเยาวภา   แซ่เฮ้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102007   นายชานน   เลื่อนประไพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102323   นายณัฐดนัย   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102352   นางสาวนภสร   กลิ่นจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102380   นางสาวลลิตา   ทองระอา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101012   นายวีระยุทธ   เจนถูกใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101316   นางสาวกิตติกา   ขอร่มกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101328   นางสาวจิตต์ลาวัณย์   สมขุน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101398   นางสาวบัณฑิตา   กันธิมาพงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101469   นางสาววิไลพร   ถาวรมิ่งศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง