ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306103371   นางสาวภาลินี   มะโนคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103375   นางสาวเมธาวี   จันทร์ต๊ะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103376   นางสาวยุวดี   อุดหนุน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103377   นางสาวเยาวภา   ก๋าถม : บัญชี 3ชั่วโมง
6310101005   นายณัฐวุฒิ   โทนหงส์สา : การประมง 3ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 3ชั่วโมง
6310101013   นายวรวิทย์   หิรัญวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102314   นางสาวธีนิดา   อัศวภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101325   นายยศพนธ์   วรรณสิงห์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6414102422   นางสาวพิชญาภา   จิวเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง