ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901113308   นางสาวจิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101125304   นางสาวจิดาภา   คำอุ่นเรือน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201125362   นายนัฐพล   ใจยา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6205101345   นายธวัชชัย   พลอยหาญการ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102442   นางสาวพิมพร   ใจมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105324   นายวรวุฒิ   พลอยขาว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301122009   นางสาวขวัญจิรา   โพเก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122020   นายณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122040   นายปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122046   นางสาวพิชญ์สินี   สิทธิศักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122078   นายปฎิภาณ   ปฎิมินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124304   นางสาวชนิสรา   ผ่องศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125326   นางสาวพรลภัส   ฟูสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126307   นางสาวนุชสรา   นันต๊ะนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126311   นางสาวสุพิชญา   ต่อมดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102306   นายจิระวัฒน์   ประทุมชาติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102308   นางสาวชนากานต์   แจ้งสิทธาเวช : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6306101337   นางสาวณัฐฐาพร   กลิ่นมาลัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103317   นางสาวชลธิชา   บาลี : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103351   นายประภวิษณุ์   นิลโขง : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103357   นายพชรพล   เทพแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103370   นายภาณุวัฒน์   แก้ววงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 6ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 6ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 6ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 6ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102388   นางสาวพรสวรรค์   วงค์ริยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102392   นายพิชญุตม์   สุระพัฒน์พิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102396   นางสาวเฟื่องลดา   ประหุน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101073   นายพร้อมพงษ์   ลาหู่นะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101304   นางสาวกมลลักษณ์   แสนว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101306   นายกลาง   ลุงกอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101312   นางสาวชลิดา   ไตรยวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101317   นายต่อตระกูล   ดอนโอฬาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101320   นายนัฐตพล   ภูทองเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101332   นางสาวเพชรมณี   กางนอก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101333   นายภาณุพงษ์   พงษ์สมบัติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101347   นางสาวศิริรชา   มหาบัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101353   นางสาวสุรีย์นภา   เสาร์ละวะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101354   นางสาวสุรีย์พร   เก่งการทำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101366   นายสหรัฐ   วงษ์ลคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102304   นางสาวกวินทรา   จันโยธา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102310   นายกิติศักดิ์   อินธิราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102356   นายทักษิณ   เลาหาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102357   นายเทพนิมิตร   ชุมชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102358   นางสาวธนธร   ป่าโพธิ์ชัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102361   นายธนพล   มหายศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102362   นางสาวธนภรณ์   หมอยา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102374   นางสาวนภัสสร   ใจคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102383   นายบูรพา   รุ่งโรจน์ประชาชื่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102400   นางสาวพิยดา   จันทร์โพธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102404   นางสาวแพรวา   มีบุญมาก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102408   นางสาวภัศรา   โมกภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102412   นางสาวมัญฑิตา   ฟองจันตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102416   นายรักษ์พงศ์   ตันตระกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102431   นายศรีนฤเดช   กลิ่นมณฑา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102433   นางสาวศิริลักษณ์   แข็งเจริญกสิกรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102454   นางสาวสุภิริญา   มหามณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102464   นายอนันต์   อ้ายคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102483   นางสาวเอื้อกานต์   แจ่มนัยน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102503   นางสาวพรพิชญา   แซ่เจียม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102511   นางสาวศิริลักษณ์   สุพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102522   นายทรงชัย   นงค์พยัคฆ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105314   นางสาวลัคนทิน   สียะบุตร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105317   นางสาวสุพิชญา   สุยะ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105323   นางสาวปภาวรินทร์   ยิ้มหัว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113313   นายอธิปัตย์   คำหุ่ง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113320   นายวันชนะ   มะณี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122025   นายพิชญุตม์   พิชญานุพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122030   นายมโนพัศ   สะมะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122031   นางสาวมานิตา   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122043   นายสมพร   นุชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122060   นางสาวลออง   ปานดุษฎี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401122061   นายวัชรพล   ลิมป์สิทธิสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401124311   นางสาวศิริรัตน์   ชุมจันทร์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6401124319   นางสาววิภารัตน์   จุมปาแฝด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6401124321   นางสาวศศินา   ไกลถิ่น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125310   นางสาวธนพร   ดาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125312   นางสาวปภาวี   บำรุงศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125316   นายพันธุ์ฮาลา   ปานจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125317   นางสาวพิมพ์อัปสร   แสงสิงห์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125318   นายภาณุวิชญ์   คำแสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125319   นางสาวภาพตะวัน   ช่างทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125323   นางสาววริสา   หน่อคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125324   นางสาวศศิมา   มงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125326   นางสาวศิรดา   สอาดล้วน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125332   นายเจษฎา   คุณผม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125336   นายภานุพงศ์   ใจโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126306   นางสาวณัฐฌาย์   ตั้งมั่นคงเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126309   นางสาวพิรดา   เล้าประเสริฐศรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6403101306   นางสาวจินดาทิพย์   ประคองศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403102339   นางสาวสุภัคพร   แสงเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6403103301   นางสาวกรนิกา   ธีระวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   แซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101347   นางสาวธนิกา   เข็มเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101350   นางสาวนรากร   พรหมเมตตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101357   นางสาวเบญจรงค์   แผนสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101361   นางสาวประภาพร   จะหลู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101375   นางสาวเพียงตะวัน   ช้างหิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101381   นายเมธาสิทธิ์   ทองสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101389   นางสาววิมลสิริ   สุวรรณษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101399   นายสิทธินนท์   ไชย์มูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101404   นางสาวสุทธิพร   ปิงชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101446   นางสาวพิมพ์นภัทร   เตชะแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105379   นางสาวบัณฑิตา   เสลาคุณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101006   นางสาวธนพร   จุ่นนาค : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406101011   นางสาวเบญญาภา   ประเสริฐสม : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406101320   นางสาวจุรีรัตน์   งามสม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101334   นางสาวณัฐติกานต์   ศรีวิรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101358   นางสาวนภัษรินทร์   นิลเขตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101363   นางสาวนวลคำ   ลุงส่วย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101398   นายภาณุพัฒน์   มงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101400   นายภูรินทร์   สมัครธัญญกรณ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101438   นางสาวอารดา   เต๋จ๊ะใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101462   นางสาวณัฎฐณิชา   หนูกระโทก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101475   นางสาวนฤภร   ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101476   นางสาวนวพร   ศรีรัตนกุณชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101478   นางสาวบงกชทอง   บัวทิพย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101518   นายอรรฆพร   สรรณพงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101526   นางสาวอัสมาภรณ์   ชื่นแสง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101548   นางสาวอริสรา   ปิ่นโพธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102015   นางสาวกัลยลักษณ์   แซ่ย่าง : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102313   นายเฉลิมเดช   ยินดีชาติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102318   นายณฐนน   เกตุแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102341   นางสาวพัชชาภรณ์   ฤทธิ์เต็ม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102343   นางสาวพัชรีพร   ทรัพย์ประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102347   นางสาวพีรญา   ใจประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102350   นายภัทรกร   ชัยวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102356   นางสาวรัตนวดี   พูลทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102357   นางสาวรุ่งทิวา   ขัดศิริ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102365   นางสาวสุดารัตน์   เกตุพุด : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102387   นางสาวกชพร   จะซา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102392   นางสาวชฎาทิพย์   ตาลาน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102394   นางสาวชนัญธิดา   ปุนนะมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103020   นางสาวจีริกา   แซ่ว้าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103033   นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณรังษี : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103054   นางสาวพรพิมล   กวงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103055   นางสาวพรศิริ   ปัทมาถาวร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103083   นางสาววิไล   ยอดยิ่งหทัยกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103100   นางสาวสุวรรณา   พรเมธีกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103124   นางสาวมัสธนา   วงค์สายา : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103311   นางสาวเจนจิรา   คำปัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103312   นางสาวชนากานต์   อรรคเนตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103356   นางสาวสุพรรษา   วัฒนภูมิสันติกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103360   นางสาวอภิสรา   จันทร์แดง : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103362   นายอริญชัย   หล้าหาญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103370   นางสาวกมลวรรณ   อยุทธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103381   นางสาวคำอ่อง   ลุงจาย : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103399   นางสาวณัฐศศิ   สถา : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103452   นางสาวอภิญญา   สิงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104319   นายวิศวพัฒน์   มังสุลัย : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406106356   นายอรรณพ   พูนพัฒนสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6409101012   นางสาวชมพลอย   ชาญสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101037   นางสาวเพียงดวงใจ   โยธาพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101067   นายกาจน์   แสนสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101073   นางสาวธันยา   หน่อวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101326   นางสาววรรณษา   โสทัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102301   นางสาวกมลลักษณ์   อินทร์จันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102302   นางสาวกฤษติยา   ชูวงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102303   นางสาวเจนจิรา   จินตนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102305   นางสาวณัฐศรามญชุ์   พยัคฆมาก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102306   นางสาวธนกาญจน์   คุ้มพร้อม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102311   นางสาวสาริกา   สมบูรณ์ศรีสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102316   นายชนัฐ   คล่องหัดพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102318   นางสาวฐิติวรรณ   ศรีพุทธา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102319   นางสาวฑิฆัมพร   ปงจันตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102320   นางสาวณภัสนันท์   เอื้อรักษ์โอฬาร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102321   นางสาวดาราภรณ์   ผลศรัทธา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102324   นางสาวพัชรา   เซคาต้า : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102326   นางสาวพิชยา   ศรีรักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102327   นางสาวมนัสชนก   รัตนพันธ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101315   นายธีรนันต์   ไกรนุกูล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 6ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 6ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 6ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 6ชั่วโมง
6412106316   นางสาวสราลักษณ์   ขาวใหม่ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101319   นายณัฐฐากร   กระจ่างฉาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101323   นายธนวันต์   สนธิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101427   นางสาวสุภาสินี   ศรธรรมรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102417   นายพงศ์อมร   กลิ่นมาลา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102432   นางสาวเยาวภา   แซ่เฮ้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415123355   นายพณพล   คงจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6418102028   นางสาวอารีดา   นูนคาน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102361   นายพงษ์สุวรรณ   สุริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102386   นายวิสา   อินทนุ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102432   นางสาวณัฐธิชา   รักสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102453   นางสาวปวารณา   กลิ่นสุคนธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6419101005   นางสาวทักษิณา   ศรีสังข์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101013   นายธันยบูรณ์   จันทร์มุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101014   นายธาวิน   โรจนะบุรานนท์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6422101319   นางสาวกุลธิดา   สุนทรกุมาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101327   นางสาวจันทร์จิรา   ไชยศรีฮาด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101374   นางสาวธัญภรณ์   เทพภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101443   นายภูริณัฐ   คะเชนมาตย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101514   นายอภิสิทธิ์โชคชัย   หมายมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101515   นางสาวอรนภา   ไกรษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101518   นางสาวอัญรัตน์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง